BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 24.09.2023
 
       
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен юрисконсулт” в дирекция „Обществени поръчки“

обратно

(02 - 13.06 2023)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността

„Главен юрисконсулт”

 

в дирекция „Обществени поръчки“

 

1. Кратко описание на длъжността: Оказване на правна помощ чрез осъществяване на всички дейности по планиране, организиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки в Министерство на културата, изразяване на високопрофесионални експертни становища, както и разработване на предложения за решения на правни проблеми, в съответствие с относимата правна уредба. Съдейства за осъществяване на правна защита и осъществява процесуално представителство при подадени жалби, във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността: При назначаване основната месечна

заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на

служителите в държавната администрация в границите от 800 до 2400 лв. (за първа

степен).

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1.    Образование – висше;

2.2. Образователно-квалификационна степен – „магистър”;

2.3. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”;

2.4. Професионално направление: „Право“;

2.5. Специалност: „Право“;

2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 4 години или придобит ранг ІІ младши.

3. Специфични изисквания, установени с нормативен акт:

-  Да са придобили юридическа правоспособност, съгласно Закона за съдебната власт.

4. Допълнителни изисквания:

-  Компютърна грамотност – работа с WORD, ЕXCEL, електронна поща, Internet, правно-информационни продукти.

5. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи за участие в конкурса: 

6.1. Заявление по образец;

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4.  Документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или служебна книжка, и/или обр.УП-3 - копие;

6.5.   Удостоверение за придобита юридическа правоспособност - копие;

6.6.  Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

7. Място и срок за подаване на документите: Документи за участие в конкурса се подават в Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17 всеки работен ден от 9.30ч. до 17.00ч., лично от кандидата или чрез пълномощник с попълнено  пълномощно, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса или по електронен път на имейл: konkursi@mc.government.bg, в срок – 10 дни от публикуване на обявлението - до 12 юни включително;

В случай на подаване на документите по електронен път заявлението по т. 6.1. и декларацията по т. 6.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.             

9. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет сайта на министерството.

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(21.09 - 31.12.2023)
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ/НЕКЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА НА „АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ” ЕАД »

(18.09 - 30.11.2023)
ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ »

виж всички »
Зала "Средец"
(26.09 - 12.10.2023)
26 СА ФИНАЛИСТИТЕ В IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ГРАФИКА - КЛАСИЧЕСКИ ТЕХНИКИ“ - 2023 Г. »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 174466703 Изработка : MediaPointDS