BG / EN | Home | Site Map | RSS Saturday, 04.20.2024
 
       


Заповед за удължаване на срока за конкурс за кураторски проект във връзка с организиране на национално участие на страната в 58-о издание на Международната художествена изложба на Венецианското биенале


back

З А П О В Е Д

№……………………….

гр. София, ……………….…… г.

 

На основание чл. 5, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерството на културата, Статут за национално участие на България във Венецианското биенале за изкуство и поради констатирани технически проблеми с достъпа до публикуваната на Интернет страницата на Министерство на културата информация за конкурс за кураторски проект във връзка с организиране на национално участие на страната в 58-о издание на Международната художествена изложба на Венецианското биенале в гр. Венеция, Италия от 11 май до 24 ноември 2019 г.

 

ИЗМЕНЯМ:

 

Заповед № РД 09-1168/28.11.2018 г. на министъра на културата, както следва:

1.                   В т. 3 текстът „Определям срок за подаване на проектните предложения един месец“ се изменя така: „Определям срок за подаване на проектните предложения един месец и пет календарни дни (до 03.01.2019 г. включително)“.

2.                   В Приложението - Отворена покана, неразделна част от Заповед РД 09-1168/28.11.2018 г. на министъра на културата, текстът „Срок за подаване на документите – 1 месец от датата на публикуване на настоящата отворена покана“ се изменя така: „Срок за подаване на документите – 1 месец и пет календарни дни (до 03.01.2019 г. включително) от датата на публикуване на настоящата отворена покана“.

Останалата част от съдържанието на заповедта и поканата не се променя.

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

БОИЛ БАНОВ

Министър на културата

 
Приложение към Заповед №…………………..2018 г.

 

Отворена покана за кураторски проекти за национално участие на България в 58-о издание на Венецианското биенале за изкуство през 2019 г.

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от Статута за национално участие на Република България във Венецианското биенале за изкуство, утвърден със Заповед № РД09-1068/13.11.2018 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за кураторски проект за национално участие на България в 58-а Международна художествена изложба на Венецианското биенале - 2019 г.

 

Максимален размер на допустимото финансиране за дейности и услуги, свързани с реализация на проекта: 50 000 лв.

 

Срок за подаване на документите – 1 месец и пет календарни дни (до 03.01.2019 г. включително) от датата на публикуване на настоящата отворена покана.

 

В конкурса могат да участват физически лица, самостоятелно или в екип. Допуска се кандидатстване само с едно проектно предложение.

 

Заявления за кандидатстване се подават по реда на Статута за национално участие на Република България във Венецианското биенале за изкуство, утвърден със Заповед № РД09-1068/13.11.2018 г.

 

Проектните предложения се подават в два екземпляра на хартиен и електронен носител в деловодството на Министерство на културата:

До дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“

Относно „Проект за Биенале във Венеция“

1040, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17

 

Кандидатурите се разглеждат от жури, назначено със Заповед на министъра на културата в срок до 10 работни дни от издаването на Заповедта.

 

Резултатите от конкурса се обявяват на интернет страницата на Министерство на културата в 3-дневен срок след приключване на конкурса.

 

Параметрите на експозиционното пространство ще бъдат обявени допълнително.

 

За контакт:

Лора Атанасова, 02/ 94 00 968, l.atanasova@mc.government.bg

Десислава Дикова, 02/ 94 00 826, d.dikova@mc.government.bg


Print Send to email
back

Cultural Calendar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
whole program »
Contests
(09.07 - 04.09.2020)
The Eleventh Kao International Environment Painting Contest for Children is open for entries »

(20.01 - 31.12.2020)
ASEF Mobility First! 2020 »

see all »
Sredetz Gallery
see all »
 
© Ministry Of Culture - Republic of Bulgaria, 2006 | Visits: 180962992 Made By : MediaPointDS