BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 29.02.2024
 
       
Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа за разпространение на спектакли и концерти в областта на музикалното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на музикалното изкуство, които не са държавни или общински културни институти

обратно

(27.04 - 18.05 2023)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

ОБЯВЯВА СЕСИЯ

 

 

За финансова подкрепа за разпространение на спектакли и концерти в областта на музикалното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на музикалното изкуство, които не са държавни или общински културни институти.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Обща сума за финансиране на проектите - 300 000 /триста хиляди/ лева (Сумата е определена съгласно т. II. Администрирани разходни параграфи по бюджета, Субсидии за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения на основание ЗЗРК в бюджетна програма „Сценични изкуства“ за 2022 г.., тъй като към момента няма приет Закон за държавния бюджет за 2023 г.)

Проектните предложения се оценяват по следните критерии:               

·   капацитет и експертен потенциал на организационния екип;

·   добро съотношение между въздействие и стойност на проекта;

·   наличие на стратегия за развитие на публики и потенциален зрителски ресурс;

·   реалистичен и обоснован бюджет;

·   наличие на план за публичност и информация;

·   наличие на маршрут.

Конкурсната процедура се провежда съгласно Правилата за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на сценичните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-218/26.03.2019 г., изм. със Заповед № РД09-281/18.05.2020, Заповед № РД09-615/25.08.2020 г., Заповед № РД09-453/28.05.2021 г. и Заповед № РД09-473/ 02.06.2021 г., публикувани, заедно с формуляра за кандидатстване и формата на бюджет в раздел „Дирекции по изкуство и култура“, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, „Програми и проекти“.

1.   В конкурсните сесии не могат да участват и да получат финансова помощ кандидати, които:

1.1.      не са изпълнили договорни задължения към Министерство на културата при предходно финансиране;

1.2.      са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;

1.3.      се намират в ликвидация;

1.4.      са лишени от право да упражняват търговска дейност;

1.5.      имат парични задължения към държавата или общината, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

2.   Кандидатите не могат да подават едно и също проектно предложение по настоящата програма и не могат да бъдат финансирани повече от един път в рамките на една програма.

3.   Финансовата подкрепа за всеки отделен проект не трябва да надвишава 75% от стойността на допустимите разходи по проекта.

4.   Собственото финансиране (собствен принос) може да бъде финансово и нефинансово. Стойността на собствения принос е задължително минимум  25 % от общия размер на допустимите разходи по проекта, като до 10% от стойността на собственото финансиране от страна кандидата може да бъде нефинансов принос.

Документите – формуляр, бюджет и приложения, се подават, както следва:

1.    Попълнени и подпечатани в два екземпляра на хартиен носител на място в деловодството на министерство на културата или чрез лицензиран пощенски оператор или куриер. В този случай на електронен адрес: proekti.muzika@mc.government.bg се изпращат Формуляр за кандидатстване Приложениe 1 във фoрмат „Word“ и Приложение 1А във формат „Excel“. За подадено в срок чрез лицензиран пощенски оператор или куриер се счита предложение, чието пощенско клеймо или разписка от куриер е до 23:59 часа в деня на изтичане на срока на обявата.

2.    В случаите, в които кандидатстващата организация разполага с универсален електронен подпис, документите – формуляр и приложения, се подават по електронен път подписани с електронен подпис на e-mail: proekti.muzika@mc.government.bg. В този случай за подадено в срок се счита предложение с положен електронен подпис и получаване на посочения електронен адрес до 23:59 часа в деня на изтичане на срока на обявата.                 

Срокът за подаване на документи е 20 календарни дни – до 17 май включително.

Допълнителна информация на телефони: 02/94 00 873/ 963.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(29.02 - 31.03.2024)
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ „КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ“ - СОФИЯ »

(28.02 - 29.04.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НЕВЕНА КОКАНОВА“ - ЯМБОЛ »

виж всички »
Зала "Средец"
(20.02 - 02.03.2024)
Министерството на културата е домакин на фотографската изложба „Украйна: война и съпротива“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 179598191 Изработка : MediaPointDS