BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 18.04.2024
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА“ - СОФИЯ

обратно

(21.11 - 22.12 2023)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

 На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 3, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НационалНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА“ - СОФИЯ

 

 

I. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

    1. Образование: Висше;

    2. Образователно-квалификационна степен: „Магистър”;

    3. Области на висше образование и професионални направления, включени в Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., които да позволяват на директора да взема определения хорариум от учебни часове по учебен предмет в училище по изкуствата:

    3.1. Област на висше образование: „Изкуства“;

    3.1.1. Професионални направления: „Теория на изкуствата“, „Изобразително изкуство“;

    3.1.2. Специалности: от посочените направления.

    3.2. Област на висше образование: „Педагогически науки“;

    3.2.1. Професионални направления: „Теория и управление на образованието“, „Педагогика на обучението по …..;

    3.2.2. Специалности: от посочените направления.

    4. Професионален опит: не по-малко от 5 години учителски стаж;

5. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното образование:

5.1.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

5.2.  Да не са лишени от право да упражняват професията;

5.3.  Да не страдат от заболявания и отклонения, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването.

II. Да притежават следните умения и компетентности:

1. Да планират, организират и контролират дейности, свързани с изпълнение на преките задължения;

2. Да работят в екип;

3. Да анализират, синтезират и вземат решения;

    4. Комуникативна способност и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации;

    5. Компютърни умения;

    6. Да владеят чужд език.

 

III. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“ - София и събеседване.

IV. В срок от един месец от публикуването на обявата - 21.12.2023 г., кандидатите да представят в  Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа следните документи:

1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

         2. Документ за самоличност – за сверка;

    3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – копие;

4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит на кандидата – някой от следните документи - трудова книжка и/или  осигурителна книжка и/или образец УП 3 - копие;

    5. Документ, удостоверяващ, че лицето не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, съгласно чл. 2 от цитираната в раздел I, т. 5.3. наредба, а именно:

     5.1. По т. 1-7 от чл. 2 от наредбата – документ от лекар с придобита специалност по психиатрия;

     5.2. По т. 8 от чл. 2 от наредбата – документ от лекар с придобита специалност по психиатрия или по нервни болести;

    5.3. По т. 9 от чл. 2 от наредбата – документ от лекар с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия.

    6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

7. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

V. Към документите от раздел IV се представя концепция за развитието на Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“ - София за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:

а) стратегия за развитие на училището с подробен план за първата година;
б) специфика на училището за организиране на учебно-възпитателната и творческата дейност по съответните специалности, професии и профили съобразно демографските и културните особености на района, в който работи училището;
в) анализ и оценка на проблемите и възможностите за тяхното решаване, перспективи за развитие;
г) финансово управление на училището и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;
д) поддържане и подобряване на материалната база.               

VI. Срок за заемане на длъжността – четири години.

VII. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(17.04 - 18.05.2024)
Министерството на културата и Oбщина Пловдив обявяват годишния конкурс за Националната награда „Христо Г. Данов“ за принос в българската книжовна култура »

(16.04 - 16.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 26.04.2024)
Галерия „Средец“ на Министерството на културата представя: „Посвещение на Никола Терзиев – Желязото” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 180923956 Изработка : MediaPointDS