BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Събота, 20.07.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 322 „Библиотечно-информационни науки и архивистика“
Информация за нови типови учебни планове по професиите „Художник“ и „Дизайнер“
Проекти на учебни планове за училилищата по изкуствата, с нанесени бележки (14.08.2017)
Проекти на типови учебни планове за училищата по култура (27.07.2017)
Проекти - учебни програми код 214 Дизайн (4 септември 2017)
Проекти - учебни програми - аудио-визуални изкуства, код 213 (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми - код 215 Приложни изкуства и занаяти (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми за професионално направление код 212 Музикални и сценични изкуства 8 септември 2017
Проекти на учебни програми за професионално направление код 211 „Изящни изкуства” (14 септември 2017)
Учебни програми - НГДЕК
Проект на Ред и условия (7.08.2018)
Проекти - 21.09.2018
Проекти - 25.09.2018
Програми - балет (7.11.2018)
Проекти на учебни програми за музикант-инструменталист и музикант-вокалист - обществено обсъждане в срок от 15 април до 15 май 2019 г.
Проекти на учебни програми по танци (18.12.2019-20.01.2020)
Учебни програми 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ (25.06.2020)
Проекти на Учебни планове за професия дизайнер (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - художник - изящни изкуства (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - приложни изкуства и занаяти (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - музикант (09.07.2020)
Проекти на учебни планове - танцово изкуство (10 юли 2020)
Проекти на учебни планове - аудио-визуални изкуства (13.07.2020)
Проекти на учебни планове - актьор (13.07.2020)
Проекти на учебни програми - музикални и сценични изкуства, код 212 (17.08.2020)
Проекти - „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“- Код 213 (11.09.2020)
14092020
Код 212 (16.09.2020)
Проекти на учебни програми (18.09.2020 г.)
Проекти (18.09.2020)
Проекти - 21.09.2020
Проекти на учебни планове за специализирана подготовка и проект на учебна програма по оркестрово свирене за народни инструменти за 11 и 12 клас (29.09.2020 г.)
Проекти чужд език - немски - 29.09.2020
Проекти - учебни програми изобразително изкуство (29.09.2020)
Проекти - код 214010 „Дизайнер“ (29.09.2020)
Проекти - Код 212 (29.09.2020)
Учебни програми, код 214 (12.10.2020)
Учебни програми (14.10.2020)
Проекти на програми (15.10.2020)
Програми (16.10.2020)
Проекти на програми - 21.10.2020
Учебни програми, код 214 (3.11.2020)
Проекти - 4.11.2020
Проекти - 5.11.2020
Проекти - 6.11.2020
Проекти - 9.11.2020
Проекти - 11.11.2020
Проекти - 13.11.2020
Проекти - 16.11.2020
Проекти за учебни програми на Професионална гимназия по каменообработване за отраслова и специфична професионална подготовка (18.11.2020)
Проекти - НХГ "Цанко Лавренов" - 18.11.2020
Проекти - 25.11.2020
Проекти 30.11.2020
Проекти - 02.12.2020
Проекти (7.12.2020)
Проекти (9.12.2020)
Проекти (10.12.2020)
Проекти (11.12.2020)
Проекти (14.12.2020)
Проекти (15.12.2020)
Проекти (16.12.2020)
Проекти (17.12.2020)
Проекти (18.12.2020)
Проекти (21.12.2020)
Проекти (04.01.2021)
Проекти на програми (18.01.2021)
Проекти (26.01.2021)
Проекти (08.02.2021)
Проект (10.02.2021)
Проекти (25.02.2021)
Проект - 19.03.2021
Проекти (12.04.2021)
Проекти (14.05.2021)
Проекти (18 май 2021)
Проекти (21.05.2021)
Проекти (28 май 2021)
Проекти (02.06.2021)
Проекти (8.06.2021)
Проект (16.06.2021)
Проекти (18.06.2021)
Проект (21.06.2021)
Проект (24.06.2021)
Проекти (23.07.2021)
Проекти (26.07.2021)
Проекти (06.08.2021)
Проекти (23.08.2021)
Проекти (26.08.2021)
Проекти (31.08.2021)
Проект (10.09.2021)
Проекти (13.09.2021)
Проекти (23.09.2021)
Типови учебни планове (05.10.2021)
Проекти (14.10.2021)
Проекти (27.10.2021)
Проект (15.12.2021)
Проекти (20.12.2021)
Проекти (21.12.2021)
Проекти (08.02.2022)
Проекти (15.02.2022)
Проект (18.02.2022)
Проект (22.02.2022)
Проекти (04.07.2023)
Проект (11.07.2023)
Проект (25.07.2023 г.)
Проекти (09.08.2023)
Проекти на държавен план-прием, график и програми (15.01.2024)
Учебни програми и планове за служебно ползване от училищата
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Публичен регистър на културните организации
Културен календар 2024 – таблица области
Културен календар 2024 – таблица творчески съюзи
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"
Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19


