BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Петък, 12.04.2024
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА 20-ГОДИШНИНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (КОНВЕНЦИЯ 2003)
Европейска година на междукултурния диалог 2008
Програма "Култура" на ЕС за периода 2007 - 2013
Европейската комисия обявява покана за кандидатстване за изграждане на мрежи между съществуващи структури в подкрепа на мобилността в различни сектори на културата
Програма "Медиа"
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
ЕС ТУИНИНГ ПРОЕКТ BG/07/IB/OT/01
Програма „Европа за гражданите“ (2014-2020)
Проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век”
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
Оперативна програма "Добро управление"
Европейска година на културното наследство - 2018
Европейски дни на наследството - 2018
Европейски дни на наследството 2020
Европейски дни на наследството 2021
Хоризонт Европа
Европейска програма за подкрепа на литература и преводи „Традуки“
Проект 43 „Дигитализация на колекции на музеи, библиотеки и архиви“ (инвестиция С11.I7 от ПВУ)


Програма "Култура" на ЕС за периода 2007 - 2013Програма “Култура” (2007–2013) на ЕС

Програма „Култура” е създадена с Решение № 1855/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Публикувана е в Официалния вестник на ЕО (ОВ L 372 от 27.12.2006, стр. 1). Програма „Култура” е единна многогодишна програма за дейности на Общността в областта на културата, отворена към всички нейни области (с изключение на аудиовизуалната) и към всички категории културни оператори.

Основава се на член 151 от договора на ЕО, който предвижда, че Общността ще допринася за разцвета на културите на държавите-членки, като зачита тяхното национално и регионално многообразие и същевременно извежда на преден план общото културно наследство.

Каква е основната цел?

Да се подпомогне идеята за общоевропейско гражданство чрез популяризиране на културното сътрудничество в Европа. Това може да се осъществи чрез акцентиране върху общите културни ценности на европейците и придружаващото ги споделено наследство и богато културно разнообразие.

Какви са главните приоритети?

• Популяризиране на свободното трансгранично движение на занимаващите се с културни дейности
• Популяризиране на свободния трансграничен обмен на произведения на изкуството, както и на културни и художествени продукти
• Популяризиране на междукултурния диалог.

Кои са страните участнички?

• Държавите-членки на Европейския съюз
• Страните членки на Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA) и Европейската икономическа зона (EEA) /Норвегия, Лихтенщайн и Исландия/
• страните кандидатки за членство /Хърватия, Македония и Турция/
• Сърбия
и страните от Западните Балкани, при спазване на определени условия.

Какви видове сътрудничество могат да получат финансиране по програмата?

Финансират се три полета на дейност:
1. Подкрепа за културни проекти /първо поле на дейност/
2. Подкрепа за организации в областта на културата, активни на европейско ниво /второ поле на дейност/
3. Подкрепа за анализи, за събиране и разпространение на информация и за увеличаване на въздействието на проектите в областта на културното сътрудничество /трето поле на дейност/


Подкрепа за културни проекти /първо поле на дейност/

Културни организации получават подкрепа за проекти, насърчаващи трансграничното сътрудничество чрез културни и художествени дейности.
Това направление подпомага организации - театри, музеи, професионални асоциации, изследователски центрове, университети, културни институти и публични органи на властта от различните страни, участващи в програмата, с цел да си сътрудничат така, че различните сектори да си взаимодействат помежду си и да разширят културния си и художествен обхват, надхвърляйки националните граници.
Направлението е разделено на четири категории :

1.1. Многогодишни проекти за сътрудничество /продължителност: 3–5 години/
Тази категория цели да засили многогодишните, трансгранични културни взаимодействия, насърчавайки минимум шест културни оператора от най-малко шест избираеми по програмата страни да си сътрудничат и да работят заедно в рамките на един сектор и междусекторно. Насърчават се да развиват съвместни културни дейности за период от 3 до 5 години. Финансирането е от 200 000 евро до 500 000 евро на година, но подкрепата на ЕС не може да надвишава 50 % от общите избираеми разходи. Финансирането цели да подпомогне установяването на партньорството или разширяването на географския му обхват, като се осигури устойчивост на проекта в периода на изпълнението му.
/детайлно описание може да се види в глава IV.4.1. от Новото ръководство по програма „Култура”/
***
Новото ръководство по програма „Култура” 2007 – 2013
Ръководството, отнасящо се до по-голямата част от направленията на програма „Култура”, съдържа всички условия за кандидатстване. Чрез него се въвежда фиксиран календар до 2013 г. и културните оператори могат да се запознаят с възможностите за финансиране по програмата до 2013 г. /изчаква се превод на версия на български език/
***

