BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Вторник, 23.07.2024
 
       


НОВИ ПРАВИЛА ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА И ЧИТАЛИЩНИ СДРУЖЕНИЯ

обратно

(17.09.2015)

За издаване на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения не се изисква заплащането на такси

       Със заповед на министъра на културата - № РД 09-611 от 11.09.2015 г., са утвърдени Правила за издаване на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения.

       Необходимите документи, които следва да бъдат предоставени в Министерството на културата при подаването на заявление за вписване в публичния регистър, са следните:

1.     Заявление за предоставяне на административна услуга по образец. Към него се прилагат:

1.1.  Копие от съдебното решение за регистрация на юридическото лице в регистъра на съответния окръжен съд, заверено от представителя на юридическото лице на всяка страница „Вярно с оригинала“, с подпис и печат на юридическото лице;

1.2.  Копие от действащия устав на читалището или читалищното сдружение, заверено от представителя на юридическото лице на всяка страница „Вярно с оригинала“, с подпис и печат на юридическото лице;

1.3.  Списък на членуващите читалища в читалищното сдружение.

 

       Издаването на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения се извършва въз основа писмено заявление или устно искане.

1.1.   Устно искане – искането, внесено устно, се отразява в протокол, съгласно примерен образец, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

1.2.   Писмено заявление (по образец) е достъпно на интернет страницата на министерството – http://www.mc.government.bg , както и интернет страницата на информационния сайт за читалищата – http://www.chitalishta.com  или се предоставя на хартиен носител от Звеното за административно обслужване на Министерството на културата.

2.            Исканията/заявленията могат да се подават чрез:

2.1.        Лично - в Звеното за административно обслужване на Министерството на културата (гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17) всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа:

2.2.        Писмено – посредством лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, Министерство на културата.

 

      Искането/заявлението заедно с приложените към него задължителни документи, се регистрира в МК със самостоятелен регистрационен индекс и този номер се дава на заявителя (ако той присъства лично), или на приносителя на документите. След регистрацията, внесените документи се предават на специализираната дирекция и се разпределят на служителя, водещ Публичния регистър за извършване на услугата, който проверява пълнотата на документацията. При констатиране на непълноти и/или несъответствия в подадените документи, служителят изготвя в 3-дневен срок писмено уведомление до заявителя за това. Срокът за издаване на удостоверението спира да тече до отстраняване на недостатъците. В случай, че те не бъдат отстранени в 14-дневен срок от датата на уведомяването, заявлението за издаване на удостоверение се оставя без разглеждане и се архивира. Когато документите отговарят на изискванията, служителят попълва информационна карта за читалището или читалищното сдружение и изготвя удостоверението, което се предоставя за подпис на оправомощеното от министъра на културата длъжностно лице. Удостоверението се подпечатва с печат на Министерството на културата. При наличие на обстоятелства за отказ за издаване на удостоверение се подготвя писмено мотивирано решение за това, подписано от министъра на културата, което се съобщава в 3-дневен срок от подаване на заявлението.

 

      Издаденото удостоверение се получава от заявилия административната услуга:

1.1.   На мястото, където е заявено, лично или чрез упълномощено от него лице от длъжностното лице, водещо Публичния регистър на читалищата и читалищните сдружения, срещу полагане на подпис и изписване на имената на получателя;

1.2.   Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка на посочен точен адрес.

      Удостоверението за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения е валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и които се съдържат в него.

      За издаване на удостоверение за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения не се изисква заплащането на такси.


Прикачени файлове:

Правила


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(22.07 - 31.10.2024)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА „ДИРЕКТОР“ НА НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВ. ЛУКА“ - СОФИЯ »

(16.07 - 17.08.2024)
СЪОБЩЕНИЕ »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.06 - 30.07.2024)
„Abstracta. В памет на Дора Валие”. Изложба - живопис на художника Атилио Таверна (удължена до 30 юли) »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 183991783 Изработка : MediaPointDS