BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Сряда, 21.02.2024
 
       
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Тарифи
Конвенции
Проекти на нормативни актове. Архив (2009-2019)
Регистър на организации, подпомагащи културата
Меценатство
Декларации по чл. 12 и чл. 14 от ЗПРКИ
Указания
Правила
Заповеди
Регламенти и директиви
Проекти за обществено обсъждане
Други
Проекти на нормативни актове - 2020 г.
Проекти на нормативни актове - 2021 г.
Проекти на нормативни актове - 2022 г.
Проекти на нормативни актове - 2022 г., част 2
Проекти на нормативни актове - 2023 г.
Проект на Статут за национално участие на Република България във Венецианското биенале за изкуство (05.09.2023)
Проекти на нормативни актове - 2024
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 11.04.2007 г. за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата (05.01.2023)
Проект на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Национален филмов център“ (1.02.2023 г.)
Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния исторически музей – София (07.03.2023)
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 45 на МС от 6.03.2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов"( Обн., ДВ, бр. 23 от 14.03.2014 г.) (28.03.2023)
Проект на Постановление на Министерския съвет за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (28.03.2023)
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия (24.04.2023)
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (02.06.2023)
Проект на Правилник за дейността на Национална библиотека „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ (28.06.2023 г.)
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 66 от АПК относно нови Вътрешни правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на публичните предприятия към Министерство на културата по Закона за публичните предприятия (10.07.2023г.)
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на културата (10.07.2023)
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 година (18.08.2023)
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата (18.09.2023)
Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на ППЗФИ (2.11.2023)
Проект на Закон за измененение и допълнение на Закона за културното наследство (28.11.2023)


Правила конкурси-Търговски дружества


обратно

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

             

 

 


                   На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията чл. 13 от Закона за публичните предприятия и чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,


НАРЕЖДАМ:

1.    Отменям заповед № РД09-300/25.03.2021 г., изменена със заповед № РД09-802/20.08.2021 г.

2.    Утвърждавам Вътрешни правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на публичните предприятия към Министерство на културата по Закона за публичните предприятия, съгласно приложението.

3.    Вътрешните правила по т. 2 да се доведат до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се публикуват в Административната информационна система Eventis R7 и на интернет страницата на Министерството на културата

4.    Контролът по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
КРЪСТЮ КРЪСТЕВ
МИНИСТЪР
         ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на
публичните предприятия към Министерство на културата
по Закона за публичните предприятия
Раздел I
Общи положения

    Чл. 1. (1) Настоящите правила определят реда за провеждане на конкурси за членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия от системата на Министерство на културата  съгласно § 1, т. 13, от Допълнителната разпоредба на Закона за публичните предприятия(ЗПП), в случаите, в които процедурата се провежда от министъра на културата, по ред, определен от него, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата, на основание чл. 37, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).
    (2) Целта на правилата е да гарантират конкурсна процедура, изградена на принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на дискриминация.
    (3) При провеждане на конкурсните процедури се спазват принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на дискриминация, като кандидатите следва да отговарят на критериите за подбор, определени в чл. 33 от ППЗПП.
   (4) Информацията за проведените конкурсни процедури, както и при временно назначаване на членове на органите на управление и контрол се предоставя на Агенцията за публичните предприятия и контрол от органа, упражняващ правата на държавата в публичното предприятие, в срок 5 работни дни от сключването на договорите за управление и контрол. Информацията съдържа данни за резултата от процедурата, името и длъжността на назначения кандидат, началната и крайната дата на съответната процедура, датата на сключения договор за възлагане на управлението и срока на договора.

Чл. 2. (1) Съставът на органите за управление и контрол в публичните предприятия - еднолични търговски дружества, в които министърът на културата упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала, се определя с решение, оформено в протокол на едноличния собственик на капитала съгласно изискванията на чл. 147, ал. 2 и чл. 232а от Търговския закон и чл. 15, ал. 3 от ЗПП.
    (2) В съветите на директорите и в надзорните съвети на публичните предприятия независимите членове трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава.

