BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Събота, 01.10.2022
 
       
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на дирекция „Управление на собствеността“

обратно

(09 - 20.08 2022)

Министерството на културата

 

            На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за заемане на длъжността


„Директор”

 

на дирекция „Управление на собствеността“

 

1. Кратко описание на длъжността: Организира, координира и контролира дейността, свързана с управлението на собствеността на Министерството на културата и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността: При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 1000 до 3100 лв. (за първа степен).

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше;

2.2. Образователно-квалификационна степен – „магистър”;

2.3. Област на висше образование: „Технически науки“ или „Социални, стопански и правни науки“;

2.4. Професионално направление: „Архитектура, строителство и геодезия“, „Електротехника, електроника и автоматика“ или „Право“;

2.5. Специалност: „Архитектура“, Строително инженерство“, „Електроинженерство“ или „Право“;

2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 6 години или придобит V старши ранг. /Изм. със Заповед

№ РД 16-78/16.08.2022 г./

3. Допълнителни изисквания:

3.1. Компютърна грамотност;

3.2. Владеенето на чужд език е предимство;

3.3. Организационни умения;

3.4. Технически умения, свързани с професионалния опит;

3.5. Умения за работа в екип.

4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.4. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /някои от следните документи - трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3/;

5.5. Документите, издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Място и срок за подаване на документите: Документи за участие в конкурса се подават в Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч., лично от кандидата или чрез пълномощник с попълнено  пълномощно, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса или по електронен път на имейл: konkursi@mc.government.bg, в срок – 10 дни от публикуване на обявлението - до 19 август 2022 г. включително;

В случай на подаване на документите по електронен път заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.             

8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет сайта на министерството.

****


Съобщение във връзка с конкурс за заемане на длъжността „Директор” на дирекция „Управление на собствеността“ (16.08.2022)

 

На основание заповед № РД 16-78/16.08.2022 г. точка 2.6. на Заповед № РД 16-70/09.08.2022 г. за обявяване на конкурс за длъжността “Директор“ на дирекция „Управление на собствеността“, се изменя, както следва:

 

         „2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 6 години или придобит V старши ранг“.

 


 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(30.09 - 31.10.2022)
Информация относно проведени конкурси за държавни служители в Министерство на културата »

(29.09 - 31.10.2022)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.09 - 11.10.2022)
Лъчезар Ошавков гостува на галерия „Средец“ с изложбата си „Картини с история“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 165534753 Изработка : MediaPointDS