BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Понеделник, 15.04.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 322 „Библиотечно-информационни науки и архивистика“
Информация за нови типови учебни планове по професиите „Художник“ и „Дизайнер“
Проекти на учебни планове за училилищата по изкуствата, с нанесени бележки (14.08.2017)
Проекти на типови учебни планове за училищата по култура (27.07.2017)
Проекти - учебни програми код 214 Дизайн (4 септември 2017)
Проекти - учебни програми - аудио-визуални изкуства, код 213 (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми - код 215 Приложни изкуства и занаяти (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми за професионално направление код 212 Музикални и сценични изкуства 8 септември 2017
Проекти на учебни програми за професионално направление код 211 „Изящни изкуства” (14 септември 2017)
Учебни програми - НГДЕК
Проект на Ред и условия (7.08.2018)
Проекти - 21.09.2018
Проекти - 25.09.2018
Програми - балет (7.11.2018)
Проекти на учебни програми за музикант-инструменталист и музикант-вокалист - обществено обсъждане в срок от 15 април до 15 май 2019 г.
Проекти на учебни програми по танци (18.12.2019-20.01.2020)
Учебни програми 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ (25.06.2020)
Проекти на Учебни планове за професия дизайнер (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - художник - изящни изкуства (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - приложни изкуства и занаяти (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - музикант (09.07.2020)
Проекти на учебни планове - танцово изкуство (10 юли 2020)
Проекти на учебни планове - аудио-визуални изкуства (13.07.2020)
Проекти на учебни планове - актьор (13.07.2020)
Проекти на учебни програми - музикални и сценични изкуства, код 212 (17.08.2020)
Проекти - „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“- Код 213 (11.09.2020)
14092020
Код 212 (16.09.2020)
Проекти на учебни програми (18.09.2020 г.)
Проекти (18.09.2020)
Проекти - 21.09.2020
Проекти на учебни планове за специализирана подготовка и проект на учебна програма по оркестрово свирене за народни инструменти за 11 и 12 клас (29.09.2020 г.)
Проекти чужд език - немски - 29.09.2020
Проекти - учебни програми изобразително изкуство (29.09.2020)
Проекти - код 214010 „Дизайнер“ (29.09.2020)
Проекти - Код 212 (29.09.2020)
Учебни програми, код 214 (12.10.2020)
Учебни програми (14.10.2020)
Проекти на програми (15.10.2020)
Програми (16.10.2020)
Проекти на програми - 21.10.2020
Учебни програми, код 214 (3.11.2020)
Проекти - 4.11.2020
Проекти - 5.11.2020
Проекти - 6.11.2020
Проекти - 9.11.2020
Проекти - 11.11.2020
Проекти - 13.11.2020
Проекти - 16.11.2020
Проекти за учебни програми на Професионална гимназия по каменообработване за отраслова и специфична професионална подготовка (18.11.2020)
Проекти - НХГ "Цанко Лавренов" - 18.11.2020
Проекти - 25.11.2020
Проекти 30.11.2020
Проекти - 02.12.2020
Проекти (7.12.2020)
Проекти (9.12.2020)
Проекти (10.12.2020)
Проекти (11.12.2020)
Проекти (14.12.2020)
Проекти (15.12.2020)
Проекти (16.12.2020)
Проекти (17.12.2020)
Проекти (18.12.2020)
Проекти (21.12.2020)
Проекти (04.01.2021)
Проекти на програми (18.01.2021)
Проекти (26.01.2021)
Проекти (08.02.2021)
Проект (10.02.2021)
Проекти (25.02.2021)
Проект - 19.03.2021
Проекти (12.04.2021)
Проекти (14.05.2021)
Проекти (18 май 2021)
Проекти (21.05.2021)
Проекти (28 май 2021)
Проекти (02.06.2021)
Проекти (8.06.2021)
Проект (16.06.2021)
Проекти (18.06.2021)
Проект (21.06.2021)
Проект (24.06.2021)
Проекти (23.07.2021)
Проекти (26.07.2021)
Проекти (06.08.2021)
Проекти (23.08.2021)
Проекти (26.08.2021)
Проекти (31.08.2021)
Проект (10.09.2021)
Проекти (13.09.2021)
Проекти (23.09.2021)
Типови учебни планове (05.10.2021)
Проекти (14.10.2021)
Проекти (27.10.2021)
Проект (15.12.2021)
Проекти (20.12.2021)
Проекти (21.12.2021)
Проекти (08.02.2022)
Проекти (15.02.2022)
Проект (18.02.2022)
Проект (22.02.2022)
Проекти (04.07.2023)
Проект (11.07.2023)
Проект (25.07.2023 г.)
Проекти (09.08.2023)
Проекти на държавен план-прием, график и програми (15.01.2024)
Учебни програми и планове за служебно ползване от училищата
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2024 – таблица области
Културен календар 2024 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"
Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19


