BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       
Новини
За нас
Административни услуги, извършвани от дирекция ”Авторско право и сродните му права” и график на длъжностните лица, които ги извършват
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Регистрация на артистични групи
Авторскоправни индустрии
Колективно управление на права
Осиротели произведения
Контакти
Договори
Разни
Съобщения
Невръчени актове и наказателни постановления
Становища на заинтересованите лица по въвеждането на Директива 2019/789 и Директива (ЕС) 2019/790
Брошури
Авторски права, упражнявани от Министерството на културата


Често задавани въпроси във връзка с авторските права, упражнявани чрез Министерството на културата
Списък на авторите, за чиито авторски права е установено, че са преминали към държавата и са упражнявани чрез Министерството на културата


Често задавани въпроси във връзка с авторските права, упражнявани чрез Министерството на културата
Дирекция „Авторско право и сродните му права”

_____________________________________________________________________

 

 

 

Често задавани въпроси

във връзка авторските права, упражнявани от Министерството на културата

1.    


1.    1. Защо и как Министерството на културата упражнява авторски права?

 

Съгласно чл. 33 от Закона за авторското право и сродните му права авторските права на автори, които нямат наследници или чиито наследници са починали преди изтичане на времетраенето на правата и не са членували в организация за колективно управление на права, преминават към държавата, която ги упражнява до изтичане на времетраенето чрез Министерството на културата. За целта, Министерството сключва с ползвателите договори, с които отстъпва права за използване на съответните произведения. Заплащаните от ползвателите възнаграждения постъпват в Национален фонд „Култура“.

 

Искането за сключване на договор следва да съдържа заглавието/заглавията на съответните произведения и информацията, релевантна за съответния вид използване – (тираж и цена на дребно на изданието, обем в стандартни машинописни страници, планиран брой на представленията, капацитет на зрителската зала и очакваната й запълняемост и др.) 

2.      2. Кои авторски права се упражняват от Министерството на културата?

 

Дали правата на конкретен автор могат да се считат за преминали към държавата е предмет на установяване поотделно във всеки отделен случай. С течение на времето в дирекция „Авторско право и сродните му права“ е събрана информация за немалък брой автори, а когато за първи път сме сезирани с искане относно даден автор, съответно при служебна необходимост от сведения за това извършваме проучване за статута на неговите права, доколкото наличието или липсата на наследници не е информация, служебно известна или достъпна на административния орган. От съществено значение е същата да е достоверна, поради което данните се осигуряват чрез справки от съответните общински администрации.

 

Този начин на събиране на информация прилагаме в краен случай – когато данни за наследници на автора не могат да бъдат открити от други достъпни източници – интернет, ползватели, реализирали предходни използвания на произведения от издирвания автор, Държавна агенция „Архиви“, Национален литературен музей, творчески съюзи, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и др. С оглед избягване на ненужна административна тежест, насърчаваме ползвателите да се обръщат към нас за издирване на наследници след изчерпване на гореспоменатите възможности или ако чрез тях е обосновано предположението за липса на наследници.

 

 

3.      3. Къде може да се намери информация за това, чии авторски права се упражняват от Министерството на културата?

 

На интернет страницата на Министерството на културата https://tinyurl.com/3rhxftse е публикуван списък на авторите, за които до момента е установено, че са с преминали към държавата права. При постъпване на нова информация, списъкът периодично се обновява.

 

 

4.      4. Има ли автори, чиито произведения могат да се използват свободно?

 

Във връзка с упражняването на правата, преминали към държавата, следва на първо място да се има предвид, че към днешна дата уреждане на права се изисква за автори, починали след 31.12.1952 г. Съгласно чл. 27 от Закона за авторското право и сродните му права авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт, считано от началото на годината, следваща смъртта. В съответствие с това, авторските права на автори, починали преди 31.12.1952 г., към 01.01.2023 г. са погасени и могат да се използват свободно при спазване на неимуществените права на авторско име и на неизменяемост. Това се отнася до генералното правило за изчисляване на срока от смъртта на автора/последния от съавторите и може да послужи като ориентир в случаите, когато срокът тече от момента на разгласяване на произведението.

 

Казаното е валидно по отношение на авторските права като цяло, без значение дали същите са преминали към държавата или не. Следва да се отбележи, че след прекратяване на закрилата Министерството на културата следи за спазване на безсрочните неимуществени авторски правомощия на авторско име и на неизменяемост.

 

 

 

5.      5. Как се определя кои са лицата, които наследяват определен автор?

 

Определянето на лицата, които се явяват наследници има важно практическо значение. Съгласно чл. 1 от Закона за наследството кръгът на наследниците се определя съобразно закона, действащ към момента на смъртта на наследодателя.

 

Действащият Закон за авторското право и сродните му права е в сила от 1 август 1993 г. и урежда времетраенето и наследяването на авторските права в съответствие приложимото европейско право. Законът предвижда единен 70-годишен срок на закрила за всички видове произведения, а изчисляването му започна от началото на годината, следваща съответното събитие – смъртта на автора, на последния от съавторите, на разгласяването. Наследяват всички наследници по завещание и закон, а ограничения в сравнение с наследяването на други имущества не се поставят.

 

До влизането в сила на Закона за авторското право и сродните му права действа  Законът за авторското право в редакцията му от 1972 г. Съгласно предвиденото в него кръгът на наследниците включва единствено преживелия съпруг/съпруга и родствениците по права низходяща и възходяща линия в рамките на 50-годишен срок на закрила а при липса на такива наследници, правата преминават върху държавата. Съгласно изрична разпоредба на посочения закон, този режим се прилага и към заварените случаи. Така, през 1972 г. авторските права, дотогава упражнявани от родственици, невключени в гореспоменатите категории наследници, преминават към държавата, а в периода от 1972 г. до 1993 г. към държавата и преминават всички авторски права, включени в новооткрити наследства, за които такива наследници липсват. Действащият Закон за авторското право и сродните му права от своя страна предвижда, че правата, придобити до влизането му в сила се запазват. Запазват се следователно и правата придобити от държавата.

 
 

 

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182067570 Изработка : MediaPointDS