BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 20.06.2024
 
       


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ПРАГА

обратно

(09.01 - 09.02 2023)

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


 На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 година за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти


  ОБЯВЯВА КОНКУРС


 За длъжността:  Директор на Българския културен институт в Прага

 1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Образование – висше;

1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

1.3. Завършеното образование да е от професионалните направления от областите на висше образование „Хуманитарни науки”, „Социални, стопански и правни науки”, „Изкуства” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;

1.4. Да имат най-малко 5 години опит в областта на културата,  науката, средствата за масова информация, международните отношения, от които най-малко 1 (една) година в областта на международното културно сътрудничество.

 

2. Допълнителни изисквания:

2.1. Добра компютърна грамотност – познаване на основните софтуерни продукти;

2.2. Да владеят писмено и говоримо официалния език на страната-домакин;

2.3. Да притежават свидетелство за управление на МПС – категория B.

 

3. Умения и компетентности:

3.1. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

3.2. Организационна компетентност, а именно, способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетните задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;

3.3. Да познават и да прилагат българското законодателство в областта на културата; да познават законодателството в областта на културата на страната-домакин; да познават двустранната нормативна база в областта на културата между Република България и страната-домакин;

3.4. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и на неговите подразделения;

3.5. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

 

4. Конкурсът да се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на културния институт и събеседване с кандидатите.

 

5. В срок от един месец от публикуването на обявата (9.02.2023) кандидатите да представят в Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ в Министерството на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

5.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

5.2. Документ за самоличност;

5.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

5.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит на кандидата – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП-3, официални документи за извършване на дейност в чужбина, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава – оригинал и копие;

5.5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

5.6. Документ, удостоверяващ професионален опит в областта на международното културно сътрудничество - оригинал и копие;

5.7. Документ, удостоверяващ владеенето на езика на страната -домакин, който може да бъде: диплома за завършено средно образование в езикова гимназия в България; диплома за завършено висше филологическо образование; диплома за завършено средно и/или висше образование в страната-домакин; сертификат за успешно положен в Република България или в чужбина изпит за владеене на езика на страната домакин за ниво В2 на Европейската езикова рамка и съответните референтни нива на международни системи за проверка на чуждоезикови знания;

5.8. Валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство - категория В;

5.9. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните, оправомощени органи в Република България.

 

6. Към документите по т. 5 се представя Концепция за развитието на културния институт за срок от четири години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:

6.1. Стратегия за цялостната политика на управление на културния институт – цели, пътища за постигане на очакваните резултати;

6.2. Обща концепция за развиване на културната дейност на института;

6.3. Приоритетни области в управлението на института;

6.4. Планиране и реализация на конкретни проекти;

6.5. Финансово планиране и управление на дейността на института;

6.6. Конкретно финансово планиране за осигуряване на допълнителни  приходи;

6.7. Познаване на страната-домакин и контакти с местни институции – държавни и частни;

6.8. Мерки за разширяване на информационната дейност на института;

6.9. Пътища за разширяването на посещаемостта на института.

 

7. Обявлението за конкурса да се постави на видно място в сградата на  Министерството на културата и да се публикува на интернет страницата на министерството и в един централен всекидневник.

 

8. При подаването на документите на всички кандидати да се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

9. Срок за заемане на длъжността – четири години.

 

 

 

 

 

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(18.06 - 31.12.2024)
Информация от сесията за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г. »

(14 - 25.06.2024)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел“ в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(11 - 26.06.2024)
Галерия „Средец“ представя Андрей Янев с изложбата „Освещаване на семената“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182829096 Изработка : MediaPointDS