BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 20.06.2024
 
       
Новини
За нас
Административни услуги, извършвани от дирекция ”Авторско право и сродните му права” и график на длъжностните лица, които ги извършват
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Регистрация на артистични групи
Авторскоправни индустрии
Колективно управление на права
Осиротели произведения
Контакти
Договори
Разни
Съобщения
Невръчени актове и наказателни постановления
Становища на заинтересованите лица по въвеждането на Директива 2019/789 и Директива (ЕС) 2019/790
Брошури
Авторски права, упражнявани от Министерството на културата


Указания
Документи
Публичен регистър
Съобщения


Указания
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА АРТИСТИЧНИТЕ ГРУПИ И НА ДЕКЛАРАЦИИ, И УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Нормативна уредба.
Закон за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ - чл. 83, Наредба за регистриране на наименованията на артистичните групи /НРНАГ/, Тарифа за таксите, събирани в системата на Министерството на културата

2. Документи за регистрация.
2.1.заявление;
2.2.пълномощно за действията по регистрацията;
2.3.пълномощно за разрешаване използването на изпълненията на групата;
2.4.декларации – два броя;
2.5.документ за платена такса.
Образци на горепосочените документи са поместени на страницата на Министерството на културата в интернет. За улеснение, двата вида пълномощни, посочени по-горе в т.2.2. и т.2.3., както и двата вида декларации, са обединени в една В зависимост от възрастта на участниците в артистичната група, пълномощните са Тип1 – за пълнолетни, Тип 2 – за малолетни, Тип 3 – за непълнолетни.

3. Подаване и попълване на документи за регистрация.
3.1. Заявление.
Подава се от участниците в групата или чрез упълномощено от тях лице или лица, които да ги представляват пред Министерството на културата при извършване на действията по регистрация. Заявлението и приложените към него документи могат да се подадат лично, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис чрез използване на квалифициран електронен подпис.
Заявлението следва да е попълнено и подписано от всички членове на групата или от упълномощеното лице. Важно е имената и адресите на всички участници да се запишат пълно, както и да се посочи телефон за връзка.
Наименованието на групата се регистрира задължително на кирилица. По желание на заявителите към регистрацията може да се добави същото наименование, изписано на друга азбука или език.
Артистично-изпълнителската дейност на групата следва да е описана точно и ясно и да съответства на чл. 74 от ЗАПСП.
Например: - вокално-инструментални изпълнения на музикални произведения; танцови изпълнения; изпълнения на циркови номера; циркови изпълнения; пеене, свирене, танцуване и др.
3.2. Пълномощни по т. 2.2. и по т. 2.3. по-горе.
За улеснение, на страницата на Министерството на културата в интернет, двата вида пълномощни са обединени в една бланка.
Пълномощно по т. 2.2. по-горе.
Упълномощаването следва да е изготвено в писмена форма и да е подписано от всички участници в групата, с нотариална заверка на подписите. То може да е в полза на лице или лица, които са членове на групата, или са външни за състава й. В случай, че пълномощникът е адвокат, съпруг, родител или дете на членовете на групата нотариална заверка не е необходима.
- Пълномощно по т. 2.3. по-горе.
Пълномощното следва да е изготвено в писмена форма и да е подписано от всички участници в групата, с нотариална заверка на подписите. За разлика от пълномощното по предходната точка, то трябва да е в полза на едно лице - член на тази група или външно за състава ѝ лице. В случай, че пълномощникът е адвокат, съпруг, родител или дете на членовете на групата нотариална заверка не е необходима.
В случай, че изберете да попълните бланката от страницата на Министерството на културата в интернет, упълномощаването следва да е в полза на едно лице.
В случай, че участниците в групата са непълнолетни, упълномощаването следва да бъде потвърдено от родителите или попечителите им, а ако участниците са малолетни, упълномощаването се прави от родителите или настойниците им. В зависимост от възрастта на участниците в артистичната група на страницата на Министерството на културата в интернет пълномощните са разделени на: Тип1 – за пълнолетни, Тип 2 – за малолетни, Тип 3 – за непълнолетни.
3.3. Декларации от лицето, упълномощено съгласно чл. 79 от Закона за авторското право и сродните му права да разрешава използването на изпълненията на групата.
Отнасят се до подаване на уведомление в случай на прекратяване на дейността на групата / което следва да се подаде в едномесечен срок от момента на прекратяване на дейността на групата, с оглед спазването на 10-годишния срок, предвиден в чл. 83, ал.6 от ЗАПСП / и до отсъствие на спор по отношение наименованието на групата. За улеснение, на страницата на Министерството на културата в интернет е поместена бланка, в която двете декларации са обединени в един документ.
3.4.Документ за платена такса
При подаване на документите, за разглеждането им, следва да се заплати такса в размер на 6 / шест / лева.
Сумите се заплащат по банков път по сметката на Министерството IBAN : BG06 BNBG 9661 3000 1755 01; BIC: BNBGBGSD, БНБ, като в платежния документ се посочва, че преводът е за регистрация на наименование на артистична група.

4. Подаване на декларации и уведомления за актуалност на състава на регистрираните групи.
4.1. Декларация за липса на промени в състава на участниците.

Подава се ежегодно до 31 януари от лицето, упълномощено съгласно чл. 79 от Закона за авторското право и сродните му права да разрешава използването на изпълненията на групата. Декларация може да не бъде подадена в случай, че промени не са настъпили.
Бланка на декларацията е поместена на страницата на Министерството на културата в интернет.

4.2. Уведомление за промени в състава на участниците.
Подава се в тримесечен срок от настъпване на промени в състава на участниците от лицето, упълномощено съгласно чл. 79 от Закона за авторското право и сродните му права да разрешава използването на изпълненията на групата. Уведомлението съдържа актуален към момента на подаването му списък на участниците в групата - имената, единните граждански номера или лични номера на чужденеца. Прилагат се пълномощни от новопостъпилите участници в съответствие с казаното в т. 3.2. по-горе /пълномощни по чл. 3,ал.1 и/или чл.3, ал.2,т.3 от Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи/.
Бланка на уведомлението е поместена на страницата на Министерството на културата в интернет. Уведомлението може да бъде подадено в писмен вид лично или чрез лицензиран пощенски оператор, или устно, след попълване на протокол за това.
Заявлението и приложенията към тях могат да се изплащат за предварително съгласуване на е-мail адрес: ran@mc.government.bg  .
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(18.06 - 31.12.2024)
Информация от сесията за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г. »

(14 - 25.06.2024)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел“ в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(11 - 26.06.2024)
Галерия „Средец“ представя Андрей Янев с изложбата „Освещаване на семената“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182827589 Изработка : MediaPointDS