Проекти на документи за обществено обсъждане


НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (18.08.2016)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (18.08.2016)

Примерен тест за писмен изпит по теория на професията (18.08.2016)

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (18.08.2016)

Типов учебен план за специализирана подготовка по танцово изкуство в училищата по изкуствата за специалност модерен танц с прием от V клас (18.08.2016)

Типов учебен план за специализирана подготовка по изобразително изкуство в училищата по изкуствата с прием от V клас (18.08.2016)

Типов учебен план за обща и специализирана подготовка в училищата по култура с прием от първи клас (18.08.2016)

Типов учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство в училищата по изкуствата (18.08.2016)

Типов учебен план за специализирана подготовка по танцово изкуство в училищата по изкуствата за специалност български танци с прием от V клас (18.08.2016)

Типов учебен план за специализирана подготовка по танцово изкуство в училищата по изкуствата за специалност класически танц (18.08.2016)

Приложение № 3 към Национална изпитна програма по професия дизайнер (18.08.2016)

Приложение № 3 към Национална изпитна програма за професия художник (18.08.2016)

Проект на Национална изпитна програма за придобиване на професионална квалификация – народни инструменти и народно пеене (28.07.2016)

Проект на Изисквания за държавен изпит по практика на професията (28.07.2016)

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (8.12.2016)

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет История на музиката за професии код 212010 „Музикант - инструменталист“, код 212030 „Музикант - вокалист от професионално направление код 212 “Музикални и сценични изкуства”

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет Теория на музикалните елементи за професии код 212010 „Музикант - инструменталист“, код 212030 „Музикант - вокалист от професионално направление код 212 “Музикални и сценични изкуства”

Проект на Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2018/2019 година. Бележки, становища и предложения до 30 август 2018 г. могат да бъдат изпращани на e-mail: mc_artschool@abv.bg (27.07.2018)

Проект на Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Задължително пиано“, за професия: код 212010 „Музикант-инструменталист” и за професия: код 212030 „Музикант-вокалист“ от професионално направление: код 212 „Музикални и сценични изкуства”. Бележки, становища и предложения до 30 август 2018 г. могат да бъдат изпращани на e-mail: mc_artschool@abv.bg (27 юли 2018 г.)

Проект на Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Учебна практика по задължително пиано“, за професия: код 212010 „Музикант-инструменталист” и за професия: код 212030 „Музикант-вокалист“ от професионално направление: код 212 „Музикални и сценични изкуства”. Бележки, становища и предложения до 30 август 2018 г. могат да бъдат изпращани на e-mail: mc_artschool@abv.bg (27 юли 2018 г.)

Проект на Учебна програма за специфична професионална подготовка по специалност "Клавирен съпровод" за училищата по изкуствата за IX, X, XI и XII клас (Учебна практика). Бележки, становища и предложения до 30 август 2018 г. могат да бъдат изпращани на e-mail: mc_artschool@abv.bg (27 юли 2018 г.)

Проект на Учебна програма за специфична професионална подготовка по специалност "Клавирен съпровод" за училищата по изкуствата за IX, X, XI и XII клас. Бележки, становища и предложения до 30 август 2018 г. могат да бъдат изпращани на e-mail: mc_artschool@abv.bg (27 юли 2018 г.)