Проекти на учебни програми за професионално направление код 212 Музикални и сценични изкуства 8 септември 2017


Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет Солфеж. Учебна практика за професии код 212010 „Музикант - инструменталист“, код 212030 „Музикант - вокалист от професионално направление код 212 “Музикални и сценични изкуства”

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет Солфеж /Теоретично обучение/ за професия код „Музикант – инструменталист/ народни инструменти/“ и „Музикант – вокалист/ народно пеене/ от професионално направление код 212 “Музикални и сценични изкуства”

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет Солфеж. Теоретично обучение за професии код 212010 „Музикант - инструменталист“, код 212030 „Музикант - вокалист от професионално направление код 212 “Музикални и сценични изкуства”

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет Солфеж /Учебна практика/ за професия код „Музикант – инструменталист/ народни инструменти/“ и „Музикант – вокалист/ народно пеене/ от професионално направление код 212 “Музикални и сценични изкуства”

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Актьорство за драматичен театър, Професионално направление: код 212 Музикални и сценични изкуства, Професия: код 212070 Актьор Специалност: код 2120701 Драматичен театър

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Актьорство за драматичен театър практика, Професионално направление: код 212 Музикални и сценични изкуства, Професия: код 212070 Актьор Специалност: код 2120701 Драматичен театър

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Художествено слово, Професионално направление: код 212 Музикални и сценични изкуства, Професия: код 212070 Актьор Специалности: код 2120701 Драматичен театър, 2120703 Куклен театър

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Техника на говора, Професионално направление: код 212 Музикални и сценични изкуства, Професия: код 212070 Актьор Специалности: код 2120701 Драматичен театър, 2120703 Куклен театър

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Класическа китара“, специалност код 2120117 „Класическа китара” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Класическа китара“, специалност код 2120117 „Класическа китара” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Акордеон“, специалност код 212118 „Акордеон” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Гайда“ – практика, специалност код 2120119 „Гайда” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Гайда“, специалност код 2120119 „Гайда” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Кавал“- практика, специалност код 2120120 „Кавал” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Кавал“, специалност код 2120120 „Кавал” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Гъдулка“ – практика, специалност код 2120121 „Гъдулка” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Гъдулка“, специалност код 2120121 „Гъдулка” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Тамбура“ – практика, специалност код 2120122 „Тамбура” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Тамбура“, специалност код 2120122 „Тамбура” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Народно пеене“ – учебна практика, специалност код 2120302 „Народно пеене” от професия код 212030 „Музикант-вокалист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Народно пеене“, специалност код 2120302 „Народно пеене” от професия код 212030 „Музикант-вокалист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет История на музиката за професии код 212010 „Музикант - инструменталист“, код 212030 „Музикант - вокалист от професионално направление код 212 “Музикални и сценични изкуства”

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет Теория на музикалните елементи за професии код 212010 „Музикант - инструменталист“, код 212030 „Музикант - вокалист от професионално направление код 212 “Музикални и сценични изкуства”.

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТ КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА за VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас (тeория)

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Флейта“, специалност код 2120106 „Флейта” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Флейта“ – учебна практика, специалност код 2120106 „Флейта” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Виола“, специалност код 2120103 „Виола” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Виола“ – учебна практика, специалност код 2120103 „Виола” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация - Актьор

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебния предмет „УЧЕБНА ПРАКТИКА - КАМЕРНА МУЗИКА“ - класически инструменти

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебния предмет „Камерна музика“ - класически инструменти

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(15.04 - 15.05.2024)
Покана за участие - международни сценични изкуства (Биеналето на Чако) »

(10.04 - 11.05.2024)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 26.04.2024)
Галерия „Средец“ на Министерството на културата представя: „Посвещение на Никола Терзиев – Желязото” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 180832436 Изработка : MediaPointDS