BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Понеделник, 26.02.2024
 
       
Информация oтносно решението на конкурсната комисия за приемане на условията за провеждане на конкурсната процедура за длъжността „директор на дирекция” в дирекция „Обществени поръчки“ в Министерството на културата

обратно

(16.11 - 15.12 2022)

Информация oтносно решението на конкурсната комисия за приемане на условията за провеждане на конкурсната процедура за длъжността „директор на дирекция” в дирекция „Обществени поръчки“ в Министерството на културата

 

Комисията уведомява допуснатите кандидати, че следва да представят, в срок до 21.11.2022 г., включително, на хартиен и електронен носител разработена концепция на тема: „Визия за развитие на дирекция „Обществени поръчки“ в администрацията на Министерството на културата“, в Министерство на културата, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17.

 

Комисията определи изискванията към концепцията, критериите за преценка и системата за определяне на резултатите, както следва:

1. Изисквания към съдържанието на концепцията:

• Познаване на основните компетенции на Министерството на културата;

• Познаване на нормативната уредба и съдебната практика в областта на обществените поръчки;

• Визия за развитие на дирекцията, нейния експертен и административен капацитет.

2. Изисквания към структурата и оформлението на концепцията:

• Умение за организиране и структуриране на информацията;

• Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст;

• Достъпност и точност на изложението;

• Ясен и точен изказ в съответствие с езиковите норми на българския книжовен език.

• Обем на разработената концепция – не повече от 15 страници, шрифт Times New Roman, 12 пункта, разстояние между редовете 1,5.

3. Критерии за преценка на концепциите:

Всеки член на комисията ще се запознае с представените писмени концепции на кандидатите и ще ги прецени по 5 степенна скала.

• Оценка 5 се поставя на концепция, която напълно отговаря на посочените изисквания;

• Оценка 4 се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания (пропуските са несъществени - присъстват всички структурни елементи на концепцията, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани и защитени);

• Оценка 3 се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението;

• Оценка 2 се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания (пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени);

• Оценка 1 се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания и не личи умение за стратегическо мислене и управление.

Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

В случай че концепцията се преценени като отговаряща на изискванията и е оценена с оценка не по-ниска от „4“, кандидатът ще бъде допуснат до защитата й.

4. Критерии за преценка при защита на представената концепция:

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността.

Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията по 5 степенна скала, относно:

• Способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема;

• Степен на самостоятелност при разработване на представената писмена концепция и доколко тя е резултат от неговите собствени усилия;

• Степен на познаване на нормативните актове, които имат отношение към темата на концепцията;

• Комуникативни умения и езикова култура.

Оценката от защитата на концепцията на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на представената концепция и защитата й.

Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите получен от оценката на концепцията и нейната защита е 4.

5. Интервю - до участие в интервюто се допускат кандидати, чийто общ резултат от представянето и защитата на концепцията е най-малко „8“.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността директор на дирекция „Обществени поръчки“.

Минималният резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка 4,00, получен като средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията.

Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите от интервюто, се умножава с коефициент 5.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от концепцията и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Кандидати, получили резултат под 4,00 на интервюто, няма да имат формиран окончателен резултат и не участват в крайното класиране.

Въз основа на проведения конкурс и постигнатите резултати, комисията ще класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати.

        Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(22.02 - 31.05.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“, ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(19.02 - 19.04.2024)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНОНОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ И ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

виж всички »
Зала "Средец"
(20.02 - 02.03.2024)
Министерството на културата е домакин на фотографската изложба „Украйна: война и съпротива“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 179353959 Изработка : MediaPointDS