BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 20.06.2024
 
       


Сигнали за сериозни нередности във връзка с ПВУ
Сериозни нередности

 

Съгласно Постановление № 157 на Министерския съвет от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, лицата, отговорни за управлението и изпълнението на Плана, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и от други програми на Съюза, както и от други национални или международни източници на финансиране.

Като част на държавната администрация от служителите на министерството се очаква да поддържат високи правни, етични и морални стандарти, да се придържат към принципите на почтеност, обективност и честност и да се противопоставят на измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране в начина, по който извършват своята дейност (Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, приет с ПМС № 57/2020 г.).

Целта е насърчаване на култура, която оказва възпиращ ефект върху измамната дейност и улеснява предотвратяването и откриването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и изготвянето на правила, които ще спомогнат при установяването на данни за измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и ще гарантират, че тези случаи се разглеждат своевременно и по подходящ начин. подходящ начин.

Понятията измами, корупция и конфликт на интереси се използват за описване на широк кръг от нарушения. Определения за престъпленията измама и корупция се съдържат в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателно правен ред, транспонирана в българското законодателство с Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. В допълнение по отношение на корупцията, осъществявана от лица, заемащи висша публична длъжност, е приложим  Закона за противодействие на корупцията. Със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация. Законът се прилага и за лица, свързани с лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, като той не отменя правилата на действащата нормативна уредба, предвиждаща съществуването на различни органи с правомощия за проверка на сигнали в различни сфери на публичния сектор. Законът има и за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал по смисъла на този закона, има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия: е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на приложното поле на чл. 3 от него и когато е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на този закон. Право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение по чл. 3 и до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз.

Тъй като държавите-членки на първо място са отговорни за борбата с измамите и нередностите, служителите по нередности на Управляващия орган разглеждат изпратените от Вас сигнали за  нередности – измами, корупция, конфликт на интереси или двойно финансиране по време на кандидатстването и изпълнението на проекти и предприемат действия по по-нататъшното им процедиране.

Уведомяваме Ви, че всяко лице има право да подава сигнали за нередности, възникнали във връзка с изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Нередност" означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза, като отчете неправомерен разход в него (съгласно  чл. 2 (36) от Регламент на Европейския парламент и на Съвета (EС) 1303/2013 и от чл.1 (2) от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) No 2988/95 на Съвета относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, като по смисъла на чл. 2 (36) от Регламент (EС) 1303/2013).

„Съмнение за измама" е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така, както е посочено в член 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности "по отношение на разходите" е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

а) използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейския съюз или от бюджети, управлявани пряко от Европейския съюз или от негово име;

б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;

в) разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално.

Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности, такива, свързани с подписани договори за предоставяне на безвъзмездна помощ, извършени нарушения в процеса на  договарянето, изпълнението на проектите и други. Изложените в сигналите Ви обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки, в зависимост от спецификата на всеки случай. Налице е възможност за подаване на сигнали за нередности посредством изградените във всички администрации, управляващи европейски средства, бутони за сигнали на електронната страница на съответната администрация.

Сигнали могат да бъдат подавани устно, писмено и по електронна поща, като има възможност и за анонимно подаване на сигнали. Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административно процесуалния кодекс (АПК).

В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван затова, че е подал сигнал.

Подаване на писмени сигнали за нередност

В случай, че разполагате с информация за нередност, моля да я подадете на електронна поща delovodstvo@mc.government.bg, като в сигнала е желателно да посочите следното:

1. име на подателя;

2. възможно най-подробно описание на забелязаната нередност;

3. номер на договора, наименованието на кандидата или бенефициента (по възможност);

4. телефон за връзка (по възможност), който да използваме при необходимост от изясняване на някаква част от подадената от Вас информация.

 

Предоставянето или непредоставянето на телефон за връзка няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата.

Устни сигнали за нередност се приемат в работно време на телефон:             02/94 00 809 и в сградата на Министерство на културата на адрес: гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 17.

Имате право  да подадете информацията директно до едно или няколко от следните лица:

·       Ръководителя на координиращо звено на национално равнище за изпълнението и контрола на ПВУ (директора на дирекция „Национален фонд” - МФ) или

·       Ръководителя на Управляващ орган (УО), отговорен за контрола на съответната инвестиция, който сигнала касае.

При наличие на съмнение у Вас относно връзка на ръководителя на УО или друг оправомощен от него служител, в чиито отговорности е да процедира сигнала, той се подава към дирекция „Национален фонд“ – Министерство на финансите.

Когато сигналът касае ръководителя на дирекция „Национален фонд“ - МФ, то информацията следва да се предаде директно до:

·       заместник-министъра на финансите, в чийто ресор е дирекция „Национален фонд“ или до министъра на финансите или до

·       директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)” в Министерството на вътрешните работи или до

·       Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

            В случаите, когато сигналът за сериозна нередност касае служител от дирекция „Национален фонд“ – МФ (ДНФ)/Управляващия орган (УО) се информира и Инспектората в съответното ведомство (Министерството на финансите за ДНФ или във ведомството - УО).

Приложение 1 - Примери за установяване на нередности и приложени мерки за
Принтирай Изпрати на e-mail


ПРИМЕРИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИ МЕРКИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(18.06 - 31.12.2024)
Информация от сесията за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г. »

(14 - 25.06.2024)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел“ в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(11 - 26.06.2024)
Галерия „Средец“ представя Андрей Янев с изложбата „Освещаване на семената“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182828135 Изработка : MediaPointDS