BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Петък, 12.04.2024
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

обратно

(18.08 - 20.09 2022)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда,  чл. 7, ал. 4 и ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА  СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

 

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

    1.1.  Образование – висше;

    1.2.  Образователно – квалификационна степен „Магистър”; 

    1.3. Област на висше образование – „Изкуства“ според класификатора на областите за висше образование и професионалните направление, приет с ПМС № 125/2002 г.;

    1.4.  Професионално направление – направленията от посочените области;       

         1.5. Специалност – от посочените направления или арт мениджмънт, мениджмънт в сценичните изкуства, мениджмънт на музикалните индустрии, културология;

         1.6.  Професионален опит в областта на културата – 5 години;

1.7. Умения и компетентности: владеене на западен език - предимство; квалификация по мениджмънт - предимство; компютърна грамотност;

1.8.  Управленска компетентност, която да включва способност  за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

1.9.  Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Софийска филхармония;

1.10.  Да познават и прилагат българското законодателство в  областта на културата;

1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на  културата и  неговите подразделения;

    1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

    1.13. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

    2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Софийска филхармония и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата – до 19 септември 2022 г. включително, кандидатите да представят в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа следните документи:

3.1.  Заявление за участие в конкурса и автобиография;

         3.2.  Документ за самоличност /за сверка/;

    3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – копие;

3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата – трудова книжка и/или служебна книжка и/или осигурителна книжка, образец УП-3 - копие;

    3.5.  Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

3.6. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

4.   Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Софийска филхармония за срок от 5 /пет/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:

а) стратегия за творческо развитие на държавния културен институт с подробен репертоарен план за първата година;

б) съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи културният институт;

б.а) демографски и културни особености в съответствие с утвърдения профил на института;

б.б) политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;

б.в) творчески потенциал;

в) финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;

г) възможности за увеличаване аудиторията на института;

д) поддържане и подобряване на материалната база;

         5.  При подаването на документите на всички кандидати се  предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната  длъжност.

         6.  Срок за заемане на длъжността – пет години. 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(10.04 - 11.05.2024)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г. »

(10.04 - 11.05.2024)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия по Програма „Помощ за книгата” за 2024 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 26.04.2024)
Галерия „Средец“ на Министерството на културата представя: „Посвещение на Никола Терзиев – Желязото” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 180761538 Изработка : MediaPointDS