BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

обратно

(21.11 - 02.12 2022)

СПИСЪК

 

НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

 

ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС КАНДИДАТИ:

 

                                           1. Силва Налбантян-Хачерян

                                           2. Иванка Рейзи

                                           3. Нели Македонска

 

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС:

 

 

 

 

Имена

Основание за недопускане

1. Свобода Чорбаджийска-Тодорова

Чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл.

Представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит 6 години или придобит ранг V старши, съгласно изискванията от обявата.

 

2. Ина Атанасова

Чл. 20, ал. 2, т.1 от НПКПМДСл.

Не е представен документ, удостоверяващ продължителност и област на професионален опит-служебна книжка и/или трудова книжка и/или обр. УП-3. Кандидатът не доказва професионален опит с официални документи, съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

3. Евгения  Георгиева

Чл. 20, ал. 2, т.1 от НПКПМДС

1. Образованието на кандидата не отговаря на изискванията от обявата: област на висше образование - „Социални, стопански и правни науки“, „Педагогически науки“ или „Хуманитарни науки“.

2. Не е представен документ, удостоверяващ продължителност и област на професионален опит-служебна книжка и/или трудова книжка и/или обр. УП-3. Кандидатът не доказва професионален опит с официални документи, съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

4. Вилиян  Кръстев

Чл. 20, ал. 2, т.1 от НПКПМДС

Образованието на кандидата не отговаря на изискванията от обявата: област на висше образование - „Социални, стопански и правни науки“, „Педагогически науки“ или „Хуманитарни науки“.

 

 

На основание чл. 22, ал. 1 от НПКПМДСл всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                      КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

                                                                                             ТОДОР КЕРАНОВ

 

 

 

 

 

 

Информация oтносно решението на конкурсната комисия за приемане на условията за провеждане на конкурсната процедура за длъжността „директор” на дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ в Министерството на културата

 

 

Допуснатите кандидати следва да представят в срок до 28.11.2022 г. включително, на хартиен и електронен носител разработена концепция на тема: „Визия за развитие на дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ в администрацията на Министерството на културата“, в Министерство на културата, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17.

 

Комисията определи изискванията към концепцията, критериите за преценка и системата за определяне на резултатите:

1. Изисквания към съдържанието на концепцията:

• Познаване на основните компетенции на Министерството на културата;

• Познаване на нормативната уредба в областта на международното сътрудничество, европейските програми и проекти и регионалните дейности;

• Визия за развитие на дирекцията, нейния експертен и административен капацитет.

2. Изисквания към структурата и оформлението на концепцията:

• Умение за организиране и структуриране на информацията;

• Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст;

• Достъпност и точност на изложението;

• Ясен и точен изказ в съответствие с езиковите норми на българския книжовен език.

• Обем на разработената концепция – не повече от 15 страници, шрифт Times New Roman, 12 пункта, разстояние между редовете 1,5.

3. Критерии за преценка на концепциите:

Всеки член на комисията ще се запознае с представените писмени концепции на кандидатите и ще ги прецени по 5 степенна скала.

• Оценка 5 се поставя на концепция, която напълно отговаря на посочените изисквания;

• Оценка 4 се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания (пропуските са несъществени - присъстват всички структурни елементи на концепцията, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани и защитени);

• Оценка 3 се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението;

• Оценка 2 се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания (пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени);

• Оценка 1 се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания и не личи умение за стратегическо мислене и управление.

Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

В случай че концепция се прецени като отговаряща на изискванията и е оценена с оценка не по-ниска от „4“, кандидатът ще бъде допуснат до защитата й.

4. Критерии за преценка при защита на представената концепция:

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността.

Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията по 5 степенна скала, относно:

• Способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема;

• Степен на самостоятелност при разработване на представената писмена концепция и доколко тя е резултат от неговите собствени усилия;

• Степен на познаване на нормативните актове, които имат отношение към темата на концепцията;

• Комуникативни умения и езикова култура.

Оценката от защитата на концепцията на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на представената концепция и защитата й.

Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите получен от оценката на концепцията и нейната защита е 4.

5. Интервю - до участие в интервюто се допускат кандидати, чийто общ резултат от представянето и защитата на концепцията е най-малко „8“.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността директор на дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“.

Минималният резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4,00 получен като средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията.

Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите от интервюто се умножава с коефициент 5.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от концепцията и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Кандидати получили резултат под 4,00 на интервюто нямат формиран окончателен резултат и не участват в крайното класиране. Въз основа на проведения конкурс и постигнатите резултати, комисията класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати.

    Окончателните резултати се съобщават на участвалите кандидати писмено по пощата в 10-дневен срок от провеждането на конкурса. 

 

                                         

 

 

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182057163 Изработка : MediaPointDS