BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"


Движимо наследство
Регистрирани нумизматични дружества
Административни услуги, извършвани от отдел "Движимо наследство"
Услуга № 1130 „Издаване на разрешение или сертификат за износ и временен износ на движими културни ценности от територията на страната“
Услуга № 297 „Регистрация на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности“
Услуга № 1174 „Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност с предмет културни ценности с културни ценности“
Услуга № 329 „Регистрация на специални технически средства за извършване на теренни проучвания“
Недвижими културни ценности
Контакти
Административни услуги, извършвани от Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"


Услуга № 1174 „Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност с предмет културни ценности с културни ценности“
  Услуга № 1174 „Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност с предмет културни ценности с културни ценности“
    Услугата се предоставя на основание чл. 120 от Закона за културното наследство.
 
Често задавани въпроси:
                   1. От кого може да се извършва тръжна дейност чрез търг (аукцион)?
     Отговор: Тръжна дейност чрез търг (аукцион) се извършва от търговец, вписан в регистъра на лицата по чл. 116, ал. 1 от ЗКН, след издаване на разрешение от министъра на културата за извършване на тази дейност.
                    2. Какви са необходимите документи за издаване на разрешение за търговска дейност чрез търг (аукцион)?
     Отговор:
     1.Заявление се подава по образец съгласно приложение № 6 и към него се прилагат:
     2. вътрешни правила за тръжна дейност;
     3. списък на експертите, регистрирани по чл. 96, ал. 4 от ЗКН;
     4. копия на договорите с експертите по чл. 96, ал. 4 от ЗКН.
   
                   3. Какъв е срокът за издаване на разрешение за търговска дейност чрез търг (аукцион)?
   Отговор: Министърът на културата издава разрешението в едномесечен срок от постъпването на заявлението.
    4. Какво се случва, в случаите, когато подаденото заявление не отговаря на изискванията?
         Отговор: Ако заявлението не отговаря на изискванията, заявителят се уведомява да отстрани нередовностите в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Срокът за произнасяне по подаденото заявление започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. След подаване на всички изискуеми документи в Министерство на културата, производството ще се възобнови.
          5. За какъв срок се издава разрешението за тръжна дейност?
          Отговор: Министърът на културата издава разрешението за срок 5 години.
          6. Може ли да бъде отнето разрешението за тръжна дейност и при какви обстоятелства?
    Отговор: Министърът на културата с мотивирана заповед отнема разрешението при следните случаи:
1. организиране на търг в нарушение на чл. 122, ал. 1 от ЗКН;
2. неизпълнение на изискванията по чл. 120, ал. 2 или 7 от ЗКН;
3. обявяване на първоначална симулативна цена на вещите от каталога по чл. 122, ал. 1 от ЗКН.
При отнемане на разрешението търговецът или кооперацията няма право да кандидатства за издаване на идентично разрешение за срок една година от датата на отнемането му.
 
7. Какви са задълженията на аукционистите при провеждане на търг (аукцион) с движими културни ценности?
Отговор: Аукционистът уведомява министъра на културата за всеки търг най-малко 45 дни преди провеждането му и представя каталог с предлаганите за продажба културни ценности. Каталогът съдържа:
1. дата, място и условия за провеждане на търга;
2. изрично посочване на статут "движима културна ценност", както и на статут "национално богатство", ако вещта притежава такъв, и описание на характеристиките;
3. начална цена.
С каталога се удостоверява извършена идентификация на културните ценности, като той съдържа информация, определена с наредбата по чл. 107 от ЗКН.
За движими културни ценности със статут "национално богатство” извършената идентификация се удостоверява с паспорта по чл. 103 от ЗКН.
Търгът се провежда в помещение, което следва да отговаря на условията за опазване на ДКЦ.
Търгът започва в определеното време и завършва след предлагането на последната описана вещ.
Търгът се провежда съгласно вътрешни правила за тръжна дейност на търговеца по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Наредба № 1/18.07.2018 г., като вещта се предава на купувача след удостоверяване на плащането на продажната цена.
След приключване на търга и извършване на плащането аукционистът извършва незабавно вписвания на продадените ДКЦ в регистъра по чл. 5 от същата наредба.
              
                    Образци на документи:
Образец на Заявлението по т. 1
  
 
 
Принтирай Изпрати на e-mail


Закон за културното наследство

Наредба 1 ot 18.07.2018 г.

Наредба № 1 от 16 февруари 2021 г.

Заявление

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182066836 Изработка : MediaPointDS