BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Събота, 25.03.2023
 
       
КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ФИЛМОВА СТУДИЯ ВРЕМЕ” ЕООД

обратно

(30.01 - 02.03 2023)


ОБЯВЛЕНИЕ

 

                   На основание чл. 21, ал. 1 и  2, и  § 3, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия,  чл. 135, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 137, ал.1, т. 5 от Търговския закон, чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и  чл. 5, ал. 1 от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на публичните предприятия към Министерство на културата по Закона за публичните предприятия, утвърдени със  Заповед № РД09-300/25.03.2021 г. на министъра на културата, изменени и допълнени със Заповед № РД09-802/20.08.2021 г. на министъра на културата, в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата,

 

            Обявявам конкурс за избор на УПРАВИТЕЛ на „ФИЛМОВА СТУДИЯ ВРЕМЕ” ЕООД, гр. София, ЕИК 831908276, с мандат от 5 (пет) години, който да отговаря на изискванията на чл. 20, ал. 1 и 3 от Закона за публичните предприятия.

 

I. Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър": 

2.1.в област на висше образование „Изкуства“, професионално направление „Театрално и филмово изкуство“, специалности – от посоченото направление или арт мениджмънт или

2.2. област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, специалности от  професионални направления: „Право“, „Администрация и управление“ и „Икономика“;

3. Да имат най-малко 5 години професионален опит;

4. Да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;

5. Да не са поставени под запрещение;

6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

7. Да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

8. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

10. Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

11. Да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

12.  Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет или секретар на община;

13.   Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на дружеството;

14.   Да не  е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, сходни с дейността на дружеството;

15.   Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

16.   Да не работи по трудов договор или по служебно правоотношение.

17.    Да отговаря на други изисквания, предвидени в Учредителния акт на дрежеството.

18.   Да притежава умения и компетенции в областта на оперативното управелние и/или други дейности, свързани с ефективното управление.

Наличието на несъвместимости по т. 12-16 следва да са отстранени към датата на подписване на договора с избрания кандидат.

 

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от 5 (пет) години. Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:

1. Заявление за участие в конкурса по образец  Приложение № 1;

2. Автобиография;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър“:

4. Нотариално заверени копия от официални документи за доказване на трудов стаж и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или официални документи за извършване на дейност в чужбина, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице в съответствие с националното право на съответната държава;

5.  Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1 и 3, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец – Приложение № 2;

6. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;

7.  Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост по т. 7 се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по
чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред и следва да се представи от кандидата.

8. Референции, сертификати, удостоверения, свидетелства, протоколи, договори за възлагане на управелнието и всеки друг документ, с който кандидатът би могъл да докаже, че притежава умения и компетенции в областта на оперативното управелние и/или други дейности, свръзани с предмета на дейност на предприятието.

 

Забележка: Документите, удостоверяващи придобитото образование и професионален опит в чужбина, следва да бъдат представени в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

 

Плик № 2 – съдържа концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

Пликовете  № 1 и № 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на Министерство на културата като приносителя се информира за входящия номер.

 

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса:

   Документите за участие в конкурса се подават в 30-дневен срок, считано от публикуване на публичната покана за конкурса на интернет страницата на Министерство на културата. (1.03.2023)

  Документите се подават в деловодството на Министерство на културата, гр. София, бул. “Александър Стамболийски“ № 17, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

 

V. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда на три етапа:

·         I-ви етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

 В 7-дневен срок след изтичането на срока за подаване на заявленията, назначена от министъра на културата комисия извършва проверката на документите от плик № 1 за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор и изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати.

·         II- ри етап - оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

            В 7-дневен срок след подписване на протокола от I-етап, назначена от министъра на културата комисия  пристъпва към отваряне на плик № 2 на допуснатите кандидати, съдържащ концепцията, като оценяването се извършва в същия срок. Комисията съставя и подписва протокол за дейността си и изпраща писма до:

1. допуснатите кандидати за участие в третия етап на конкурса - събеседване, като определя ден и час за провеждането му;

2.  недопуснатите кандидати до втори етап на конкурсната процедура;

3.                  недопуснатите кандидати до трети етап на конкурсната процедура.

·         III - ти етап - събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване (интервю) с кандидатите  са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и други допълнителни въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на публичните предприятия.

При извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

 

VI.  Критерии и методика за оценка на кандидатите:

Концепцията следва да е разработена максимално ясно и конкретно, да е обвързана с мисията, визията и предмета на дейност на предприятието и да са предложени дългосрочни и средносрочни за развитието му както и мерки за постигането им.

Концепцията се оценява от всеки член на комисията по следните критерии:

1. Съответствие с нормативната уредба;

2. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на публичното предприятие и с предмета на дейност;

3. Съответствие на концепцията с обективното състояние на публичното предприятие;

4.  Логическа структура на разработката.

Оценките, които може да се поставят, са: отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2).

              До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената концепция не по- ниска от много добър (4.50) като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията.

Събеседването се оценява от всеки член на комисията по следните критерии:

1. Степен на познаване на нормативната уредба;

2. Способност да се планират и взимат управленски решения;

3. Административни умения, професионални и делови качества;

4. Комуникативни способности и организационни способности;

5. Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

Оценките, които може да се поставят, са: отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2).

В тридневен срок след провеждането на събеседването, комисията извършва крайно класиране на допуснатите кандидати. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване не по-ниска от много  добър (4,50)  като при класирането същите се подреждат по низходящ ред и на първо място се класира кандидатът, получил най-висока обща оценка.

В случаите, когато всички кандидати са получили обща оценка от концепцията и от проведеното събеседване, по-ниска от (4,50) министърът на културата прекратява процедурата и обявява нов конкурс.

В 2-дневен срок от утвърждаване от министъра на културата на предложеното класиране, комисията обявява класирането на интернет страницата на Министерство на културата, като обявлението за резултата се подписва от председателя на комисията.

          

           VII. В Приложение № 4 е дадена информацията за предприятието.

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(20.03 - 30.04.2023)
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДАТАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА „ДИРЕКТОР” НА ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ »

(20.03 - 30.06.2023)
Резултати от проведен конкурс за длъжността „директор“ на Национален исторически музей - София »

виж всички »
Зала "Средец"
(20.03 - 04.04.2023)
ТВОРБИ НА ТУРСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ ГОСТУВАТ В ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ“ В МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 170102945 Изработка : MediaPointDS