BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Сряда, 21.02.2024
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

обратно

(20.09 - 21.10 2022)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и кУЛТУРА

 

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

    1.1. Образование: Висше;

    1.2. Образователно-квалификационна степен: „Магистър”;

    1.3. Област на висше образование: „Изкуства”, „Педагогически науки”, „Хуманитарни науки“, или „Социални, стопански и правни науки“;

    1.4. Професионално направление: „Теория на изкуствата”, „Изобразително изкуство”, „Музикално и танцово изкуство“, „Теория и управление на образованието“, Педагогика“, „Педагогика на обучението по .....”, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Психология“;

    1.5. Специалности: от посочените области на висше образование и професионални направления, които да позволяват на директора да взема определения хорариум от учебни часове;

    1.6. Владеене на чужд език.

1.7. Професионален опит – не по-малко от 5 години учителски стаж;

1.8. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1.8.1.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

1.8.2.  Да не са лишени от право да упражняват професията;

1.8.3. Да не страдат от заболявания и отклонения, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването.

2. Да притежават следните умения и компетентности:

2.1. Да планират, организират и контролират дейности, свързани с изпълнение на преките задължения;

2.2. Да работят в екип;

2.3. Да анализират, синтезират и вземат решения;

    2.4. Комуникативна способност и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации;

    2.5. Компютърни умения;

    2.6. Да владеят чужд език.

    3. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура – Горна баня и събеседване.

4. В срок от един месец от публикуването на обявата – до 20.10.2022 г. включително, кандидатите да представят в  Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа следните документи:

4.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

         4.2. Документ за самоличност – за сверка;

    4.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – копие;

4.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата (трудова книжка и/или   осигурителна книжка и/или образец УП 3) - копие;

    4.5. Документ, удостоверяващ, че лицето не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, съгласно чл. 2 от цитираната в т. 1.8.3. наредба, а именно:

     4.5.1. По т. 1-7 от чл. 2 от наредбата – документ от лекар с придобита специалност по психиатрия;

     4.5.2. По т. 8 от чл. 2 от наредбата – документ от лекар с придобита специалност по психиатрия или по нервни болести;

    4.5.3. По т. 9 от чл. 2 от наредбата – документ от лекар с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия.

    4.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

4.7. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Към документите по т. 4 се представя концепция за развитието на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура – Горна баня за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:

         а) стратегия за развитие на училището с подробен план за първата година;     

         б) специфика на училището за организиране на учебно-възпитателната и творческата дейност по съответните специалности, професии и профили съобразно демографските и културните особености на района, в който работи училището;  

         в) анализ и оценка на проблемите и възможностите за тяхното решаване, перспективи за развитие;

         г) финансово управление на училището и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;

         д) поддържане и подобряване на материалната база.

 

6. Срок за заемане на длъжността – четири години.

 

           7. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

 

 

 

          

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(19.02 - 19.04.2024)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНОНОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ И ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(19.02 - 19.04.2024)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЪТРУДНИК ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ“ С ПРОФИЛ „ЕКСПЕРТ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОТЧИТАНЕ“ В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ С11.17. „ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА МУЗЕЙНИ КОЛЕКЦИИ, БИБЛИОТЕКИ И АРХИВИ” ОТ НПВУ, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

виж всички »
Зала "Средец"
(20.02 - 02.03.2024)
Министерството на културата е домакин на фотографската изложба „Украйна: война и съпротива“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 179206378 Изработка : MediaPointDS