BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Събота, 20.04.2024
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ”

обратно

(06 - 17.10 2023)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за заемане на длъжността

„Старши експерт”

 

в дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси ”

 

1.                  Кратко описание на длъжността: Организира и осъществява деловодно обслужване на документооборота на министерството чрез автоматизирана информационна система (АИС); отразява в АИС движението на документите и изготвя справки при поискване; следи за настъпилите изменения в нормативните или вътрешноведомствените документи, регламентиращи дейностите по административно обслужване; събира и систематизира информация, проучва и обобщава различни практики и прави предложения по конкретни въпроси, свързани с документооборота и административното обслужване; участва в работни групи, експертни комисии и други в съответствие с компетентността на длъжността и др.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността: При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите, в държавната администрация в границите от 780 до 1850 лв. (за първа степен).

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше;

2.2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;

2.3. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”;

2.4. Професионално направление: „Икономика“, „Социология, антропология и науки за културата“;

2.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 години или придобит ранг IV младши.

3. Допълнителни изисквания: Компютърни умения.

4. Конкурсът се провежда чрез: решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл/;

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.4. Копия от официални документи за доказване трудов стаж и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, обр. УП-3), и/или официални документи за извършване на дейност в чужбина, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава;

5.5. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Място и срок за подаване на документите: Документи за участие в конкурса се подават в Министерство на културата, гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч., лично от кандидата или чрез пълномощник с попълнено  пълномощно, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса или по електронен път на имейл: konkursi@mc.government.bg, в срок – 10 дни от публикуване на обявлението /до 16.10.2023 г./.

В случай на подаване на документите по електронен път заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документи по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика ще се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет сайта на министерството.

 

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(19.04 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“, ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(17.04 - 18.05.2024)
Министерството на културата и Oбщина Пловдив обявяват годишния конкурс за Националната награда „Христо Г. Данов“ за принос в българската книжовна култура »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 26.04.2024)
Галерия „Средец“ на Министерството на културата представя: „Посвещение на Никола Терзиев – Желязото” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 180963462 Изработка : MediaPointDS