BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Събота, 20.07.2024
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА СЕСИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

обратно

(03 - 24.10 2023)

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, ал. 1, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на културата и чл. 4, ал. 5 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-545/10.08.2020 г., изменени със Заповед № РД09-820/24.09.2020 г.

ОБЯВЯВА СЕСИЯ

за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства

За целите на настоящата програма визуалните изкуства включват: живопис, скулптура, графика, рисунка, илюстрация, карикатура, керамика, текстил, стъкло, фотография, арт инсталации, видео и дигитално изкуство, дизайн, пърформанс, художествени занаяти и др. Проекти в областта на архитектурата, модата, киното и компютърните игри не са обект на финансиране по настоящата програма.

Финансовата подкрепа се предоставя след проведен конкурс по документи.

Подцели на програмата:

1.            създаване на благоприятни условия за творческо развитие на художници, куратори критици и арт мениджъри в областта на визуалните изкуства;

2.            стимулиране на местни и международни партньорства и обмен;

3.            развитие на динамична и витална художествена сцена, критическа среда и публичен диалог;

4.            създаване и представяне на съвременни форми на изкуство или прилагане на актуални модели и практики по отношение на традиционни изразни средства и културно наследство;

5.            развиване и привличане на нови публики; достъпност и демократичност при представянето на визуалните изкуства, включващи и слабо представени групи или такива със специфични потребности.

Приоритети на конкретната сесия:

1.            участие на млади автори, автори в среден етап на професионално развитие и/или автори, които са представяли в България по-малко от 3 самостоятелни изложби за последните две години;

2.            разглеждане на актуални теми от полето на визуалните изкуства.

3.            утвърждаване и развиване на капацитета на организацията чрез осигуряване на възнаграждения за преките участници в проекта;

4.            наличие на възможност за представяне в дигитална среда.

Обща сума за финансиране на проекти:  350 000 лв.

Минимална сума за финансиране на проект: 7 000 лв.

Максимална сума за финансиране на проект: 25 000 лв.

 

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

Срок за подаване на заявления: 20 календарни дни от датата на публикуване на обявата – от 3.10.2023. При условие, че последният ден е неприсъствен, на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Всеки кандидат има право да кандидатства с едно проектно предложение.

За Държавни културни институти в областта на културното и аудиовизуалното наследство, второстепенни разпоредители с бюджет към Министерство на културата:

-              Срок за НАЧАЛО за реализиране на дейностите по проекта: от 11.12.2023 г.

-              Срок за КРАЙ за реализиране на дейностите по проекта: до 03.10.2024 г.

-              Срок за представяне на на финансов отчет на проекта: до 21.12.2023 г.

-              Срок за представяне на съдържателен отчет на проекта: до 23.10.2024 г.

За всички останали:

Срок за НАЧАЛО за реализиране на дейностите по проекта: от 03.01.2024 г.

Срок за КРАЙ за реализиране на дейностите по проекта: до 03.10.2024 г.

Срок за представяне на съдържателен и финансов отчет на проекта: до 23.10.2024 г.

Допустими кандидати:

-              юридически лица, които към датата на подаване на проектното предложение са вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата  – като частни културни организации по смисъла на ЗЗРК, регистрирани по реда на Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел (в частна или обществена полза) или Закона за кооперациите и др., които осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства.

-              държавни и общински културни институти:  художествени галерии и музеи, в структурата на които има художествени отдели, вписани към датата на подаване на проектното предложение в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Недопустими кандидати:

1.            физически лица;

2.            културни организации, които не са вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК;

3.            кандидати, които не са отчели предоставено от МК финансиране по договор, с изтекъл срок на действие.

Дейности за финансиране:

Организиране на изложби, създаване на произведения на изкуството, образователни програми и работилници, резиденции, лекции и други дискусионни форми (дискусии, конференции, форуми, семинари, публични дебати), проучвания, каталози, сборници, монографии и други издания в областта на визуалните изкуства.

 

Допустими разходи:

1. пряко свързани с изпълнението на проектните дейности (вкл. административни разходи: командировъчни разходи, съгласно Наредбата за командировките в страната: дневни – 20 лв. на ден ако командированият не нощува в населеното място където е командирован и 40 лв. на ден ако лицето нощува, нощувки - до 90 лв. за една нощувка и транспортни разходи), транспорт, свързан с проектните дейности, разходи за материали и услуги, наем на техника и/или пространство, възнаграждения на привлечени външни лица за реализацията на проекта, инсталационни разходи, разходи с характер на текущ ремонт, които се изпълняват единствено за целите на представяне на конкретната инсталация на произведение и/или изложба, които имат временен и обратим характер и нямат за цел да правят трайни подобрения, които остават след края на проекта в пространството, в което е бил представен, др.).;

2. административни разходи – до 20% от общата стойност на проекта (възнаграждения по граждански договори и осигуровки);

За допустимите разходи се прилагат документи, съгласно Закона за счетоводството.

Недопустими разходи са тези, които не са пряко свързани с дейностите по проекта, включително:

1.            разходи за строително-монтажни работи (СМР);

2.            предварително направени разходи;

3.            разходи за придобиване на дълготрайни материални активи;

4.            разходи, които вече са финансирани по други програми, което се удостоверява с декларация по Приложение № 3.

Не се финансират:

1.            кандидати, които не са отчели предоставено от МК финансиране по договор, с изтекъл срок на действие;

2.            представителни разходи като коктейли и други, които не са пряко свързани с дейности, водещи до реализацията на проекта;

Проекти в областта на архитектурата, модата, киното и компютърните игри не са обект на финансиране по настоящата програма.

Критериите за оценка са съгласно Приложение № 6 от Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства.

Проектите се подават в срок до 20 календарни дни от датата на публикуване на обявата:

1.            в деловодството на Министерство на културата от заявителя лично или от негов упълномощен представител, чрез изпращането им с лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

или

2.            на посочените в обявата адреси на ел. поща се изпраща в електронен вид сканирано заверено копие, като общият обем на прикачените файловете не трябва да надвишава 10 МВ, до 12.00 часа на последния ден от посочения срок.

 

Линк към правилата и необходимите за кандидатстване документи:


За допълнителна информация:  Дирекция ,,Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, тел:  02/94-00-826,  тел: 02/94-00-885,        


Заявителят следва да се свърже с експертите на посочените телефони, за получаване на регистрационен номер на проекта, когато проектът е подаден по ел. поща.

В случай, че имате проблем с изтеглянето на формулярите с някои от версиите на Google Chrome, моля, използвайте друг браузър – Mozilla, Edge или пр.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.07 - 17.08.2024)
СЪОБЩЕНИЕ »

(16.07 - 17.08.2024)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ“, ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.06 - 30.07.2024)
„Abstracta. В памет на Дора Валие”. Изложба - живопис на художника Атилио Таверна (удължена до 30 юли) »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 183931700 Изработка : MediaPointDS