BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 20.06.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"


Движимо наследство
Регистрирани нумизматични дружества
Административни услуги, извършвани от отдел "Движимо наследство"
Услуга № 1130 „Издаване на разрешение или сертификат за износ и временен износ на движими културни ценности от територията на страната“
Услуга № 297 „Регистрация на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности“
Услуга № 1174 „Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност с предмет културни ценности с културни ценности“
Услуга № 329 „Регистрация на специални технически средства за извършване на теренни проучвания“
Недвижими културни ценности
Контакти
Административни услуги, извършвани от Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"


Услуга № 297 „Регистрация на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности“
Услуга № 297 „Регистрация на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности“
 
                 Услугата се предоставя на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство.
 
 
Нормативни и поднормативни актове (Прикачени файлове):
                    1. Закон за културното наследство;
                    2. Наредба № 1 от 18 юли 2018 г. за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство;
                    4. Наредба № 1 от 16 февруари 2021 г. За реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности;
                    4. Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 100 от 2014 г.);
                    5. Международен етичен кодекс за търговците на културни ценности,
 
Често задавани въпроси:
                   1. Кой може да извършва търговска дейност в движими културни ценности (ДКЦ)?
                    Отговор: Търговска дейност с ДКЦ могат да извършват лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, след издадено удостоверение за регистрация по чл. 116, ал. 2 от ЗКН от министъра на културата.
 
                     2. Какви са необходимите документи за стартиране на процедурата по регистрация?
Отговор:
1. декларация по образец съгласно приложение № 2;
2. документ, удостоверяващ правото на търговеца/кооперацията да ползва съответното помещение;
3. документ, удостоверяващ осигуряването на физическата сигурност на ДКЦ в помещенията чрез физическа охрана или СОТ, и представен снимков материал, доказващ предприетите охранителни мерки (решетки, ролетки, каса или др.);
4. сертификат за съответствие на търговския обект с изискванията за пожарна безопасност съгласно чл. 33, ал. 1, т. 5 от Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 100 от 2014 г.);
5. декларация за наличие на условия за съхраняване и опазване на ДКЦ в търговските обекти съгласно приложение № 3, която съдържа информация за:
а) поддържане на подходящ постоянен режим и стойности на температура, влажност и осветление в граници съгласно § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба;
б) осигурени витрини, съоръжения или други средства, предназначени за експониране на ДКЦ.
 
3. Каква е процедурата за придобиване на сертификат за съответствие на търговския обект с изискванията за пожарна безопасност съгласно чл. 33, ал. 1, т. 5 от Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 100 от 2014 г.)?
 Отговор: За да получитесертификат за съответствие на търговския обект с изискванията за пожарна безопасност се подава заявление до столична, респективно регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, в зависимост от местоположението. Като основание за получаване на този сертификат в заявление, вписвате чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 18 юли 2018 г. за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство. Сертификатът се издава в 14-дневен срок.
 
4. Какъв е срокът за вписване в регистъра по чл. 116, ал. 1 от ЗКН (удостоверение за регистрация)?
   Отговор: Министърът на културата издава удостоверението за вписване в регистъра по чл. 116, ал. 1 от ЗКН (удостоверение за регистрация) в едномесечен срок от постъпването на заявлението.
 
   5. Какво се случва, в случаите, когато подаденото заявление не отговаря на изискванията?
        Отговор: Ако заявлението по ал. 1 не отговаря на изискванията на ал. 2, заявителят се уведомява да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Срокът за произнасяне по подаденото заявление започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. След подаване на всички изискуеми документи в Министерство на културата, производството ще се възобнови.
6. Какви са задълженията на вече регистрираните лица?
Отговор: Лицата по чл. 2, ал. 1 водят регистър на сделките, който съдържа:
1. за движими културни ценности със статут "национално богатство":
а) номера на паспорта на движимата културната ценност по чл. 103 от ЗКН;
б) регистрационен номер по чл. 102, ал. 3 от ЗКН;
в) копие на удостоверението за правото на първи купувач или отказа от правото на първи купувач съгласно чл. 113, ал. 2 от ЗКН;
2. за движими културни ценности, които не притежават статут "национално богатство" - удостоверение за идентификация, издадено по реда на ЗКН;
3. трите имена на предишния и на новия собственик;
4. цена и дата на сделката.
Регистърът по ал. 1 се води като книга за вписвания на хартиен и електронен носител по образец съгласно приложение № 4.
Регистърът се предоставя на компетентните органи при осъществяване на техните правомощия.
Книгата за вписванията по чл. 5, ал. 2 се представя в 3-дневен срок след получаване на удостоверението за регистрация по чл. 116, ал. 2 от ЗКН за заверка с подпис и печат от министъра на културата или от оправомощено от него длъжностно лице.
Книгата по ал. 1 задължително се прошнурова и номерира по страници преди представянето ѝ за заверка.
При прекратяване на дейността на търговеца книгата по ал. 1 се предава за съхранение към регистъра по чл. 116, ал. 1 от ЗКН.
Търговската дейност с културни ценности се осъществява само в помещенията, отговарящи на условията на чл. 3, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.
При извършване на търговската дейност не трябва да се допуска увреждане на културната ценност или друго въздействие, което да води до намаляване на нейната стойност.
Движимите културни ценности, предлагани за продажба в търговските обекти регистрирани по чл. 116, ал. 2 от ЗКН, следва да бъдат идентифицирани по реда на ЗКН.
 
7. В случай на смяна на адрес, респективно помещение, повтаря ли се процедурата по регистрация (издаване на удостоверение за регистрация)?
Отговор: Да, при евентуална смяна на помещение, се подава ново заявление, ведно с всички изискуеми документи съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1/2018 г., като след изтичане на едномесечен срок се издава ново Удостоверение за регистрация.
 
 Полезни връзки:
       1. Съюз на колекционерите в България
                     http://www.skb.bg/
               2. Асоциация на търговците на произведения на изкуството, с председател – Емил Чушев, имейл адрес за кореспонденция: artservice@abv.bg.
 
 
Образци на документи:
Образeц: Заявлението по т. 1 и образец за Заявлението, съгл. чл. 29 от АПК до Пожарна безопасност за издаване на Сертификат по т. 4 (файлове).
           
Принтирай Изпрати на e-mail


НАРЕДБА № 1 ОТ 18 ЮЛИ 2018 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 116, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Наредба № 1 от 16 февруари 2021 г.

Закон за културното наследство

Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 100 от 2014 г.)

Образец на Заявление по т. 1

Образец на заявление за издаване на Сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност

Международен етичен кодекс за търговците на културни ценности

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(18.06 - 31.12.2024)
Информация от сесията за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г. »

(14 - 25.06.2024)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел“ в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(11 - 26.06.2024)
Галерия „Средец“ представя Андрей Янев с изложбата „Освещаване на семената“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182828607 Изработка : MediaPointDS