BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 18.04.2024
 
       
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Ръководител на инспекторат” в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

обратно

(23.11 - 05.12 2023)

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността

„Ръководител на инспекторат” в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

 

1.      Кратко описание на длъжността: Длъжността „Ръководител на инспекторат“ е длъжност с ръководни функции и има за цел да планира, организира, ръководи, координира и контролира цялостната дейност на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията при министерството. Подпомага министъра при провеждане на политика за правилно прилагане на действащите нормативни и вътрешни актове. Осъществява контрол с цел предотвратяване и разкриване конфликт на интереси и корупция в администрацията на министерство и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата. Прави предложения за подобряване дейността на администрацията при Министерство на културата и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на МК. Прави предложения за търсене на дисциплинарна отговорност за нарушения на нормативни актове от служители на министерството и ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет и др.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността: При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите, в държавната администрация в границите от 1000 до 3100 лв. (за първа степен).

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше;

2.2. Образователно-квалификационна степен – „магистър”;

2.3. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”;

2.4. Професионално направление: „Право“, „Икономика“;

2.5. Предпочитана специалност: „Право“, „Публична администрация“, „Икономика на труда“, „Финанси и кредит“ или „Счетоводство и контрол“;

2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 6 години стаж в държавната администрация, съгласно чл. 46б, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията, от които не по-малко от 5 години в областта на контрола в държавната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи или придобит ранг V старши.

3.         Допълнителни изисквания: работа с компютър.

4. Конкурсът да се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление и интервю. Тема на концепцията: „Мястото и ролята на ръководителя при планирането, организацията и отчитането на работата на Инспектората по чл. 46 от ЗА в Министерство на културата“.

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл/;

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.4. Копия от официални документи за доказване на трудов стаж и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, обр. УП-3), и/или официални документи за извършване на дейност в чужбина, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава;

5.5. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Място и срок за подаване на документите: Документи за участие в конкурса се подават в Министерство на културата, гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч., лично от кандидата или чрез пълномощник с попълнено  пълномощно, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса или по електронен път на имейл: konkursi@mc.government.bg, в срок – 10 дни от публикуване на обявлението - до до 4.12.2023 г. включително.

В случай на подаване на документите по електронен път заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документи по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика ще се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет сайта на министерството.

 

 

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(17.04 - 18.05.2024)
Министерството на културата и Oбщина Пловдив обявяват годишния конкурс за Националната награда „Христо Г. Данов“ за принос в българската книжовна култура »

(16.04 - 16.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 26.04.2024)
Галерия „Средец“ на Министерството на културата представя: „Посвещение на Никола Терзиев – Желязото” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 180924045 Изработка : MediaPointDS