Проект на Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебния предмет „УЧЕБНА ПРАКТИКА – КАМЕРНА МУЗИКА“ за специалности: код 2120119 „Гайда”, код 2120120 „Кавал“, код 2120121 „Гъдулка“, код 2120122 „Тамбура“ от професията: код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление: код 212 „Музикални и сценични изкуства”. Бележки, становища и предложения до 30 август 2018 г. могат да бъдат изпращани на e-mail: mc_artschool@abv.bg (27 юли 2018 г.)

Проект на Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебния предмет „КАМЕРНА МУЗИКА“, за специалности: код 2120119 „Гайда”, код 2120120 „Кавал“, код 2120121 „Гъдулка“, код 2120122 „Тамбура“ от професията: код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление: код 212 „Музикални и сценични изкуства”. Бележки, становища и предложения до 30 август 2018 г. могат да бъдат изпращани на e-mail: mc_artschool@abv.bg (27 юли 2018 г.)

Проект на Учебна програма по учебен предмет „Италиански език и култура“ за специализирана подготовка IX-XII клас (26.09.2018)

Проект на учебна програма по Етнология (24.10.2018)

Проект на Учебна програма по учебен предмет „Скулптура“ за специалност код 2140110, „Промишлен дизайн” (6.11.2018)

Проект на учебна програма по учебен предмет „Живопис“ за специалност код 2140106, „Интериорен дизайн” (6.11.2018)

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебния предмет „История на костюма” за специалност код 2140108 „Моден дизайн” (30.11.2018)

Учебна програма по учебен предмет Теория и методика на специалността за професия код 212040 „Балетист” и професия код 212050 „Танцьор” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” (14.12.2018). Срок на обсъждане: 14.01.2019

Учебна програма по учебен предмет Теория и методика на специалността за специалност код 2120502 „Модерен танц” от професия код 212050 „Танцьор” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” (14.12.2018). Срок за обсъждане: 14.01.2019

Учебна програма по учебен предмет Разчитане и описание на танца за специалност код 2120501 „Български танци” от професия код 212050 „Танцьор” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” (14.12.2018). Срок на обществено обсъждане: 14.01.2019

Учебна програма по учебен предмет Художествено проектиране и декорация по специалност код 2150702 „Художествена керамика” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти“ - проект за обсъждане - 7 януари - 7 февруари 2019 г.

Учебна програма по учебен предмет Иконография за специалност код 2150705 „Иконопис” от професия код 215070 „Художник-приложни изкуства“ от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти” (7 януари - 7 февруари 2019 г.)

Проект на учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „История на поп музиката и джаза“ за училищата по изкуствата за IX, X, XI и XII клас (Дата на публикуване: 4 юни 2019, срок на обсъждане: до 5 юли 2019)

Проект за изменение на Учебно-изпитни програми за проверка на способностите по музикално и сценично изкуство, танцово изкуство, изящни и приложни изкуства. Дата на публикуване: 18.11.2019. Срок на обсъждането: 18.12.2019. Предложения на: RDjurov@mc.government.bg и на RBazaytova@mc.government.bg

ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (13 януари 2020)

Примерен тест - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ТРЕТА СТЕПЕН- класически танц (13 януари 2020)

ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (13.02.2020 Г.)

ПРОЕКТ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ „КОРЕПЕПИТОРСКА ПРАКТИКА“ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА ЗА ХI и XII клас (13.02.2020 Г.)

Проект на Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Графика за специалност код 2110103 „Графика“, професия код 211010 „Художник – изящни изкуства“ от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“. Дата на публикуване: 17 юни 2020 Срок на общественото обсъждане: Един месец от датата на публикуване, до 17 юли 2020 За предложения и бележки: RBazaytova@mc.government.bg

Проект на Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Учебна практика по графика за специалност код 2110103 „Графика“, професия код 211010 „Художник – изящни изкуства“ от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“. Дата на публикуване: 17 юни 2020 Срок на общественото обсъждане: Един месец от датата на публикуване, до 17 юли 2020 За предложения и бележки: RBazaytova@mc.government.bg

Проект на Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Живопис за специалност код 2110101 „Живопис“, професия код 211010 „Художник – изящни изкуства“ от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“. Дата на публикуване: 17 юни 2020 Срок на общественото обсъждане: Един месец от датата на публикуване, до 17 юли 2020 За предложения и бележки: RBazaytova@mc.government.bg

