BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 18.04.2024
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ „БОРИС ХРИСТОВ” - СОФИЯ

обратно

(21.11 - 22.12 2023)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство, чл. 5, ал. 3, ал. 4, и ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,


ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ „БОРИС ХРИСТОВ” - СОФИЯ


1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
    1.1. Образование – висше;
    1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;
    1.3. Област на висше образование: „Изкуства”; „Педагогически науки“;
    1.4. Професионално направление: „Музикално и танцово изкуство”; „Педагогика на обучението по музика“;
1.5. Професионален опит – минимум 5 години в съответното професионално направление.
2. Необходими компетентности:
2.1. Да притежават компетентност и умения, чрез които да допринесат за развитието на музея при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;
2.2. Да притежават способност относно мотивиране на служителите за постигане на индивидуални и организационни цели;
2.3. Да притежават способност относно планирането, организирането, координирането и контрола на дейността на музея за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
2.4. Да умеят да представят позиции и аргументи за постигането на съгласие между различни страни;
    2.5. Да притежават умения за ефективно участие и ръководене на екип, както и работа в сътрудничество за постигането на общи цели;
    2.6. Да умеят да ръководят дейностите в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на потребителите;
    2.7. Да познават нормативната уредба в областта на движимите културни ценности и музейното дело;
         2.8. Предимства: стаж в музей, управленски опит, владеене на чужд език, научна степен или академична длъжност, квалификация по мениджмънт, компютърни умения.
         3. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Музей „Борис Христов” – София и събеседване.
4. В срок от един месец от публикуването на обявата - до 21.12.2023 г., кандидатите да представят в  Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа следните документи:
4.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;
         4.2. Документ за самоличност – за сверка;
    4.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – копие;
4.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит на кандидата – трудова книжка и/или осигурителна книжка и/или образец УП 3 - копие;
    4.5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;
4.6. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.
5. Към документите по т. 4 се представя концепция за развитието на Музей „Борис Христов” – София за срок от 5 /пет/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:
         а) анализ и оценка на състоянието и дейността на музея, основни проблеми на функционирането му;      
         б) стратегически цели и приоритети и очаквани резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, механизми за реализация;   
         в) съвременни тенденции за развитието на музея като културна и научна организация и мястото му в националната музейна мрежа;
         г) мерки за реализиране на конкретните цели, свързани с управлението, опазването и представянето на музейните фондове, научноизследователската, образователната и познавателната дейност на музея;
         д) форми и механизми на работа за увеличаване на публиката в музея;
         е) етапи за реализация на концепцията;
         ж) законодателство в сферата на културното наследство и музеите.
        6. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
        7. Срок за заемане на длъжността – пет години.

Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(17.04 - 18.05.2024)
Министерството на културата и Oбщина Пловдив обявяват годишния конкурс за Националната награда „Христо Г. Данов“ за принос в българската книжовна култура »

(16.04 - 16.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 26.04.2024)
Галерия „Средец“ на Министерството на културата представя: „Посвещение на Никола Терзиев – Желязото” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 180923269 Изработка : MediaPointDS