BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 26.05.2024
 
       
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Тарифи
Конвенции
Проекти на нормативни актове. Архив (2009-2019)
Регистър на организации, подпомагащи културата
Меценатство
Декларации по чл. 12 и чл. 14 от ЗПРКИ
Указания
Правила
Заповеди
Регламенти и директиви
Проекти за обществено обсъждане
Други
Проекти на нормативни актове - 2020 г.
Проекти на нормативни актове - 2021 г.
Проекти на нормативни актове - 2022 г.
Проекти на нормативни актове - 2022 г., част 2
Проекти на нормативни актове - 2023 г.
Проект на Статут за национално участие на Република България във Венецианското биенале за изкуство (05.09.2023)
Проекти на нормативни актове - 2024


Отговори на Консултационен документ за предложения за въвеждането на Директива 2007/65/ЕО в българското законодателство
Проекти на нормативни актове - 2018-2019 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация (Обн., ДВ, бр. 32 от 2011 г., изм., бр. 33 от 2012 г.). (Със срок за обществено обсъждане 29.12.2017 -29.01.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)
Проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и ЮНЕСКО относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2)
Правила за дейността, структурата и организацията на работата на Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства по чл.14, ал.2 от ЗКН
Правила за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности
Проект на Наредба за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал.1 от Закона за културното наследство
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, организацията на работата и финансирането на Специализирания съвет за опазване на недвижимите културни ценности
Проект на Наредба за реда за участие на лица, ненавършили 18 години във филмови продукции
Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура”
проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
Проект на наредба за изменение на НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г.
Проект на Класификатор на основните музейни длъжности (3 август 2018)
Проект на Статут за Венецианското биенале
Проект на постановление за приемане на Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (12.12.2018)
Проект на Наредба за реда за водене на регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения (28.02.2019 г.)
Проект на Наредба за публичния регистър на обществените библиотеки (28.02.2019)
Проект на Стратегия за развитие на българската култура 2019-2029 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 6.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация (7 март 2019)
Проект на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 година (18 март 2019)
Проект на ЗИД на Закона за културното наследство (5 април 2019)
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне
Проект на Наредба за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности (25 април 2019)
Консултационен документ за въвеждане на Директива 1808/2018/ЕС в Закона за радиото и телевизията (5 юни 2019)
Проект на Правилник за устройството и дейността на Национален исторически музей – София и Мотиви
Проект на постановление на Министерския съвет за за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
Проект на Закон за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (20.11.2019)
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (3 декември 2019)


Проекти на нормативни актове - 2018-2019 г.


Проект на Постановление за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година (Със срок за обществено обсъждане 29.12.2017 -29.01.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. (29.12.2017 Г.)

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието на Програма НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г.

Доклад от министъра на културата относно проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация (Обн., ДВ, бр. 32 от 2011 г., изм., бр. 33 от 2012 г.). (Със срок за обществено обсъждане 29.12.2017 -29.01.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (Със срок за обществено обсъждане 8.03.2018 -8.04.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Доклад по проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Становище по проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

ПРОЕКТ НА ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Със срок за обществено обсъждане 30 март 2018 - 30.04.2018 г. За бележки и предложения l.harizanova@mc.government.bg)

М О Т И В И към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Д О К Л А Д относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

ФОРМУЛЯР ЗА ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" относно частична предварителна оценка на въздействието на проект на ЗИД на ЗЗРК

Справка за общественото обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона закрила и развитие на културата

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по културата (Със срок за обществено обсъждане 19.07.2018 -19.08.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата (Със срок за обществено обсъждане 19.07.2018 -19.08.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за приемане и преместване на ученици в училищата по културата и към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ОБН., ДВ, БР. 8 ОТ 2012 Г. ИЗМ. БР. 22 ОТ 2012 Г. , БР. 103 ОТ 2013 Г.) (Със срок за обществено обсъждане 20.07.2018 -20.08.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ОБН., ДВ, БР. 8 ОТ 2012 Г. ИЗМ. БР. 22 ОТ 2012 Г. , БР. 103 ОТ 2013 Г.)

СТАНОВИЩЕ на дирекция „Модернизация на администрацията” относно частична предварителна оценка на въздействието на проект на Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство

ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ПО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНEНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ (Със срок за обществено обсъждане 27.08.2018 -09.09.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

МОТИВИ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" относно частична предварителна оценка на въздействието на проект на ЗИД на ЗФИ

ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ОТНОСНО ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

ФОРМУЛЯР ЗА ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия

Таблица на съответствието с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.) относно проект на ЗИД на Закона за филмовата индустрия

Таблица на съответствието с Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.) относно проект на ЗИД на Закона за филмовата индустрия

Проект на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, а. 1 и 2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (Със срок за обществено обсъждане 14.02.2010 -14.03.2019 г. Предложения се изпращат на адрес:l.harizanova@mc.government.bg)

Мотиви към проект на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, а. 1 и 2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

С П Р А В К А за становищата, получени след общественото обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2010 г.) (Със срок на обществено обсъждане 21.02.2019 - 21.03.2019)

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредба за № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2010 г.)

Справка за постъпилите предложения по проекта на Наредба по чл. 7в, ал. 2 от ЗЗДПДПОРДМУв периода 14.02.2019 -14.03.2019 г., заедно с обосновка за неприетите предложения

Проект на постановление на Министерския съвет за преобразуване на Общинския културен институт Етнографски музей на открито „Етър“ - Габрово, в Регионален Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово (Дата на публикуване 30.07.2019г.) Срок за общественото обсъждане 30.07-30.08.2019 г. имейл за бележки: l. harizanova@mc.government.bg

Проект на доклад на министъра на културата за преобразуване на Общинския културен институт Етнографски музей на открито „Етър“ - Габрово, в Регионален Етнографски музей но открито „Етър“ - Габрово

Предварителната оценка на въздействието на нормативния акт за преобразуване на Общинския културен институт Етнографски музей на открито „Етър“ - Габрово, в Регионален Етнографски музей но открито „Етър“ - Габрово

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ за преобразуване на Общинския културен институт Етнографски музей на открито „Етър“ - Габрово, в Регионален Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово;

Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура (Срок за обществено обсъждане 03.10.2019 г. Предложения се изпращат на имейл адрес m.kacarova@mc.government.bg)

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по културата

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата (Срок за обществено обсъждане 03.10.2019 г. Предложения се изпращат на имейл адрес m.kacarova@mc.government.bg)

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182125330 Изработка : MediaPointDS