Раздел II

Процедура за избор на членове на органите за управление и контрол в публични предприятия

Чл. 3. (1) Конкурс за избор на членове на органите за управление  и контрол в публичните предприятия, в които министърът упражнява правата на държавата, се обявява:
1.    след постъпило предложение за промени в органите за управление на публичното предприятие - в срок до 2 месеца от предложението;
2.    при предсрочно прекратяване на договор за управление на управител или на член на колективен орган за управление на публично предприятие - в срок до 2 месеца от прекратяването на договора;
3.    при необходимост от попълване на минималния изискуем брой независими членове на колективен орган за управление, вкл. когато такъв член престане да отговаря на изискванията на чл. 23 на Закона за публичните предприятия - в срок до 2 месеца от настъпване на съответното обстоятелство;
4.    в срок от 4 месеца преди изтичане срока на договор за управление на управител или на член на колективен орган за управление на публично предприятие.
5.    при прекратяване на конкурсна процедура- в срок до 2 месеца от прекратяването.
           (2) В  30 - дневен срок от настъпване на обстоятелство случаите по ал. 1, т. 1- 5 дирекция ПНДПП подготвя докладна записка до министъра на културата, с която предлага стартиране на процедура по реда на чл. 5.

Чл. 4. (1) Конкурсите за избор на лицата по чл. 1, се провеждат на три етапа:
1.    проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор, одобрени от министъра на културата;
2.    оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
3.    събеседване с кандидатите (интервю).
(2) Дирекция ПНДПП прави еднократно писмено искане до съответната дирекция от специализираната администрация на МК за предоставяне на предложение за критерии за подбор. Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ подпомага съответната специализирана дирекция при определянето на критериите за подбор като изразява становище по определените критерии в рамките на своята компетентност.
(3) Критериите за подбор могат да бъдат променяни, въз основа на мотивирано искане от страна на дирекция ПНДПП до съответната дирекция по ал. 2.  
(3) Критериите се определят от органа в заповедта по чл. 5 и следва да са свързани с наличие на:
1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен по специалностите в областите на висшето образование: педагогически науки, хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, технически науки или изкуства;
2. най-малко 5 години професионален опит в някоя от областите на висше образование посочени в т. 1 на тази алинея, който може да бъде и ръководен;
3. добра репутация и наличие на достатъчно време за изпълнение на задълженията по позицията, предмет на конкурсната процедура.
(4) Документи, удостоверяващи професионалния опит са трудова, служебна или осигурителна книжка или образец УП 3 за трудов/осигурителен стаж.

Чл. 5. (1) Министърът на културата открива процедурата за провеждане на конкурс за избор на членове на органи за управление и контрол със заповед, която съдържа:
1.    позицията, за която се провежда конкурсът (независим член в съвета на директорите, представител на държавата в съвета на директорите, управител или контрольор);
2.    изискванията към кандидатите;
3.    срока на договора за управление и начина за определяне на месечното възнаграждение;
4.    необходимите документи, мястото и срока за подаването им;
5.    информация за предприятието.
(2)    Оповестяването на конкурса се извършва в 2-дневен срок от издаването на заповедта на интернет страница на МК чрез обява, която съдържа данните от заповедта по ал. 1 и необходимите документи.
(3)    Срокът за подаване на документите от кандидатите не може да е по-кратък от 15 дни, считано от датата на оповестяване на конкурса на електронната страница на МК, като конкретният срок се определя със заповедта по ал. 1.
(4)    В случаите, когато няма подадени документи, комисията може да предложи на министъра на културата да се удължи срокът за подаването им с 15 дни. Заповедта за удължаване на срока се оповестява по реда на ал. 2.
(5)    В случаите, когато няма подадени документи в първоначално определения срок или след удължаване на срока по ал. 2, министърът прекратява конкурса със заповед.
(6)    Публичното предприятие предоставя на МК информация относно структурата и длъжностно щатно разписание на персонала. Кандидатите могат да получат данни за финансовото състояние на дружеството от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.
           (7)Подадените документи от кандидатите в  конкурсните процедури  не подлежат на връщане.

Чл. 6. (1) До участие в конкурса за избор на членове на органи за управление и контрол на публични предприятия се допускат лица, които отговарят на изискванията на чл. 20, чл. 21, ал. 2 и чл. 23 от ЗПП и отговарят на следните специфични изисквания:
1.    да имат висше образование по съответната специалност от областите посочени в чл.4, ал.3, т.1 от тези правила;
2.    най-малко 5 години професионален опит в някоя от областите на висше образование посочени в чл.4, ал.3, т.1 от тези правила;  
3.    добра репутация.
(2)    Кандидат  за позиция независим член следва да отговаря на изискванията по ал. 1, както и на изискванията на чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗПП.

