BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       
Предложения и сигнали
Достъп до обществена информация
Административни услуги
Електронен подпис
Харта на клиента
Други съобщения
Вътрешни правила за организацията на административно обслужване в Министерство на културата


Електронен подпис
Министерство на културата приема и издава документи, подписани с универсален електронен подпис при следните условия:


1. Валидни входящи електронни документи.
Към момента валидни за МК входящи електронни документи са само документи със следните характеристики:

■ Документите са във формат:
- *.dос (Мs Word, минимална версия "ХР");
- *.хls (Мs Ехсеl, минимална версия "ХР");
- *.pdf (Аdobe Асrobat, минимална версия "6.0 СЕ");
- *.msg (МS Оutlook, Оutlook Ехргеss - минимална версия 2000/ ХР).
■ Файлът, съдържащ документа не е заразен с вируси;
■ Документите са подписани с валиден универсален електронен подпис;
■ Документите съдържат прав (некриптиран) текст;
■ В документите е посочен адрес за кореспонденция, съгласно описанието от точка 2.1.

2. Реквизити на електронните документи

2.1 За ВХОДЯЩИ електронни документи:

■ Подателят отбелязва следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ реквизити:
● „ЖЕЛАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ”, със следния текст: "Съгласен съм / не съм съгласен да получавам електронни изявления от МК". Когато подателят е заявил съгласието си да получава електронни изявления от МК и предпочита това да става на адрес, различен от посочения в сертификата на електронния му подпис или ако електронните подписи в документа са повече от един, задължително се вписва актуален електронен адрес за кореспонденция с МК;
В случай на заявено несъгласие за получаване на електронни изявления от МК, подателят задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция с МК.
● "ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.1О ОТ ЗЕДЕП", със следния текст:
"Желая / не желая потвърждаване за получаването на изпратеното до МК електронно изявление"
● "СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ", със следния текст: "Съгласен съм МК да обработва личните ми данни чрез автоматизирани (компютърни) системи за осъществяване на законово регламентираните функции на МК и министъра на културата и за нуждите на деловодната дейност и документооборота в МK. Уведомен съм за целта и средствата за обработка на данните ми; характера на предоставяне на данните и последиците от непредоставянето им; получателите или категориите получатели, на които ще, бъдат предоставяни данните, и сферата на ползването им; правото ми на достъп до и на поправка на данните".
Забележка: Когато подателят - физическо лице не е отбелязал съгласието си по предходния реквизит, изявлението му се оставя без разглеждане поради неспазване на установената форма. Детайлизиране на: последиците от непредоставяне на личните данни; получателите, на които личните данни ще бъдат предоставени; правото на достъп до и поправка на данните, се прави чрез отбелязването им на Интернет страницата на МК и на видно място в звеното, извършващо деловодни функции на МК.

2.2 За ИЗХОДЯЩИ електронни документи:

■ КЪМ РЕКВИЗИТ "ИЗХ. № /....ДАТА...." - ако използваната технология при съставянето на документа не позволява вписване на регистрационен номер върху него, той се оставя празен или се заличава. В този случай обвързването на регистрационния номер с документа става чрез новосъздадени електронни съобщения, съдържащи регистрационния номер и дата, към които се прикрепят регистрираните електронни документи.
■ КЪМ РЕКВИЗИТ "ДАННИ ЗА ПОЛУЧАТЕЛЯ" - съставителят на документа задължително вписва валиден електронен (е-mail или друг) адрес за връзка с получателя на документа.
■ РЕКВИЗИТ "ИНДЕКС НА ДЕЛОТО ПО НОМЕНКЛАТУРА НА ДЕЛАТА В МК" – класирането към дело по този реквизит се попълва съгласно утвърдената за годината номенклатура.
Забележка: Ако получателят предварително е дефинирал специфични изисквания по отношение на реквизитите на изпращаните към него електронни документи, съставителят на документа в МК е длъжен да се съобрази с тях, при условие, че последните не противоречат на описаните в това приложение изисквания по отношение на формата и реквизитите на съставяните в МК електронни документи.

3. Адреси, на които се получават валидни входящи електронни документи.
На посочените по-долу адреси се получават само валидни входящи електрони документи:• Пощенски адрес: (чрез 3,5 инчова дискета или компактдиск) гр. София, бул. “Александър Стамболийски” №17, Деловодство

4. Приемане на електронни документи.

Министерството на културата приема валидни електрони документи чрез специално доработената за целта информационна система за документооборот (ИСД) и съгласно приети вътрешни правила и указания за работа с документи, подписани с универсален електронен подпис. Всеки получен на посочените адреси електронен документ се проверява за валидност. Ако документът е валиден, той се завежда по надлежния ред в деловодството, получавайки по този начин и входящ номер.

5. Потвърждение за получаване.  

■ За потвърждение за получен валиден електронен документ се счита документ, съдържащ оригиналния текст на изпратения документ, допълнен с входящ номер и подписан с универсален електронен подпис на служител от деловодството на Министерството.
Забележка: Когато подателят е заявил желанието си да получава потвърждение от МК, и предпочита това да става на адрес, различен от посочения в сертификата на електронния му подпис или ако електронните подписи в документа са повече от един, задължително се посочва актуален електронен адрес за потвърждаване на получаването.

■ При потвърждаване на получаването, МК изпраща на посочения адрес информация, съдържаща:

- регистрационния номер и дата на регистриране на полученото изявление, ведно с полученото изявление, ако след направената проверка по реда на чл.8, документът е с редовни реквизити и/или подпис/и;
- информация за отказ от регистрация, ведно с полученото изявление, ако след направената проверка по реда на чл.8, документът е с нередовни реквизити и/или подпис/и.
Забележка: Когато подателят е заявил съгласието си да получава електронни изявления от МК (реквизит "ЖЕЛАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ") и/или желанието си да получава потвърждение от МК (реквизит "ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.10 ОТ ЗЕДЕП") и НЕ Е посочил изричен електронен адрес за връзка, такъв ще се смята посочения в удостоверението за електронен подпис (УЕП) електронен адрес.

6. Изпращане на електронни документи.

Министерството на културата изпраща електронни документи на съответния адрес за кореспонденция, съгласно точка 2.1.
Документите, които се изпращат имат следните характеристики:
- Документите са във формат MS Word версия XP, MS Excel версия XP;
- Документите съдържат прав (некриптиран) текст;
- Документите са подписани с валиден универсален електронен подпис.  
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182072792 Изработка : MediaPointDS