BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Сряда, 24.07.2024
 
       


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ Н.О.МАСАЛИТИНОВ” - ПЛОВДИВ

обратно

(21.2012 - 21.01 2013)


М И Н И С Т Е Р С Т В О    Н А    К УЛ Т У Р А Т АНа основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,


ОБЯВЯВА КОНКУРС


ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ Н.О.МАСАЛИТИНОВ” - ПЛОВДИВ


1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
1.1 Образование – висше;
1.2 Образователно - квалификационна степен „магистър”;
1.3 Област на висше образование „Изкуства” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002г.;
1.4 Професионално направление „Театрално изкуство”;
1.5 Специалности – от посоченото направление и арт мениджмънт;
1.6 Професионален опит в областта на културата – минимум 3
години;
1.7 Управленска компетентност, която да включва способност
за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани
резултати;
1 .8 Организационна компетентност – способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетните задачи; разработване на алтернативни решения и ефективни начини за постигането на по-добри резултати;
1.9 Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата;
1.10 Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;
1.11 Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
1.12 Способност да предлагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

2. Конкурсът да се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепции за развитието на Драматичен театър „Н.О.Масалитинов” - Пловдив и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в „Човешки ресурси”, стая 505, етаж 5 в Министерство на културата, бул.”Ал.Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:
- молба за участие в конкурса и автобиография;
- документ за самоличност – оригинал и копие;
- документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;
- документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата – оригинал и копие;
- свидетелство за съдимост;
- документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;
3.1 Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Към документите по т.3 се представя концепция за развитието на ДТ „Н.О.Масалитинов” - Пловдив за срок от четири години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:
а) художествени показатели;
а.а) подробен репертоарен план с постановъчни екипи за
първата година;
а.б) тенденции в развитието на репертоара за останалите години-
жанрови намерения,постановъчни екипи;
а.в) възможности за разширяване на зрителската аудитория;
б) финансово-икономически показатели;
б.а) планиране на основните показатели: брой спектакли за
година, брой зрители, средна цена на билет;
б.б) планиране на съвместни проекти с други театри, с
международни организации и други културни организации;
в) стратегии на управлението, политика на заетост.


5. Обявлението за конкурса да се постави на видно място в
сградата на Министерството на културата, да се публикува на
интернет страницата на Министерството и в един централен
всекидневник.

6. При подаването на документите на всички кандидати да се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

7. Срок за заемане на длъжността – четири години.


За информация - тел. 94 00 934.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(23.07 - 23.08.2024)
„Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2024 г. »

(23.07 - 24.08.2024)
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АДРИАНА БУДЕВСКА“ - БУРГАС »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.06 - 30.07.2024)
„Abstracta. В памет на Дора Валие”. Изложба - живопис на художника Атилио Таверна (удължена до 30 юли) »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 184032389 Изработка : MediaPointDS