Чл. 7. (1) Министърът на културата със заповед назначава комисия за провеждане на конкурсната процедура и определя нейния състав, който се състои от председател, членове и секретар.
(2)    Комисията е в състав от 5-ма членове, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по икономика/финанси. Председател на комисията е заместник-министър на културата. Със заповедта по ал. 1 се определят и най-малко трима резервни членове, единият от които задължително следва да бъде юрист.
(3)    Комисията провежда конкурсната процедура като извършва следните действия:
1.    допускане на кандидатите на база на представените документи и определените критерии за подбор;
2.    разглеждане на писмената част от конкурсната процедура - оценяване на представените концепции и допускане до следващия етап на кандидатите, получили оценка над минималната;
3.    провеждане на събеседване (интервю) с допуснатите кандидати;
4.    изготвяне на крайно класиране на допуснатите кандидати на база на резултатите от писмената и устната част на конкурсната процедура;
5.    представяне на доклад и окончателен протокол, който съдържа списък на класираните кандидати, на министъра за утвърждаване.
6.    публикуване на резултатите на интернет страницата на МК.
(4)    Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват председателят и всички членове на комисията - редовни или резервни.
(5)     Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове.
(6)    За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички членове.
(7)    Преди започване на работа, председателят и членовете на комисията подписват декларация по образец съгласно приложение № 1 за запазване в тайна на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса и декларация за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и неналичие на отношения, които да пораждат основателния съмнения за липса на безпристрастност с някои от кандидатите за заемане на конкурсната длъжност. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в нея, изключва се от процедурата и се замества от резервния член.

Чл. 8. (1) За участие в конкурсната процедура се подават документи, поставени в два отделни плика и обозначени, както следва:
1.    плик № 1, който следва да съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и декларации, които са приложение към обявлението за конкурса;
2.    плик № 2, който следва да съдържа концепцията по чл. 4, ал. 1, т. 2.
(2)    Пликовете по ал. 1, т. 1 и 2 се поставят в един общ запечатан плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес за контакт, електронен адрес за кореспонденция и телефон за кореспонденцията и връзка, и се завежда в деловодството на МК, като приносителя получава входящия номер.

Чл. 9. (1) В 7-дневен срок след изтичането на срока за подаване на заявленията, комисията извършва проверката на документите от плик № 1 за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор и изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати.
(2) Плик № 2 се разглежда от комисията, ако документите от плик № 1 и кандидатът отговарят на изискванията, определени в заповедта по чл. 5, ал. 1.
(3) Проверка за наличие на съвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 - 8 и 13 от ЗПП  се извършва от комисията при проверката за допустимост на кандидатите по ал. 1, а проверката за наличие на съвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 9 - 12 на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия се извършва преди назначаването на избрания кандидат от компетентния орган по назначаването.
(4) Комисията приключва първия етап от конкурсната процедура с протокол, който съдържа допуснатите и недопуснатите кандидати, както и основанията за допускане, съответно за недопускане. За приключването на първия етап на конкурсната процедура, кандидатите се уведомяват на предоставен от тях електронен адрес за кореспонденция. Комисията съставя протокол за дейността си.
    (5) В 10-дневен срок след подписване на протокола по ал. 4 комисията пристъпва към отваряне на плик № 2 на допуснатите кандидати, съдържащ концепцията, като оценяването се извършва в същия срок. Концепцията се оценява от всеки член на комисията, който попълва формуляр за оценка по всеки от критериите съгласно Приложение № 7. До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената концепция не по- ниска от много добър (4,50) като оценката се формира по реда на ал. 9. За приключването на втория етап на конкурсната процедура, кандидатите се уведомяват на предоставен от тях електронен адрес за кореспонденция. Комисията съставя протокол за дейността си.
           (6) Оценката на концепцията се формира въз основа на следните критерии:
1.    съответствие е нормативната уредба;
2.    съответствие на формулираните цели и задачи с вида на  публичното предприятие и с предмета на дейност;
3.    съответствие на разработения проект с обективното състояние на публичното предприятие;
4.    логическа структура на разработката;
            (7)В третия етап на конкурсната процедура - събеседване, комисията формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по темите за събеседване. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:
1. степен на познаване на нормативната уредба;
3.     способност да се планират и взимат управленски решения;
4.     административни умения, професионални и делови качества;
5.     комуникативни способности и организационни способности;
6.     способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.
           (8) Оценката по ал. 6, поставена от всеки един член на комисията се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е 6 при точност на оценката - 0,25. Крайните оценки на комисията по ал. 6 се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията.
           (9) В тридневен срок след провеждането на събеседването, комисията съставя протокол и извършва класиране. Оценката по ал. 7, поставена от всеки един член на комисията се формира по шестобалната система, като най- ниската е 2, а най-високата оценка е 6 при точност на оценката - 0,25. Събеседването се оценява от всеки член на комисията, който попълва формуляр за оценка по всеки от критериите съгласно Приложение № 8. Крайните оценки на комисията по ал. 6 и 7 се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията.
          (10) За крайното класиране на кандидатите се изготвя окончателен протокол на комисията, към който се прилагат и изготвените протоколи от предходните етапи на процедурата. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50, като при класирането същите се подреждат по низходящ ред и на първо място се класира кандидатът, получил най-висока обща оценка. Окончателният протокол се предоставя на министъра на културата за утвърждаване.
          (11) Министърът на културата може да не утвърди протокола с предложеното класиране, като с резолюция посочва мотивите си за това.

