BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 18.04.2024
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА „ИЛИЯ ПЕТРОВ” - СОФИЯ

обратно

(13.07 - 16.08 2022)

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА „ИЛИЯ ПЕТРОВ” - СОФИЯ

 

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

    1.1. Образование: Висше;

    1.2. Образователно-квалификационна степен: „Магистър”;

    1.3. Област на висше образование: „Изкуства” или „Педагогически науки”;

    1.4. Професионално направление: „Теория на изкуствата”, „Изобразително изкуство” или „Педагогика на обучението по .....”;

    1.5. Специалности: от посочените области на висше образование и професионални направления, които да позволяват на директора да взема определения хорариум от учебни часове;

1.6. Професионален опит – не по-малко от 5 години учителски стаж;

1.7. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1.7.1.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

1.7.2.  Да не са лишени от право да упражняват професията;

1.7.3. Да не страдат от заболявания и отклонения, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването.

2. Да притежават следните умения и компетентности:

2.1. Да познават действащото законодателство, основните законови и подзаконови нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование и образованието по изкуства и култура;

2.2. Да умеят да планират, организират и контролират дейности, свързани с изпълнение на преките задължения;

2.3. Да умеят да работят в екип;

2.4. Да умеят да анализират, синтезират и вземат решения;

    2.5. Да притежават комуникативна способност и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации;

    2.6. Да притежават компютърни умения;

    2.7. Да владеят чужд език.

    3. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров” - София и събеседване.

4. В срок от един месец от публикуването на обявата – до 15 август включително, кандидатите да представят в  Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа следните документи:

4.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

         4.2. Документ за самоличност – за сверка;

    4.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – копие;

4.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата (трудова книжка и/или   осигурителна книжка и/или образец УП 3) - копие;

    4.5. Документ, удостоверяващ, че лицето не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, съгласно чл. 2 от цитираната в т. 1.7.3. наредба, а именно:

     4.5.1. По т. 1-7 от чл. 2 от наредбата – документ от лекар с придобита специалност по психиатрия;

     4.5.2. По т. 8 от чл. 2 от наредбата – документ от лекар с придобита специалност по психиатрия или по нервни болести;

    4.5.3. По т. 9 от чл. 2 от наредбата – документ от лекар с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия.

    4.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

4.7. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Към документите по т. 4 се представя концепция за развитието на Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров” - София за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:

         а) стратегия за развитие на училището с подробен план за първата година;     

         б) специфика на училището за организиране на учебно-възпитателната и творческата дейност по съответните специалности, професии и профили съобразно демографските и културните особености на района, в който работи училището;  

         в) анализ и оценка на проблемите и възможностите за тяхното решаване, перспективи за развитие;

         г) финансово управление на училището и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;

         д) поддържане и подобряване на материалната база.

 

6. Срок за заемане на длъжността – четири години.

 

         7. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(17.04 - 18.05.2024)
Министерството на културата и Oбщина Пловдив обявяват годишния конкурс за Националната награда „Христо Г. Данов“ за принос в българската книжовна култура »

(16.04 - 16.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 26.04.2024)
Галерия „Средец“ на Министерството на културата представя: „Посвещение на Никола Терзиев – Желязото” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 180923291 Изработка : MediaPointDS