BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       
НОВИНИ


Програма БГ08Одобрен е първият проект по Програма „Културно наследство и съвременни изкуства“


ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ 11-14 МАРТ 2014

за представяне на обявените покани за подбор на проекти по програма БГ08 „ Културно наследство и съвременни изкуства”Министерството на културата в качеството си на Програмен Оператор за програма Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) планира провеждането на информационни дни на 11.3.2014 в София и на 14.3.2014 г. във Велико Търново. В рамките на информационните дни на вниманието на потенциалните бенефициенти ще бъде представена информация за обявените на 17.2.2014 покани по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, мярка 2 „Документиране на културната история”, мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността”, Малката грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” и по Фонда за двустранни взаимоотношения по програма БГ08.

Програмата на информационните дни е публикувана на адрес http://culture-eea-bg.org/info%20days.pdf

Регистрационна форма http://culture-eea-bg.org/registration%20form.doc


 

 

 

 

 


Министерството на културата е Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014).

Размерът на гранта от страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) по програма БГ08 е 14 000 000 eвро.

На 21.05.2013 Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ бе одобрена от Комитета на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Споразумението за изпълнение на програмата бе подписано на 15.10.2013 от страна на ръководителя на Националното координационно звено по ФМ на ЕИП в България и министъра на културата на България.

Програма БГ08 включва мерки, касаещи приоритетни дейности в областта на консервацията на културното наследство и насърчаването на многообразието в изкуството и културата.

Грантове по програмата ще бъдат предоставяни за реализиране на проекти по следните основни мерки:

1) “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” с бюджет 7 106 470 евро. Мярката е насочена към реставриране, реновиране и възстановяване на сгради от културното наследство, обновяване чрез интерактивни технологии на изложбени пространства и платформи, дейности за предпазване на пространства от културното наследство и музеи на открито.

2) “Документиране на културната история” с бюджет 2 935 000 евро. Мярката е насочена към проектни идеи за конвертиране на обекти с културна стойност в дигитален формат за първи път, създаване на дигитални центрове за културното наследство в културни институти или университети.

3) “Достъпност на културното наследство за обществеността” с бюджет 1 594 412 евро. Мярката е насочена към улесняване на достъпността до музеи и културни центрове, отваряне за посетители на сгради от културното наследство, създаване на нови дигитални съдържания в Интернет в областта на културата.

4) Малка грантова схема: “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” – бюджет 788 235 евро. Малката грантова схема е насочена към реализиране на нови изложби и събития, свързани със съвременното изкуство.


Покани за подаване на проекти предложения

На 17.02.2014 г. Министерството на културата обяви Покани за подаване на проектни предложения по Програма БГ08.

 1) Покана по мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”
Поканата е публикувана на адрес: http://culture-eea-bg.org/invitation1%20bg.pdf  
Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20package1.zip  
19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 1.


2) Покана по мярка 2 “Документиране на културната история”
Поканата е публикувана на адрес: http://culture-eea-bg.org/invitation2%20bg.pdf  
Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20package2.zip  
19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 2.


3) Покана по мярка 3 “Достъпност на културното наследство за обществеността”
Поканата е публикувана на адрес: http://culture-eea-bg.org/invitation3%20bg.pdf  
Формулярът за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20form3.doc  
Насоките за кандидатстване са публикувани на адрес: http://culture-eea-bg.org/guidelines3.pdf  
Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20package3.zip  
19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 3.


4) Покана по Малка грантова схема: “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”
Поканата е публикувана на адрес: http://culture-eea-bg.org/invitation4%20bg.pdf  
Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20package4.zip  
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 април 2014 г.


5) Покана за набиране на заявления за финансиране на дейности по „Фонд за двустранни взаимоотношения по програма БГ08”
По поканата ще бъдат финансирани участия в работни срещи, конференции, закупуване на данни и т.н. на потенциални бенефициенти с оглед подпомагане процеса на изготвяне на проектни предложения по мярка 1, мярка 2, мярка 3 и по Малката грантова схема по програма БГ08.
Поканата е публикувана на адрес: http://culture-eea-bg.org/invitation5%20bg.pdf  
Формулярът за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20form5.doc  
Насоките за кандидатстване са публикувани на адрес: http://culture-eea-bg.org/guidelines5.pdf  
Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане процеса на изготвяне на проектни предложения по мярка 1, мярка 2, мярка 3 е 19 май 2014 г.;
Крайният срок
за подаване на заявления за подпомагане процеса на изготвяне на проектни предложения по Малката грантова схема е 17 април 2014 г.


