BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       


ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАСТИЧЕН МОДЕЛ НА СТАТУЕТКА И ПРОЕКТ НА ПЛАКЕТ ЗА НАГРАДАТА „ХРИСТО БОТЕВ“ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

обратно

(30.05 - 31.07 2023)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ОБЯВЯВА

 КОНКУРС

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАСТИЧЕН МОДЕЛ НА СТАТУЕТКА И ПРОЕКТ НА ПЛАКЕТ

ЗА НАГРАДАТА „ХРИСТО БОТЕВ“ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

Министерство на културата обявява конкурс за изработка на пластичен проект на статуетка и проект на плакет за  Награда „Христо Ботев” на основание заповед № РД09-434/26.05.2023г. на министъра на културата.

 

Възложител на конкурса е Министерство на културата, с адрес: гр. София 1040, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, БУЛСТАТ 000695160, представлявано от Найден Тодоров – министър.

 

Условия за участие:
I. Участниците в конкурса могат да бъдат физически лица от цялата страна – работещи професионално в областта /студенти, художници, скулптори - без ограничения/. 
II. Всеки участник в конкурса следва да спази следните изисквания:

1. За пластичния проект на статуетката:

а) пластичният проект на статуетката да бъде в мащаб 1:1;
б)  височина до 25 см;
в)  представяне на проекта на пластичния модел: проектът може да е изработен от глина или всякакъв друг подходящ за целта материал;

г)  проектът трябва да предвижда и материала за същинската изработка на статуетката – метал: бронз или месинг, като постаментът на пластиката може да бъде изработен и от друг подходящ материал, с възможност за инкорпориране на текст;
д)  окончателната стойност на изработката на статуетката на Наградата „Христо Ботев” не трябва да надхвърля 2000 лева за една бройка.

2. За проекта на плакет:

а) проектът на плакета да бъде в мащаб 1:1 и да съдържа изображение на пластичния проект на статуетката, с възможност за инкорпориране на текст;

б)  представяне на проекта на пластичния модел: проектът може да е изработен от глина или всякакъв друг подходящ за целта материал;

в) кръгла, правоъгълна или квадратна форма, с размер: до 10 см. ш/10 см. д. или диаметър до 10 см.;

г) проектът трябва да предвижда и материала за същинската изработка на плакета – метал: бронз, месинг или др. подходящ за целта);
д) окончателната стойност на изработката на плакета на Наградата „Христо Ботев” не трябва да надхвърля 100 лева за една бройка.

До участие в конкурса не се допускат:

1.  Лицата, взели участие в изготвянето на конкурсните условия;
2. Членовете на журито.

Целта, за която ще бъде използвано произведението:

На всеки две години министърът на културата връчва наградата "Христо Ботев" за:

1. значим принос в развитието и популяризирането на българската поезия и/или публицистика;

2. високи творчески резултати в областта на българската поезия и/или публицистика и принос в популяризирането им за изминалия период.

Наградата "Христо Ботев" представлява:

1. статуетка и грамота, които се връчват за значим принос в развитието и популяризирането на българската поезия и/или публицистика;

2. плакет и грамота, които се връчват за високи творчески резултати в областта на българската поезия и/или публицистика и принос в популяризирането им за изминалия период.

Награди и възнаграждения:
Средствата, необходими за подготовка и провеждане на конкурса се осигуряват от Възложителя.


Възнаграждения:

На спечелилия конкурса автор, се присъжда парична награда в размер на 1000 лева и правото, след сключване на договор, да изработва срещу заплащане статуетката и плакета.

Документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие - свободен текст;

2. Автобиография;

3. Пластичен проект на статуетка и проект на плакет, съгласно условията на конкурса.

4. Кратко описание на визията, мотивацията, вплетените символи, идеята на модела и материалите за изработка на проектите.

5. Допускат се и художествени презентации на окончателния вид на статуетката и плакета, в т. ч. графики, цветни изображения, визуализация в 3 D формат чрез съответния софтуер /на хартиен носител или качени на подходящ електронен носител, и приложени към заявлението/;

5. Декларация за съгласие с условията на конкурса – по образец, приложен към настоящата обява.

Краен срок и място на подаване на документите и проекта:
Документите, заедно с проектите, се представят в 60 дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата на сайта на Министерство на културата, в сградата на Министерство на културата, на адрес: бул. „Александър Стамболийски“ № 17.
Не се приемат проекти, изпратени след крайния срок. 

Провеждане на конкурса:

Постъпилите проекти ще бъдат разгледани от експертна комисия, назначена със заповед на министъра на културата.

В едномесечен срок назначената от Възложителя комисия разглежда и оценява постъпилите проекти, като за резултата от своята работа съставя протокол. Комисията взема решения с мнозинство 2/3 от състава си.

Въз основа на протокола,  Министърът на културата издава заповед, с която определя спечелилия конкурса участник, ако такъв е избран. В случай че комисията не избере спечелил участник, конкурсът може да се обяви отново.

Резултатите от конкурса се обявяват на интернет - страницата на Министерство на културата в 3 – дневен срок, след издаване на заповедта за определяне на резултатите.

В 14-дневен срок след приключване на конкурса, Възложителят връща конкурсните проекти на неспечелилите участници.

Критерии за оценка при работата на комисията:
1. Художествени достойнства и оригиналност на предложените проекти.
2. Степен на близост с концепцията на Наградата  „Христо Ботев”.

3. Спазване на зададените тема и изисквания.

Авторски права:
Авторските права се съблюдават от Възложителя и участниците в конкурса, съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

Авторът на спечелилият проект на статуетка и плакет отстъпва на Министерство на културата прехвърлимите неимуществени права /по чл. 15, ал. 1, т. 1, 3, 5 – 8 от Закона за авторското право и сродните му права/ и изключителните права за използване по всички предвидени от закона начини /чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП/, чрез подписване на договор.

 


 

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182056053 Изработка : MediaPointDS