Проект на Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Учебна практика по живопис за специалност код 2110101 „Живопис“, професия код 211010 „Художник – изящни изкуства“ от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“. Дата на публикуване: 17 юни 2020 Срок на общественото обсъждане: Един месец от датата на публикуване, до 17 юли 2020 За предложения и бележки: RBazaytova@mc.government.bg

Проект на Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Скулптура за специалност код 2110104 „Скулптура“, професия код 211010 „Художник – изящни изкуства“ от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“. Дата на публикуване: 17 юни 2020 Срок на общественото обсъждане: Един месец от датата на публикуване, до 17 юли 2020 За предложения и бележки: RBazaytova@mc.government.bg

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Учебна практика по скулптура за специалност код 2110104 „Скулптура“, професия код 211010 „Художник – изящни изкуства“ от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“. Дата на публикуване: 17 юни 2020 Срок на общественото обсъждане: Един месец от датата на публикуване, до 17 юли 2020 За предложения и бележки: RBazaytova@mc.government.bg

Проект на Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Илюстрация и оформление на книгата за специалност код 2110103 „Илюстрация и оформление на книгата“, професия код 211010 „Художник – изящни изкуства“ от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“. Дата на публикуване: 17 юни 2020 Срок на общественото обсъждане: Един месец от датата на публикуване, до 17 юли 2020 За предложения и бележки: RBazaytova@mc.government.bg

Проект на Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Учебна практика по илюстрация и оформление на книгата за специалност код 2110111 „Илюстрация и оформление на книгата“, професия код 211010 „Художник – изящни изкуства“ от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“. Дата на публикуване: 17 юни 2020 Срок на общественото обсъждане: Един месец от датата на публикуване, до 17 юли 2020 За предложения и бележки: RBazaytova@mc.government.bg

Проект на учебна програма по история и цивилизации (специализирана подготовка) за учениците от VI клас в НГДЕК "Константин Кирил Философ"(Дата на публикуване 31 юли 2020 г. Срок на общественото обсъждане: Един месец от датата на публикуване, до 31 август 2020 г. За предложения и бележки: RBazaytova@mc.government.bg)

Учебна програма за обща професионална подготовка по учебен предмет Чужд език по професията – английски език за професиите от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“, професионално направление код 214 „Дизайн“ и професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти“ (18.08.2020-18.09.2020). rbazaytova@mc.government.bg

Учебна програма за обща професионална подготовка по учебен предмет Чужд език по професията – руски език за професиите от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“, професионално направление код 214 „Дизайн“ и професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти“ (18.08.2020-18.09.2020), rbazaytova@mc.government.bg

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет "Корепетиторска практика" в училищата по изкуствата за XI и XII клас (15.09.2020-15.10.2020), rbazaytova@mc.government.bg

ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (2.11.2020) Обсъждане - до 3.12.2020, предложения на: rbazaytova@mc.government.bg

ПРОЕКТ ФОРМУЛА 2024. Дата на публикуване: 26.01.2024. Срок на обсъждане: 1 месец. За бележки: rbazaytova@mc.government.bg

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Илюстрация и оформление на книгата за специалност код 2110111 „Илюстрация и оформление на книгата“, професия код 211010 „Художник – изящни изкуства“ от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“ (07.06.2024) Срок: 07.07.2024. За бележки: rbazaytova@mc.government.bg

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Учебна практика по илюстрация и оформление на книгата за специалност код 2110111 „Илюстрация и оформление на книгата“, професия код 211010 „Художник – изящни изкуства“ от професионално направление код 211 „Изящни изкуства“ (07.06.2024) Срок: 07.07.2024. За бележки: rbazaytova@mc.government.bg

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.07 - 17.08.2024)
СЪОБЩЕНИЕ »

(16.07 - 17.08.2024)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ“, ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.06 - 30.07.2024)
„Abstracta. В памет на Дора Валие”. Изложба - живопис на художника Атилио Таверна (удължена до 30 юли) »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 183929661 Изработка : MediaPointDS