BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Сряда, 29.05.2024
 
       


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ „КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ“ - СОФИЯ

обратно

(09.01 - 10.02 2024)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 3, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НационалНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ „КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ“ - СОФИЯ

 

 

I. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

    1. Образование: Висше;

    2. Образователно-квалификационна степен: „Магистър”;

    3. Области на висше образование и професионални направления, включени в Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., които да позволяват на директора да взема определения хорариум от учебни часове по учебен предмет в училище по изкуствата:

    3.1. Област на висше образование: „Педагогически науки“;

    3.1.1. Професионални направления: „Теория и управление на образованието“, „Педагогика“, „Педагогика на обучението по …..“;

    3.2. Област на висше образование: „Хуманитарни науки“;

    3.2.1. Професионални направления: “Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“;

    3.3. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“;

    3.3.1. Професионални направления: „Социология, антропология и науки за културата“, „Психология“, „Право“, „Администрация и управление“;

    3.4. Област на висше образование: „Природни науки, математика и информатика“;

     3.4.1. Професионални направления: „Физически науки“, „Химически науки“, „Биологически науки“, „Науки за земята“, „Математика“, „Информатика и компютърни науки“;

    3.5. Област на висше образование: „Изкуства“;

    3.5.1. Професионални направления: „Теория на изкуствата“, „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“;

    4. Владеене на чужд език, изучаван в училище по култура;

    5. Професионален опит: не по-малко от 5 години учителски стаж;

6. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното образование:

6.1.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

6.2.  Да не са лишени от право да упражняват професията;

6.3.  Да не страдат от заболявания и отклонения, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването.

II. Да притежават следните умения и компетентности:

1. Да планират, организират и контролират дейности, свързани с изпълнение на преките задължения;

2. Да работят в екип;

3. Да анализират, синтезират и вземат решения;

    4. Комуникативна способност и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации;

    5. Компютърни умения;

    6. Да владеят чужд език.

    III. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Национална гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ - София и събеседване.

IV. В срок от един месец от публикуването на обявата – до 09.02.2024 г., кандидатите да представят в  Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа следните документи:

1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

         2. Документ за самоличност – за сверка;

    3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – копие;

4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит на кандидата – някой от следните документи - трудова книжка и/или  осигурителна книжка и/или образец УП 3 - копие;

    5. Документ, удостоверяващ, че лицето не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, съгласно чл. 2 от цитираната в раздел I, т. 6.3. наредба, а именно:

     5.1. По т. 1-7 от чл. 2 от наредбата – документ от лекар с придобита специалност по психиатрия;

     5.2. По т. 8 от чл. 2 от наредбата – документ от лекар с придобита специалност по психиатрия или по нервни болести;

    5.3. По т. 9 от чл. 2 от наредбата – документ от лекар с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия.

    6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

7. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

V. Към документите от раздел IV се представя концепция за развитието на Национална гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ - София за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:

а) стратегия за развитие на училището с подробен план за първата година;

б) специфика на училището за организиране на учебно-възпитателната и творческата дейност по съответните специалности, професии и профили съобразно демографските и културните особености на района, в който работи училището;

в) анализ и оценка на проблемите и възможностите за тяхното решаване, перспективи за развитие;

г) финансово управление на училището и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;

д) поддържане и подобряване на материалната база.              

VI. Срок за заемане на длъжността – четири години.

VII. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(28.05 - 18.06.2024)
Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа за създаване на спектакли и концерти в областта на музикалното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на музикалното изкуство, които не са държавни или общински културни институти »

(28.05 - 18.06.2024)
Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа за създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство, които не са държавни или общински културни институти »

виж всички »
Зала "Средец"
(29.05 - 08.06.2024)
Галерия „Средец“ представя изложба на шест млади таланти, работили под менторството на художника Петър Пиронков »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182238549 Изработка : MediaPointDS