BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 14.08.2022
 
       


Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността

обратно

(21.02 - 21.03 2019)
                МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА                                  


На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство, чл. 5, ал. 4 и ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти
ОБЯВЯВА КОНКУРС


ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА


НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ - СОФИЯ1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:


    1.1. Образование – висше;


    1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;          


    1.3. Област на висше образование „Изкуства”;


    1.4. Професионални направления – „Изобразително изкуство” или „Теория на изкуствата”, специалност „Изкуствознание“;


1.5. Професионален опит – минимум 5 години в съответното професионално направление;


1.6. Допълнителна квалификация: владеене на английски език – писмено и говоримо, компютърна грамотност;


1.7. Предимства: стаж в художествена галерия или музей, управленски опит, квалификация по мениджмънт, ползването на друг език, научна степен или научно звание;


1.8. Управленска компетентност, която да включва способност  за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;


1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Национална галерия - София;


1.10. Да познават нормативната уредба в областта на културното наследство и музеите;


1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;


    1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;


    1.13. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.


    2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Национална галерия - София и събеседване.


3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в  Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:


3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;


         3.2. Документ за самоличност;


    3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;


3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит на кандидата /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или Образец УП-3/ - оригинал и копие;


    3.5. Свидетелство за съдимост;


    3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;


4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Национална галерия - София за срок от 5 /пет/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:


         а) анализ и оценка на състоянието и дейността на галерията, основни проблеми на функционирането;     


         б) стратегически цели и приоритети и очаквани резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на галерията, механизми за реализация;  


         в) съвременни тенденции за развитието на галерията като културна и научна организация и мястото и в националната музейна мрежа;


         г) мерки за реализиране на конкретните цели, свързани с управлението, опазването и представянето на музейните фондове, научноизследователската, образователната и познавателната дейност на галерията;


         д) форми и механизми на работа за увеличаване на публиката в галерията;


         е) етапи на реализация на концепцията;


         ж) законодателство в сферата на културното наследство и музеите.        5. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност. 


6. Срок за заемане на длъжността – пет години.

 
Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(09 - 20.08.2022)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на дирекция „Управление на собствеността“ »

(03.08 - 31.12.2022)
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ МУЗЕИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ В СТРАНАТА »

виж всички »
Зала "Средец"
(08.08 - 04.09.2022)
Галерия "Средец" ще бъде отворена отново за посетители през м. септември »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 164130878 Изработка : MediaPointDS