Чл. 10. В 5-дневен срок от утвърждаване на предложеното класиране по реда на чл. 9, ал. 10, комисията обявява класирането на интернет страницата на Министерство на културата, като обявлението за резултата се подписва от председателя на комисията.

Чл. 11. (1) В случай, че  избран кандидат не отстрани несъответствието с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 9 – 12 и на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия преди назначаването, на негово място се избира следващия от класираните кандидати.
(2) В случай че няма друг класиран кандидат, отговарящ на изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 9 – 12 и на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия, конкурсната процедура се прекратява и е обявява нова съгасно чл. 4 от настоящите правила.  

Чл. 12. Конкурсна процедура се прекратява:
1.    в случаите, когато всички кандидати са получили обща оценка по чл. 9, ал. 10, по-ниска от 4,50 при разглеждане на концепцията и при провеждане на събеседването;
2.    в случаите на чл. 9, ал.11;
3.    когато няма подадени документи за участие в конкурса в обявения срок;
4.    в случаите, когато са допуснати нарушения на конкурсната процедура;
5.    при отказ на единствен класиран кандидат да сключи договор за управление;
6.    в случаите на чл. 14, ал. 1.


Раздел III
Сключване на договор за възлагане на управлението след проведена конкурсна процедура

Чл. 13. В 20-дневен срок от утвърждаване на класирането по реда на чл. 9, ал. 10, министърът извършва промени в управлението на съответното публично предприятие - еднолично търговско дружество и сключва договор за възлагане на управлението с участника, спечелил конкурса, който отговаря и на условията по чл. 20, ал. 1, т. 9 - 12 и на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия.

Чл. 14. (1) При отказ или невъзможност на класирания на първо място кандидат да заеме длъжността и да сключи договор, министърът може да сключи договор с класирания на второ място кандидат или да обяви нов конкурс.
(2) Министърът в качеството си на едноличен собственик на капитала, с предявения от комисията протокол по чл. 9, ал. 10 за утвърждаване, има право да откаже да сключи договор с кандидата, класиран на първо място. В този случай министърът е длъжен да изложи мотиви за това.  

Чл. 15. (1) Управлението на публичните предприятия, в които правата на държавата като акционер или съдружник се упражняват от министъра, се възлагат с договори за управление, които са сключени в съответствие с разпоредбите на ЗПП, правилника за прилагането му и Търговския закон.
(2) Преди сключването на договорите за управление с лица, които работят извън администрацията на органа, упражняващ правата на държавата в съответното публично предприятия, се изисква съгласието на работодателя по основния трудов договор или на органа по назначаването по служебното правоотношение.

Чл. 16. (1) Договорите за управление и контрол в публичните предприятия, в които правата на държавата като акционер или съдружник се упражняват от министъра, се сключват за срок от 3 до 5 години.
(2)    В договора за управление се определят:
1.    правата и задълженията на страните;
2.    размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3.    отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4.    основанията за прекратяване на договора;
5.    размерът на паричната гаранция, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, която те дават за своето управление; дадената гаранция се връща в шестмесечен срок след прекратяването на договора за управление или за контрол и след решението на общото събрание на съдружниците/акционерите за освобождаване от отговорност. На връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума.
6.    взаимоотношенията между страните в периода от прекратяване на договора до заличаване на името на освободения член на орган за управление или контрол в Търговския регистър.
(2)    Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и контрол след решението на общото събрание на съдружниците/акционерите за освобождаване от отговорност. На връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума.

