BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Сряда, 24.07.2024
 
       


Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел“ в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“

обратно

(14 - 25.06 2024)

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността

„Началник на отдел“

 

в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“

 

1. Кратко описание на длъжността: Планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела, възлага извършването и координира подготовката на анализи, материали и документи относно позициите на Република България по отношение на международното и двустранно културно сътрудничество,  участва в разработването и дава становища по проекти за нормативни актове, във връзка с международното сътрудничество, участва в координационния механизъм за вземане на решения, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз в областта на културата и аудиовизията,      организира и координира участието на България в органите на Европейския съюз в областта на културата и аудиовизуалната политика, организира актуализирането, прогнозирането и изпълнението на проекти и програми за сътрудничество на Република България с Европейския съюз в областта  на културата и аудиовизуалната политика и др.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността: При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 933 до 2600 лв. (за първа степен).

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше;

2.2. Образователно-квалификационна степен – „магистър”;

2.3. Област на висше образование: „Хуманитарни науки“ или „Социални, стопански и правни науки“;

2.4. Професионално направление: „История и археология“, „Религия и теология“, „Социология,  антропология и науки за културата“;

2.5. Специалност: От посочените професионални направления;

2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 5 години или придобит II младши ранг.

3. Допълнителни изисквания – писмено и говоримо владеене на английски език и/или френски език, и/или немски език: владеенето и на друг официален език на ЕС е предимство; компютърна грамотност: познаване на основните програмни продукти Windows, MS Offce - Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, работа с интернет.

4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

5.1. Заявление по образец (приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.4. Копия от официални документи за доказване на трудов стаж и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, обр. УП-3), и/или официални документи за извършване на дейност в чужбина, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава;

5.5. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Място и срок за подаване на документите: Документи за участие в конкурса се подават в Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч., лично от кандидата или чрез пълномощник с попълнено  пълномощно, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса, или по електронен път на имейл: konkursi@mc.government.bg, в срок – 10 дни от публикуване на обявлението;

В случай на подаване на документите по електронен път заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет сайта на министерството.

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(23.07 - 23.08.2024)
„Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2024 г. »

(23.07 - 24.08.2024)
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АДРИАНА БУДЕВСКА“ - БУРГАС »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.06 - 30.07.2024)
„Abstracta. В памет на Дора Валие”. Изложба - живопис на художника Атилио Таверна (удължена до 30 юли) »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 184029727 Изработка : MediaPointDS