BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Сряда, 29.05.2024
 
       


Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт” в отдел „Регионални дейности“ в дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“

обратно

(14 - 27.02 2024)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността

„Главен експерт”

в отдел „Регионални дейности“ в дирекция „Международно

сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“

 

1. Кратко описание на длъжността: Анализира, разработва и предлага експертни оценки в областта на регионалните дейности. Наблюдение и реализиране на различни програми в областта на регионалните дейности, опазване на нематериалното културно наследство, развитие на книжния пазар и читалищното дело и др.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността: При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 933 до 2100 лв. (за първа степен).

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше;

2.2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;

2.3. Професионална област: „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“;

2.4. Професионално направление: „Филология“, „Социология, антропология и науки за културата“;

2.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 3 години или придобит ранг III младши.

3. Допълнителни изисквания – препоръчително е владеенето на поне един чужд език.

4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

5.1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);

 

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.4. Копия от официални документи за доказване на трудов стаж и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, обр. УП-3), и/или официални документи за извършване на дейност в чужбина, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава;

5.5. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Място и срок за подаване на документите: Документи за участие в конкурса се подават в Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч., лично от кандидата или чрез пълномощник с попълнено  пълномощно, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса, или по електронен път на имейл: konkursi@mc.government.bg, в срок – 10 дни от публикуване на обявлението – до 26.02.2024 г. вкл.;

В случай на подаване на документите по електронен път заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет сайта на министерството.

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(28.05 - 18.06.2024)
Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа за създаване на спектакли и концерти в областта на музикалното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на музикалното изкуство, които не са държавни или общински културни институти »

(28.05 - 18.06.2024)
Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа за създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство, които не са държавни или общински културни институти »

виж всички »
Зала "Средец"
(29.05 - 08.06.2024)
Галерия „Средец“ представя изложба на шест млади таланти, работили под менторството на художника Петър Пиронков »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182240106 Изработка : MediaPointDS