BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Вторник, 18.06.2024
 
       
Министър
Административна структура
Доклади и отчети
История
ОБЩЕСТВЕНО-ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ
Стратегически цели на МК
Стратегия за управление на риска в Министерство на културата 2020-2022 г.
Защита на личните данни


























































































Документи
Информация за плащанията в СЕБРА по дни
Бюджет
Годишен финансов отчет на МК за 2018 г., заверен от Сметна палата
Одитен доклад на Сметната палата и информация от консолидирания годишен финансов отчет на МК за 2019 г.
Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания ГФО на МК за 2020 г.
Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания ГФО на МК за 2022 г.
Справки за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества към кредитни и финансови институции


Бюджет


Бюджет на Министерството на културата за 2018 г.

Бюджет на Министерството на културата за 2018 г. в програмен формат и актуализирана прогноза за 2019-2020 г.

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2011 ГОДИНА

Бюджет на Министерството на културата за 2010 г. по програми

Бюджет на Министерството на културата за 2010 г. по програми

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2008 Г.

Бюджет на Министерството на културата за 2008 г. по програми

Форма на проектобюджет за 2008 г. и прогноза за 2009 и 2010 г. в програмен формат

Бюджет на Министерството на културата за 2012 г.

Бюджет на Министерството на културата за 2009 г. по програми

Бюджет на Министерството на културата за 2012 г. по програми - Приложение 2

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА 2013 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА КЪМ 31.03.2013 г.

РАЗШИФРОВКА ПО ПРОГРАМИ 31.03.2013

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА КЪМ 30.06.2013 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на културата

Одитно становище към ГФИ на МК за 2012 г.

Тримесечен финансов отчет на МК към 30.09.2013 г.

Тримесечен финансов отчет на МК към 30.09.2013 г. - приложение

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КЪМ 28.02.2014 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз /към 31.03.2014 г./

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА КЪМ 31.12.2013 г.

ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ 2013 Г.

ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ 2013 Г.

Информация за разпределението на средствата по училища и компоненти на формулата за 2014 г.

Формули за разпределение на средствата в системата на училищата по изкуствата и училищата по културата за 2014 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 Г. ПО ПРОГРАМИ

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС /към 31.12.2014 г./

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз /към 31.05.2014 г./

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2014 г. на Министерство на културата с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми за 2014 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2014 г. на Министерство на културата с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми за 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2014 ГОДИНА

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз /към 31.08.2014 г./

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз / към 30.09.2014 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА И ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ КЪМ 30.09.2014 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС /към 31.08.2015 г./

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС /към 30.09.2015 г./

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА /към 31.10.2015 г./

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС /КЪМ 31.05.2015 Г./

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС /към 30.04.2015 г./

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС /към 31.07.2015 г./

Справка към 30.06.2015 г. за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто

Обобщена справка към 30.06.2015 г. за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества към кредитни и финансови институции

Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства /към 30.09.2015 г./

Бюджет на Министерство на културата за 2013 г. по програми

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА 2015 ГОДИНА

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2015 г. на Министерство на културата

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 година на Министерство на културата

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА КЪМ 30.06.2015 Г.

Формули за разпределение на средствата в системата на училищата по изкуствата и училищата по културата за 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 Г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 Г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ /КЪМ 28.02.2015 Г./

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС /към 31.03.2015 г./

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31 март 2015 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 година на Министерство на културата /12.05.2015 г./

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 1.01.2014 Г. ДО 31.12.2014 Г.

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А към отчетите за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средствата на Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2014 г.

Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2014 г. на Министерството на културата (Сметна палата)

Приложение № 1 към Обяснителната записка към Годишния финансов отчет на Министерството на културата за 2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС /към 31.10.2014 г./

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС /към 30.11.2014 г./

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС /към 31.01.2015 г./

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 ГОДИНА

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 година на Министерство на културата

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2015 г. на Министерство на културата

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА /КЪМ 31.01.2016 Г./

Информация за разпределение на средства по училища и компоненти на формулата за 2016 година

Формула за разпределение на средствата в системата на училищата по изкуствата и училищата по културата за 2016 година

ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА /КЪМ 29.02.2016 Г./

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА /КЪМ 31.03.2016 Г./

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерството на културата към 31.03.2016 г. (5.05.2016)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2016 г. на Министерство на културата - Отчет-програми (5.05.2016)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2016 г. на Министерство на културата - Разшифровка-програми (5.05.2016)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Eвропейския съюз и чуждите средства /към 30.04.2016 г./

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Eвропейския съюз и чуждите средства /към 30.09.2016 г./

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2016 г. на Министерство на културата (отчет - програми)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2016 г. на Министерство на културата (разшифровка - програми)

Сборен тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерството на културата към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС към 31.10.2016 г. (21.11.2016)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.06.2016 Г. (22.08.2016 Г.)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА (22.08.2016 г.)

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИТЕ БЮДЖЕТИ КЪМ ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2016 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА (26.08.2016 Г.)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чуждите средства към 31.08.2016 г. (19.09.2016)

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2015 г. - част 2

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2015 г. - част 1

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2015 г. - част 3

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2015 г. - част 4

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2015 г. - част 5

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2015 г. - част 6

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2015 г. - част 7

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2015 г. - част 8

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Eвропейския съюз и чуждите средства /към 30.06.2016 г./

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2016 г. на Министерство на културата - Отчет (26.07.2016)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2016 г. на Министерство на културата - разшифровка (26.07.2016)

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.12.2016 г.

Месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.04.2017 г. (11.05.2017)

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС /към 30.11.2015 г./

Бюджет на Министерството на културата за 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.01.2017 г. (22.02.2017)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2016 г. на Министерство на културата - отчет - програми (22.02.2017)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2016 г. на Министерство на културата - разшифровка - програми (22.02.2017)

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 28.02.2017 г. (16 март 2017)

Формула за разпределение на средствата в системата на училищата по изкуствата и училищата по културата за 2017 г. (7 март 2017)

Информация за разпределението на средствата по училища и по компоненти на формулата за 2017 г., утвърдена със заповед на министъра на културата (7 март 2017)

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2017 г. на Министерство на културата - Приложение 1 - отчет програми (25.04.2017)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2017 г. на Министерство на културата - Приложение 2 - разшифровка програми (25.04.2017)

Сборен тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерството на културата към 31.03.2017 г. (9 май 2017)

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2016 г., в изпълнение на Указания на МФ - ДДС № 09/23.12.2016 г., т. 74, Раздел XІІ (част 1)

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2016 г., в изпълнение на Указания на МФ - ДДС № 09/23.12.2016 г., т. 74, Раздел XІІ (част 2)

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2016 г., в изпълнение на Указания на МФ - ДДС № 09/23.12.2016 г., т. 74, Раздел XІІ (част 3)

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2016 г., в изпълнение на Указания на МФ - ДДС № 09/23.12.2016 г., т. 74, Раздел XІІ (част 4)

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2016 г., в изпълнение на Указания на МФ - ДДС № 09/23.12.2016 г., т. 74, Раздел XІІ (част 5)

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2016 г., в изпълнение на Указания на МФ - ДДС № 09/23.12.2016 г., т. 74, Раздел XІІ (част 6)

Месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.05.2017 г. (22 юни 2017 г.)

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2017 г.

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2017 г. - отчет (27 юли 2017)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2017 г. - разшифровка (27 юли 2017)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2017 г. (28 юли 2017 г.)

Справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции (28 юли 2017)

Справка за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към 30.06.2017 г. (28 юли 2017 г.)

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.07.2017 г. (11.08.2017)

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ ПОЛУГОДИЕТО НА 2017 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА /към 31.08.2017 г./

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.08.2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2017 г. (19 октомври 2017)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2017 г. на Министерство на културата - разшифровка програми (24 октомври 2017)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2017 г. на Министерство на културата - отчет програми (24 октомври 2017)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.

Месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.10.2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.11.2017 г. (22.12.2017)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г. /В сила от 01.01.2016 г., обн. ДВ. бр.3 от 12 януари 2016 г./

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.01.2018 г. (В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от ЗПФ)

Програмeн отчет на Министерство на културата към 31.12.2017 г. (разшифровка - програми)

Програмeн отчет на Министерство на културата към 31.12.2017 г. (отчет - програми)

Приложение 1 към заповед N РД-09-142/28.02.2018 г. Формули за разпределение на средствата по бюджетите на училищата по изкуствата и училищата по културата за 2018 г. (7.03.2018)

Информация за разпределяне на средствата по училища и по компоненти на формулата за 2018 г. (8 март 2018)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - 28.02.2018

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МК за 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.03.2018 г.

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2018 г. на Министерство на културата - разшифровка програми (26.04.2018)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2018 г. на Министерство на културата - отчет програми (26.04.2018)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Министерство на културата към 31.03.2018 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и на чуждите средства към 30.04.2018 г. на Министерство на културата

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и на чуждите средства към 31.05.2018 г. на МК

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 30.06.2018 г.

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2018 г. на Министерство на културата - отчет - програми (26.07.2018)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2018 г. на Министерство на културата - разшифровка - програми (26.07.2018)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства на Министерство на културата към 30.06.2018 г.

Обобщена справка за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и на чуждите средства към 31.07.2018 г. на Министерство на културата

Отчет за изпълнението на програмния бюджет за първо полугодие на 2018 г.

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2017 г. - част 1

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2017 г. - част 2

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2017 г. - част 3

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2017 г. - част 4

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2017 г. - част 5

Информация от Годишния финансов отчет на МК за 2017 г. - част 6

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.08.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 30.09.2018 г.

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2018 г. на Министерство на културата (разшифровка програми)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2018 г. на Министерство на културата (отчет програми)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

Актуализиран проект на бюджет за 2019 и прогноза 2020-2021 на база предложение на ВРБ

Актуализиран проект на бюджет за 2019 и прогноза 2020-2021 на база утвърдени разходни тавани

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.10.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 30.11.2018 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 30.11.2019 г. на МК

Отчет към 30.06.2019 г. за изпълнението на програмния бюджет на Министерство на културата

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.03.2019 г.

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2019 г. на Министерство на културата - програми

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2019 г. на Министерство на културата - разшифровка - програми

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.12.2018 г.

Бюджет на МК - 2019

Бюджет на МК по програми за 2019

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2018 г. на Министерство на културата (разшифровка програми)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2018 г. на Министерство на културата (отчет програми)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.01.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 28.02.2019 г.

Информация за разпределение на бюджетите на училищата по изкуствата и културата за 2019 г.

Приложение към заповед №РД09-192/19.03.2019 г. Формули за разпределение на средствата по бюджетите на училищата по изкуствата и по културата за 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА КЪМ 31.03.2019 Г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 30.04.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.05.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 30.06.2019 г.

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2019 г. на Министерство на културата (разшифровка - програми)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2019 г. на Министерство на културата (отчет - програми)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Министерство на културата към 30.06.2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.07.2019 г.

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2019 г. на Министерство на културата - разшифровка - програми

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2019 г. на Министерство на културата - отчет - програми

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Министерство на културата към 30.09.2019 г.

Проектобюджет за 2020 г. и Актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Министерство на културата в програмен формат

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.10.2019 г. на МК

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.08.2019 г. на МК

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 30.09.2019 г. на МК

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.01.2020 г. на МК (19.02.2020 г.)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2019 г. на Министерство на културата (Разшифровка - програми)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2019 г. на Министерство на културата (Отчет - програми)

Формули за разпределение на средствата в системата на училищата по изкуствата и училищата по културата за 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ПО УЧИЛИЩА И КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛАТА ЗА 2020 Г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 29.02.2020 г. на МК (13.03.2020 г.)

