BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Събота, 20.07.2024
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ИВАН РАДОЕВ” - ПЛЕВЕН

обратно

(19.09 - 20.10 2022)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 година за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”

на Драматично-куклен театър „иван радоев” - плевен

 

1.      Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Образование – висше;

1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

1.3. Област на висше образование: „Изкуства” или „Хуманитарни науки” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;

1.4. Професионално направление: „Театрално изкуство” или „Филология”;

1.5. Специалности: от посочените направления или арт мениджмънт, мениджмънт в сценичните изкуства, културология;

1.6. Професионален опит в областта на културата - минимум 1 година;

2. Да притежават следните умения и компетентности:

         2.1. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

2.2. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Драматично-куклен театър „Иван Радоев” - Плевен;

2.3. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата;

2.4. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;

2.5. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип, както и способност за взимане на самостоятелни решения;

2.6. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

2.7. Владеенето на западен език е предимство;

2.8. Компютърна грамотност.

        3. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Драматично-куклен театър „Иван Радоев” - Плевен и събеседване.

        4. В срок от един месец от публикуването на обявата - до 19.10.2022 г. включително, кандидатите да представят в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен от 09.00 ч. до 17.00 ч. следните документи:

4.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

         4.2. Документ за самоличност – за сверка;

4.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – копие;

4.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата – трудова книжка и/или осигурителна книжка и/или образец УП 3 - копие;

4.5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца.

4.6. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Към документите по т. 4 се представя концепция за развитието на Драматично-куклен театър „Иван Радоев” - Плевен за срок от четири години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:

a) Художествени показатели:

         aa) подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година;

         аб) тенденции в развитието на репертоара за останалите години - жанрови намерения, постановъчни екипи;

         ав) възможности за разширяване на зрителската аудитория.

б) Финансово-икономически показатели:

ба) планиране на основните показатели: брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет;

бб) планиране на съвместни проекти с други театри, с международни организации и други културни организации.

в) Стратегии на управлението, политики на заетост.             

6. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

   7. Срок за заемане на длъжността – четири години.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.07 - 17.08.2024)
СЪОБЩЕНИЕ »

(16.07 - 17.08.2024)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ“, ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.06 - 30.07.2024)
„Abstracta. В памет на Дора Валие”. Изложба - живопис на художника Атилио Таверна (удължена до 30 юли) »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 183930294 Изработка : MediaPointDS