BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Понеделник, 25.09.2023
 
       
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДИРЕКЦИЯ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ“, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

обратно

(02 - 30.06 2023)

СПИСЪК

 

НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДИРЕКЦИЯ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ“, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

 

ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС КАНДИДАТИ:

 

1.      Ралица Петрова Базайтова;

2.      Анна Иванова Виденова;

3.      Мартин Томов Стоянов;

4.      Десислава Валериева Димитрова;

5.      Александър Александров Чакмаков;

6.      Елиянка Христова Михайлова.

 

 

НЕДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС КАНДИДАТИ:

 

Имена

Основание за недопускане

Розалина Павлова Гачева

Чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл

Представените копия от дипломи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобита образователно-квалификационна степен в някое от професионалните направления, посочени в обявата.

Представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит 6 години или придобит ранг V старши, съгласно изискванията от обявата.

Севар Иванов Иванов

Чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл

Представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит 6 години или придобит ранг V старши, съгласно изискванията от обявата.

На основание чл. 22, ал. 1 от НПКПМДСл всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия.

 

Съгласно решението на конкурсната комисия, допуснатите кандидати следва да представят, в срок до 23.06.2023 г., включително, на хартиен и електронен носител разработена концепция на тема: „Визия за развитие на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ в администрацията на Министерството на културата“. Концепциите се представят в Министерство на културата, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17.

Комисията определи изискванията към концепцията, критериите за преценка и системата за определяне на резултатите, както следва:

1. Изисквания към съдържанието на концепцията:

• Познаване на основните компетенции на Министерството на културата;

• Познаване на нормативната уредба в областта на сценичните изкуства и художественото образование;

• Визия за развитие на дирекцията, нейния експертен и административен капацитет.

2. Изисквания към структурата и оформлението на концепцията:

• Умение за организиране и структуриране на информацията;

• Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст;

• Достъпност и точност на изложението;

• Ясен и точен изказ в съответствие с езиковите норми на българския книжовен език.

• Обем на разработената концепция – не повече от 15 страници, шрифт Times New Roman, 12 пункта, разстояние между редовете 1,5.

3. Критерии за преценка на концепциите:

Всеки член на комисията ще се запознае с представените писмени концепции на кандидатите и ще ги прецени по 5 степенна скала.

• Оценка 5 се поставя на концепция, която напълно отговаря на посочените изисквания;

• Оценка 4 се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания (пропуските са несъществени - присъстват всички структурни елементи на концепцията, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани и защитени);

• Оценка 3 се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението;

• Оценка 2 се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания (пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени);

• Оценка 1 се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания и не личи умение за стратегическо мислене и управление.

Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

В случай че концепцията се преценени като отговаряща на изискванията и е оценена с оценка не по-ниска от „4“, кандидатът ще бъде допуснат до защитата й.

4. Критерии за преценка при защита на представената концепция:

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността.

Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията по 5 степенна скала, относно:

• Способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема;

• Степен на самостоятелност при разработване на представената писмена концепция и доколко тя е резултат от неговите собствени усилия;

• Степен на познаване на нормативните актове, които имат отношение към темата на концепцията;

• Комуникативни умения и езикова култура.

Оценката от защитата на концепцията на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на представената концепция и защитата й.

Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен от оценката на концепцията и нейната защита, е 4.

5. Интервю: До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто общ резултат от представянето и защитата на концепцията е най-малко „8“.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността директор на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“.

Минималният резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4,00, получен като средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията.

Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите от интервюто, е 5.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от концепцията и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Кандидати, получили резултат под 4,00 на интервюто, нямат формиран окончателен резултат и не участват в крайното класиране.

Въз основа на проведения конкурс и постигнатите резултати, комисията класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати.

Окончателните резултати се съобщават на участвалите кандидати по електронна поща или писмено, в 10-дневен срок от провеждането на конкурса. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

                                                                              ТОДОР КЕРАНОВПринтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(21.09 - 31.12.2023)
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ/НЕКЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА НА „АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ” ЕАД »

(18.09 - 30.11.2023)
ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ »

виж всички »
Зала "Средец"
(26.09 - 12.10.2023)
26 СА ФИНАЛИСТИТЕ В IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ГРАФИКА - КЛАСИЧЕСКИ ТЕХНИКИ“ - 2023 Г. »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 174467912 Изработка : MediaPointDS