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерство на културата за 2019 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.03.2020 г. на МК

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2020 г. на Министерство на културата - отчет - програми (27.04.2020)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2020 г. на Министерство на културата - разшифровка - програми (27.04.2020)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.03.2020 г. на Министерство на културата (07.05.2020)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 30.04.2020 г. на МК

Информация за изразходваните средства в системата на Министерство на културата към 30.04.2020 г. във връзка с мерките и действията, предприети от правителството на РБългария за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.05.2020 г. на МК

Отчет на разходите за COVID-19 към 31.05.2020 г.

Отчет за разходите за Ковид-19 към 30.06.2020

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 30.06.2020 г. на Министерство на културата (22.07.2020 г.)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2020 г. на Министерство на културата (разшифровка - програми)

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2020 г. на Министерство на културата (отчет - програми)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2020 г. на Министерство на културата (11.08.2020 г.)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.07.2020 г. на МК

Отчет на разходите за Ковид-19 към 31.07.2020

Отчет за изпълнението на програмния бюджет към 30 юни 2020 г. на Министерството на културата

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.08.2020 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 30.09.2020 г.

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2020 г. на Министерство на културата - отчет

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2020 г. на Министерство на културата - разшифровка по програми

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Ковид-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки (към 30.09.2020)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2020 г. на Министерство на културата

Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 г. и 2023 г. на Министерството на културата в програмен формат

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.10.2020 г.

Отчет за разходите за Ковид-19 към 28.02.2021

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МК 2020

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.12.2019 г. на МК (20.01.2020)

Бюджет на Министерството на културата за 2020 г.

Бюджет на Министерството на културата за 2021 г.

Отчет - разходи - Ковид-19 (04.01.2021)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 30.11.2020 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.12.2020 г.

Бюджет за 2021 г. и актуализирана прогноза за 2022 и 2023 г. в програмен формат

Отчет - разходи - Ковид-19 (27.01.2021)

Отчет за разходите за Ковид-19 към 31.01.2021 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства към 31.01.2021 г.

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2020 г.

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2020 г. - разшифровка по програми

Формули за разпределение на средствата в системата на училищата по изкуствата и училищата по културата за 2021 г.

Информация за разпределянето на средствата по училища и по компоненти на формулата за 2021 г.

Отчет за разходите за Ковид-19 към 31.03.2021

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и сметките за чужди средства към 31.03.2021

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2021

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2021 - разшифровка програми

Отчет за разходите за Ковид-19 към 30.04.2020

Ежемсечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2021

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - към 31.05.2021 г.

Отчет - разходи - Ковид-19 - към 31.05.2021 г.

Отчет за разходите за Ковид-19 към 30.06.2021 г.

Mесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2021

Отчет на разходите за Ковид 19 на МК към 31.07.2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МК към 31.07.2021

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МК за първото полугодие на 2021 г.

Тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на МК към 30.06.2021 - разшифровка по програми

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на МК към 30.06.2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МК към 31.08.2021

Отчет за извършените разходи за Ковид 19 към 31.08.2021 г.

Разшифровка по програми на МК към 30.09.2021

Отчет по политики и бюджетни програми на МК към 30.09.2021

Тримесечен отчет по бюджетни програми към 30.09.2022

Разшифровка по бюджетни програми към 30.09.2022

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на МК към 30.06.2022

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на МК към 31.07.2022

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на МК към 31.08.2022

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на МК към 30.09.2022

Тримесечен отчет по бюджетни програми към 30.06.2022

Разшифровка по бюджетни програми към 30.06.2022

Отчет по политики и програми към 30.06.2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МК към 30.09.2021

Отчет на разходите за Ковид-19 към 30.09.2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МК към 31.10.2021

Отчет на разходите за Ковид-19 към 31.10.2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МК към 30.11.2021

Отчет на разходите за Ковид-19 към 30.11.2021

Отчет на разходите за Ковид-19 към 31.12.2021

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2021 г.

Бюджет на Министерство на културата за 2022 г.

Проектобюджет на Министерство на културата за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2024 г.

Разшифровка на ведомствени и администрирани разходи на МК към 31.12.2021 г.

