BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 25.02.2024
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДВОДНА АРХЕОЛОГИЯ – ГР. СОЗОПОЛ

обратно

(17.11 - 20.12 2022)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 3, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти и чл. 6, ал. 2 от Устройствения правилник на Център за подводна археология – гр. Созопол,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА  ЦЕНТЪР ЗА ПОДВОДНА АРХЕОЛОГИЯ – ГР. СОЗОПОЛ

 

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Образование – висше;

1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”; 

1.3. Област на висше образование: „Хуманитарни науки”;

1.4. Професионално направление: „История и археология”;       

1.5. Специалност: „Археология”;

1.6. Професионален опит: 3 години в областта на проучване и опазване на културното наследство под вода.

 

2. Да притежават следните умения и компетентности:

2.1. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

2.2. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Център за подводна археология – гр. Созопол;

2.3. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на опазване културното наследство;

2.4. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;

2.5. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип, както и способност за вземане на самостоятелни решения;

2.6. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури;

2.7. Предимства: научна степен или академична длъжност по археология, владеене на западен език, специализации и компютърна грамотност.

 

3. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Център за подводна археология – гр. Созопол и събеседване.

 

4. В срок от един месец от публикуването на обявата – до 19.12.2022 г. включително, кандидатите да представят в   Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа следните документи:

4.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

4.2. Документ за самоличност – за сверка;

4.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – копие;

4.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит на кандидата – трудова книжка и/или осигурителна книжка и/или образец УП 3 - копие;

4.5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

4.6. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

 

5. Към документите по т. 4 се представя концепция за развитието на Център за подводна археология – гр. Созопол за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:

а) анализ и оценка на държавната политика в областта на опазването на културното наследство под вода и състоянието и дейността на Центъра за подводна археология, основни проблеми на функционирането му;

б) насоки за утвърждаване на Центъра за подводна археология в системата на опазването на недвижимото и движимото културно наследство и връзка с другите културни институти и организации в областта на културното наследство;

в) стратегия за развитието на Центъра за подводна археология като държавен културен институт и водещ експертен и методически държавен културен институт в областта на опазването на културното наследство под вода, който:

аа) координира дейностите, свързани с управлението и изследването на подводното археологическо наследство;

бб) поддържа регистър на подводните културни ценности;

вв) издирва, изучава и представя археологическото културно наследство под вода;

г) възможности за участие в изграждането на националната информационна система за недвижимото и движимото културно наследство;

д) възможности за усъвършенстване на обслужването на физически и юридически лица;

е) финансово-икономическа стратегия за развитие на Центъра за подводна археология, възможности за осигуряване на допълнителни средства;

ж) виждане за участие в международни проекти и програми и международно сътрудничество;

з) мерки за развитието на човешките ресурси, за поддържане и обновяване на материалната база с оглед създаване на оптимални условия за работа на Центъра за подводна археология;

и) етапи за реализация на концепцията.

 

6.  При подаването на документите на всички кандидати се  предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната  длъжност.

 

7.  Срок за заемане на длъжността – четири години. 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(22.02 - 31.05.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“, ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(19.02 - 19.04.2024)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНОНОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ И ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

виж всички »
Зала "Средец"
(20.02 - 02.03.2024)
Министерството на културата е домакин на фотографската изложба „Украйна: война и съпротива“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 179330497 Изработка : MediaPointDS