BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Сряда, 24.07.2024
 
       


Министерството на културата обявява сесия за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства

обратно

(12.06 - 12.07 2024)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, ал. 1, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на културата и чл. 4, ал. 5 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-390/07.05.2024 г.

 

ОБЯВЯВА СЕСИЯ

за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства

 

За целите на настоящата програма визуалните изкуства включват: живопис, скулптура, графика, рисунка, илюстрация, карикатура, керамика, текстил, стъкло, фотография, арт инсталации, видео и дигитално изкуство, дизайн и художествени занаяти. Проекти в областта на архитектурата, музикалното и танцово изкуство, модата, киното и компютърните игри не са обект на финансиране по настоящата програма.

 

Финансовата подкрепа се предоставя след проведен конкурс по документи.

 

Подцели на програмата:

1.            създаване на благоприятни условия за творческо развитие на художници, куратори критици и арт мениджъри в областта на визуалните изкуства;

2.            стимулиране на местни и международни партньорства и обмен;

3.            развитие на динамична и витална художествена сцена, критическа среда и публичен диалог;

4.            създаване и представяне на съвременни форми на изкуство или прилагане на актуални модели и практики по отношение на традиционни изразни средства и културно наследство;

5.            развиване и привличане на нови публики; достъпност и демократичност при представянето на визуалните изкуства, включващи и слабо представени групи или такива със специфични потребности.

 

Приоритети на конкретната сесия:

1.            стимулиране участието на млади автори с цел утвърждаването им на художествената сцена;

2.            разглеждане на актуални теми през призмата на визуалните изкуства.

3.            утвърждаване и развиване на капацитета на организацията чрез осигуряване на възнаграждения за преките участници в проекта;

4.            наличие на възможност за представяне в дигитална среда.

 

Обща сума за финансиране на проекти:  700 000 лв.

Минимална сума за финансиране на проект: 10 000 лв.

Максимална сума за финансиране на проект: 30 000 лв.

 

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

 

Срок за подаване на заявления: 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата (от 12.06.2024 г. до 11.07.2024 г. вкл.).

При условие, че последният ден е неприсъствен, на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

 

Всеки кандидат има право да кандидатства с едно проектно предложение.

 

Срокове:

−             Срок за НАЧАЛО за реализиране на дейностите по проекта след сключване с договор с Министерство на културата.

−             Срок за КРАЙ за реализиране на дейностите по проекта: до 15.08.2025 г.

−             Срок за представяне на съдържателен и финансов отчет на проекта: до 15.09.2025 г.

 

Допустими кандидати:

−             частните културни организации по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата), вписани към датата на подаване на проектното предложение в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, и съгласно предмета им на дейност осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства.

             общински културни институти:  художествени галерии и музеи, в структурата на които има художествени отдели, вписани към датата на подаване на проектното предложение в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, които съгласно предмета им на дейност осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства.

 

Недопустими кандидати:

−             физически лица;

−             културни организации, които не са вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК;

−             кандидати, които не са отчели предоставено от МК финансиране по договор, с изтекъл срок на действие.

 

Дейности за финансиране:

Организиране на изложби, създаване на произведения на изкуството, образователни програми и работилници, творчески резиденции, лекции и други дискусионни форми (дискусии, конференции, форуми, семинари, публични дебати), проучвания, каталози, сборници, монографии и други издания в областта на визуалните изкуства.

 

Допустими разходи:

1. пряко свързани с изпълнението на проектните дейности (вкл. административни разходи: командировъчни разходи, съгласно Наредбата за командировките в страната: дневни – 20 лв. на ден ако командированият не нощува в населеното място където е командирован и 40 лв. на ден ако лицето нощува, нощувки - до 90 лв. за една нощувка и транспортни разходи), транспорт, свързан с проектните дейности, разходи за материали и услуги, наем на техника и/или пространство, възнаграждения на привлечени външни лица за реализацията на проекта, инсталационни разходи, разходи с характер на текущ ремонт, които се изпълняват единствено за целите на представяне на конкретната инсталация на произведение и/или изложба, които имат временен и обратим характер и нямат за цел да правят трайни подобрения, които остават след края на проекта в пространството, в което е бил представен, др.).;

2. административни разходи – до 20% от общата стойност на проекта (възнаграждения по граждански договори и осигуровки);

3. За разходи за възнаграждения за куратор – до 10% от общата стойност на проекта (възнаграждения по граждански договори и осигуровки);

За допустимите разходи се прилагат документи, съгласно Закона за счетоводството.

 

Недопустими разходи са тези, които не са пряко свързани с дейностите по проекта, включително:

1.            разходи за строително-монтажни работи (СМР);

2.            предварително направени разходи;

3.            разходи за придобиване на дълготрайни материални активи;

4.            разходи, които вече са финансирани по други програми, което се удостоверява с декларация по Приложение № 3.

 

Не се финансират:

1.            кандидати, които не са отчели предоставено от МК финансиране по договор, с изтекъл срок на действие;

2.            представителни разходи като коктейли и други, които не са пряко свързани с дейности, водещи до реализацията на проекта;

Проекти в областта на архитектурата, музикалното и танцово изкуство, модата, киното и компютърните игри не са обект на финансиране по настоящата програма.

Критериите за оценка са съгласно Приложение № 6 от Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства.

Проектите се подават в срок до 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата на хартиен носител в един екземпляр, на място в деловодството на Министерство на културата или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на изпращане, поставена на пощенското клеймо или датата на изпращане, поставена на разписката, издадена от куриерската служба. Всички копия на документи следва да са заверени с „Вярно с оригинала“, подписани от лицето, представляващо кандидатстващата организация и подпечатани с нейния печат.

Правилата за условията и реда за провеждане на сесия и формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на министерството – www.mc.government.bg, в раздел Дирекции по изкуство и култура/Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства/Процедури за финансова подкрепа/Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства

 

Линк към правилата и необходимите за кандидатстване документи:


 

Краен срок за подаване на проектни предложения – 11 юли 2024 г. вкл.

 

Допълнителна информация се предоставя само по процедурата за кандидатстване на следните телефони и имейл адреси – Десислава Дикова 02/94-00-826, e-mail: d.dikova@mc.government.bg; Десислава Азманова – тел: 02/94-00-885, e-mail: d.azmanova@mc.government.bg

 

В случай, че имате проблем с изтеглянето на формулярите с някои от версиите на Google Chrome, моля, използвайте друг браузър – Mozilla, Edge или пр.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(23.07 - 23.08.2024)
„Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2024 г. »

(23.07 - 24.08.2024)
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АДРИАНА БУДЕВСКА“ - БУРГАС »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.06 - 30.07.2024)
„Abstracta. В памет на Дора Валие”. Изложба - живопис на художника Атилио Таверна (удължена до 30 юли) »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 184032688 Изработка : MediaPointDS