Прилага се конкурсна процедура, в която финансиране ще получат най-качествените проектни идеи.
Следвайки принципите за прозрачност, равнопоставеност и еднакъв достъп, комуникацията с Програмния Оператор е в писмена форма. С оглед осигуряване на равнопоставено третиране на кандидатите, Програмният Оператор няма да дава предварителни становища относно съответствие на заявление или кандидат с условията за кандидатстване. Зададените в процеса на кандидатстване въпроси ще бъдат публикувани на Интернет страницата на програмата и ще се обновяват регулярно, според въпросите, получавани от потенциални кандидати. Кандидатите могат да подават въпроси (на електронна поща: info@culture-eea-bg.org) не по-късно от 10 работни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Фонд за двустранни взаимоотношения по програма БГ08

Фондът за двустранни взаимоотношения по програма БГ08 ще финансира дейности за изграждане на мрежи от партньорства, обмен на опит и добри практики, трансфер на знания и други дейности, осъществявани между бенефициентите по проекти и лица и организации от страните-донори по програмата.

Информационни дни

Информационни дни по поканите за набиране на проектни предложения се планират за м. март 2014.


ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.


В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014, страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) предоставят финансиране за 16 държави в размер на 1,798 млрд. eвро.

Общите цели на двата финансови инструмента са намаляването на икономическите и социални различия, както и укрепването на двустранните отношения между страните донори и страните бенефициенти. За осигуряването на по-стратегическо и устойчиво въздействие се прилага програмен подход.

През юни 2011 г. бяха подписани Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия.

В рамките на двата финансови инструмента, България получава достъп до общо 126,6 млн. евро (78,6 млн. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и 48 млн. евро по Норвежкия финансов механизъм) за финансиране на проекти в приоритетни за страната ни сектори: опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници, възстановяване на културното и природно наследство, инициативи за обществено здраве, деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, правосъдие и вътрешни работи. В допълнение, приблизително 12 млн. евро ще бъдат отделени за подкрепа на неправителствени организации и 1,5 млн. евро за предоставяне на стипендии.

Подробна информация е публикувана на следните адреси в Интернет:
www.Culture-EEA-BG.org, www.eeagrants.org и http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/  


Документи


12. Лого jpg pdf

13. ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 

   За контакти:
   Отдел „Европейски програми и проекти”
   Дирекция „Международна дейност, европейски програми и проекти”
   Министерство на културата
   Тел. 02/ 9400886 
  

 

   Приключи оценката по Мярка А на Фонда за двустранни взаимоотношения. От общо 10 проекта Оценителната комисия, която се състоеше от представители на Програмния оператор и наблюдатели от Националното координационно звено в администрацията на Министерския съвет и Норвежкото посолство, предложи за финансиране проектно предложение на Българското национално радио. То бе подготвено съвместно с Норвежкото обществено радио и телевизия.

   Припомняме, че в Министерство на културата се получиха немалко проекти, над 380 са подадени по всички мерки, а най-голям е интересът към Малката грантова схема, по която ще се финансират дейности, насочени към представяне пред обществеността на форми на съвременното изкуство в тяхното многообразие, както и към представяне на нови културни събития и тематични изложби, допринасящи за мултикултурния диалог.

   Оценката по всички мерки стартира почти веднага след приключването на приема. На страницата на Програмата са публикувани Вътрешните правила за оценка. Съгласно тях тя трябва да приключи 3 месеца след крайния срок. След като бяха удължени сроковете, проектни предложения по Малка грантова схема се подаваха до 30 април, а по останалите мерки, съответно 1, 2, 3, до 19 май 2014 г.

   По останалите мерки в момента, съгласно нормативните документи и Регламента за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програмният оператор извършва оценка на административното съответствие и допустимост. Целта на Министерството на културата е възможно най-голям брой проекти да достигнат до последния етап - оценка на качеството. Важно е да се подчертае, че тази последна фаза се извършва от външни независими оценители, като всеки проект ще бъде оценен поне от двама оценители. Програмният оператор няма право да се намесва на тази фаза.

   За сведение на подалите проектни предложения по Мерки 1, 2 и 3, приключи оценката за административно съответствие. Тези от тях, които имат някакви пропуски при подаване на документите си, са получили или ще получат писма, на които трябва да отговорят в срок, за да бъдат допуснати до следващия етап на оценка. Този етап не е маловажен, тъй като е съществено важно да няма отхвърлени по формални причини. Съгласно критериите за административно съответствие, одобрени от Офиса на Финансовия механизъм в Брюксел и Националното координационно звено в Министерски съвет, за такива недостатъци проекти не следва да отпаднат. Още при отварянето на схемите преди няколко месеца – на 17 февруари 2014 г., бяха публикувани и правилата, по които те ще бъдат оценявани. Всеки може да се запознае с тях и сега, тъй като те са публични – качени са на страницата на Програмата. Целта е да се предоставя максимално информация на всеки един етап от управлението й.

   След приключване на оценката предстои да се сключат договори с предложените за финансиране кандидати. Очаква се във възможно най-кратки срокове оценителните комисии да излязат с предложение, въз основа на което да бъдат издадени и решенията за финансиране. След това ще стартира най-съществената стъпка – а именно изпълнението на програмата, с която ще бъде подпомогнато опазването на културното наследство и ще се насърчи партньорството със страните-донори (Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

   Програма БГ08 се съфинансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182055816 Изработка : MediaPointDS