Чл. 17. Възнагражденията на органите за управление на публични предприятия, в които правата на държавата като акционер или съдружник се упражняват от министъра, се определят в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане.

Раздел IV

Сключване на договор за възлагане на управлението след проведена конкурсна процедура при условията на чл. 53, ал. 5 от ППЗПП

Чл. 18. (1) В случай на предсрочно прекратяване на договор за управление и контрол на член на орган за управление и контрол на публично предприятие органът, упражняващ правата на държавата в предприятието, може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, да назначи нов член на този орган и без предхождаща избора процедура, който отговаря на изискванията на чл. 20, ал. 1 и 2 и чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за публичните предприятия.
(2) За провеждане на процедура по избор без конкурс се подават следните документи:
1.    заявление по образец съгласно приложение № 12;
2.    декларация по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗПП -приложение № 3;
3.    декларация по чл. 21, ал. 2 от ЗПП -приложение № 4;
4.    декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП – приложение № 5;
5.     диплома за завършено висше образование;
6.    документи за притежаван най-малко 5 години професионален опит съгласно чл. 4, ал. 3 и критериите съгласно ал. 4;
(3) Документите се разглеждат в срок до 1 месец от подаването им от комисия, назначена със заповед на министъра, в състав съгласно чл. 7 от настоящите правила.
(4) Комисията оценява кандидатурата по критерии, обявени със заповед на министъра на културата от последен обявен конкурс за съответното публично предприятие.
(5) След доклад на комисията в срока по ал. 3, министърът на културата издава решение за избор на член на орган на управление и контрол на публично предприятие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Обявените до влизането в сила на настоящите правили конкурсни процедури се довършват  по досегашния  ред.

§ 2. Информация за проведените конкурсни процедури се предоставя на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срок 5 работни дни от сключването на договорите за управление и контрол.

§ 3. Документите от проведените конкурсни процедури се съхраняват в срок от шест години, считано от датата на заповедта за обявяване на съответната процедура в архива на Министерство на културата.

§ 4. (1)В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервю) дистанционно в електронна среда.
(2) Редът за провеждане на събеседването на ал. 1 се определя със заповед на министъра на културата.

§ 5. Настоящите вътрешни правила се издават на основание чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и влизат в сила от датата на утвърждаването им и не се прилагат за избор на независими членове на органите за управление в публичните предприятия, които са категоризирани като "големи" въз основа на критериите, описани в глава втора, раздел I и раздел II от Закона за счетоводството.
        
§ 6. За прилагане на разпоредбите на настоящите правила се приложими:

    Приложение № 1 – декларация на член на комисия;
    Приложение № 2 – заявление за участие в конкурс:
    Приложение № 3 - декларация по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗПП;
    Приложение № 4 - декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП;
    Приложение № 5- декларация по чл. 21, ал. 2 от ЗПП;
    Приложение № 6- декларация по чл. 234 от ТЗ;
    Приложение № 7-Формуляр за оценка на концепцията;
    Приложение № 8-Формуляр за оценка от събеседването;
    Приложение № 9- Образец на договор за възлагане на управление и контрол /ЕАД/;
    Приложение № 10- Образец на договор за възлагане на управление и контрол /ЕООД/.
    Приложение № 11 – Информация за предприятието;
    Приложение № 12 –заявление по чл. 18, ал. 2.
Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(19.02 - 19.04.2024)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНОНОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ И ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(19.02 - 19.04.2024)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЪТРУДНИК ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ“ С ПРОФИЛ „ЕКСПЕРТ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОТЧИТАНЕ“ В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ С11.17. „ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА МУЗЕЙНИ КОЛЕКЦИИ, БИБЛИОТЕКИ И АРХИВИ” ОТ НПВУ, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

виж всички »
Зала "Средец"
(20.02 - 02.03.2024)
Министерството на културата е домакин на фотографската изложба „Украйна: война и съпротива“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 179211985 Изработка : MediaPointDS