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на МК към 28.02.2022 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет за 2021 г. на МК

Формули за разпределение на средствата в системата на училищата по изкуствата и училищата по културата за 2022 г. (Приложение № 1 към Заповед № РД09-230/11.04.2022 г.)

Тримесечен отчет по бюджетни програми към 31.03.2022

Разшифровка по бюджетни програми към 31.03.2022

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 към 31.03.2022

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 към 30.04.2022

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 към 31.05.2022

Ежемесечен отчет на МК към 31.01.2022

Ежемесечен отчет на МК към 28.02.2022

Ежемесечен отчет на МК към 31.03.2022

Ежемесечен отчет на МК към 30.04.2022

Ежемесечен отчет на МК към 31.05.2022

Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на Министерство на културата

Отчет за изпълнението на бюджета на Министерство на културата с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 31.12.2022 (06.03.2023)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2022 година на Министерство на културата (06.03.2023)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 31.12.2022 г. (06.03.2023)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 31.01.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 28.02.2023 г.

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на Министерство на културата към 28.02.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА КЪМ 31.12.2022 г. (23.03.2023)

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, получен по единни разходни стандарти и нормативи за дейностите по възпитание, подготовка и обучение на учениците от училищата по изкуствата и училищата по културата (2023)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 31.03.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 30.04.2023 г.

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на Министерство на културата към 31.03.2023 г.

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на Министерство на културата към 30.04.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 31.05.2023 г.

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на Министерство на културата към 31.05.2023 г.

Отчет за изпълнението на политиките и програмите на Министерството на културата към 31.03.2023 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 година на Министерство на културата към 31.03.2023 г.

Отчет за изпълнението на политиките и програмите на Министерството на културата към 30.6.2023

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 година на Министерство на културата към 30.06.2023

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 30.06.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 31.07.2023 г.

Бюджет на Министерство на културата по политики и програми за 2023 г.

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на Министерство на културата към 31.07.2023 г.

Информация за разпределянето на средствата по училища и по компоненти на формулата за 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА КЪМ 30.06.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 31.08.2023 г.

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на Министерство на културата към 31.08.2023 г.

Отчет за изпълнението на политиките и програмите на Министерството на културата към 30.09.2023

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 година на Министерство на културата към 30.09.2023

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на Министерство на културата към 30.09.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 30.09.2023 г.

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на Министерство на културата към 31.10.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 31.10.2023 г.

Проектобюджет за 2024 г. и бюджетна прогноза за периода 2025 - 2026 г. на Министерство на културата в програмен формат

Проектобюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2025 и 2026 г. по бюджетни програми на Министерство на културата

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 30.11.2023 г.

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на Министерство на културата към 30.11.2023 г.

Отчет за извършените разходи за Ковид-19 на Министерство на културата към 31.12.2023 г.

Извършени разходи - Министерство на културата - през месец декември 2023 г.

Бюджет за 2024 г. на Министерство на културата - по програми и политики

Бюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2025-2026 г. в програмен формат на Министерство на културата

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 31.12.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 31.01.2024 г. - Файл: Otchet_31.01.2024;

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 29.02.2024 г. - Файл: Otchet_29.02.2024;

Отчет за изпълннеието на бюджета в програмен формат на Министерството на културата към 31.12.2023 г.

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, получен по единни разходни стандарти и нормативи за дейностите по възпитание, подготовка и обучение на учениците от училищата по изкуствата и училищата по културата (2024)

Информация за разпределянето на средствата по училища и по компоненти на формулата за 2024 г. (08.04.2024.)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 31.03.2024 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на СЕС и на чуждите средства на Министерство на културата към 30.04.2024 г.

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(14 - 25.06.2024)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел“ в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ »

(12.06 - 12.07.2024)
Министерството на културата обявява сесия за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства »

виж всички »
Зала "Средец"
(11 - 26.06.2024)
Галерия „Средец“ представя Андрей Янев с изложбата „Освещаване на семената“ »



виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182774173 Изработка : MediaPointDS