1.2.1. Проекти за сътрудничество /продължителност: до 2 години/
Тази категория засяга дейности, изпълнявани от най-малко три културни оператора, работещи в един сектор и междусекторно, от три избираеми по програмата страни, за период не по-голям от две години. Възможното финансиране е между 50 000 евро /минимум/ и 200 000 евро /максимум/, но подкрепата на ЕС не може да надвишава 50 % от общите избираеми разходи. /детайлно описание може да се види в глава IV.4.2. от Новото ръководство по програма „Култура”/


1.2.2. Проекти за литературен превод /продължителност: до 2 години/
Категорията засяга проекти за превод. Европейската подкрепа за литературен превод цели задълбочаването на знанията в областта на литературата и литературното наследство чрез популяризиране движението на литературните творби между страните. Издателствата могат да получат финансово съдействие за превод на художествени творби от един европейски към друг европейски език. Финансирането е между 2 000 евро /минимум/ и 60 000 евро /максимум/, но подкрепата на ЕС не може да надвишава 50 % от общите избираеми разходи.
/детайлно описание може да се види в глава V от Новото ръководство по програма „Култура”/


1.3. Проекти за сътрудничество с трети страни / продължителност: до 2 години/
Категорията подкрепя проекти за културно сътрудничество, целящи културния обмен между страните, участнички в програмата, и трети страни, които са сключили споразумения за сътрудничество с ЕС, съдържащи културни клаузи. Ежегодно, една или повече трети страни са избирани за съответната година. Страната или страните се посочват всяка година на интернет страницата на Изпълнителната агенция за култура и образование към ЕК съобразно крайния срок за представяне на проектните предложения,
посочен в глава І.8 на Новото ръководство по програма „Култура”.
Дейностите следва да пораждат международно културно измерение. Проектите за сътрудничество трябва да включват най-малко три културни оператора от три страни, участнички по програмата, и културно сътрудничество с най-малко една организация от посочената трета страна, и/или да развиват културни дейности на територията на третата страна. Възможното финансиране е между 50 000 евро и 200 000 евро, но подкрепата на ЕС не може да надвишава 50 % от общите избираеми разходи. /детайлно описание може да се види в глава IV.4.3. от Новото ръководство по програма „Култура”/Подкрепа за организации в областта на културата, активни на европейско ниво /второ поле на дейност/

Културни организации, работещи или желаещи да работят на европейско ниво в областта на културата, могат да получават подкрепа за оперативните си разходи. Направлението подпомага организации, които промоцират споделения културен опит с действително европейско измерение.
Финансовото съдействие, което се отпуска по това направление, подпомага оперативните разходи за постоянните дейности на организациите – бенефициенти. Тази финансова подкрепа се различава коренно от останалите грантове, които се дават по другите направления на програмата. По-детайлна информация за подкрепата на оперативните разходи е дадена в
глава ІІІ.2. на Новото ръководство по програма „Култура”.
Четири категории организации могат да бъдат избираеми по това направление
/детайлно описание за всяка категория има в глава VІ на Новото ръководство по програма „Култура”/ :

а) Посланици

б) Мрежи за защита

в) Фестивали

г) Структури за културни политики, разделяни на две подкатегории :

- Структурирани платформи за диалог
- Групи за анализи в областта на културната политика

Максималното финансиране е различно за различните категории, но подкрепата на ЕС не може да надвишава повече от 80 % от общите избираеми разходи. /детайлно описание може да се види в глава VI от Новото ръководство по програма „Култура”/

Формуляри за кандидатстване по различните направления на програмата могат да се намерят
ТУК.
***
 
 
 
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(10.04 - 11.05.2024)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г. »

(10.04 - 11.05.2024)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия по Програма „Помощ за книгата” за 2024 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 26.04.2024)
Галерия „Средец“ на Министерството на културата представя: „Посвещение на Никола Терзиев – Желязото” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 180760920 Изработка : MediaPointDS