BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Понеделник, 15.08.2022
 
       


Министерството на културата обявява сесия за финансиране на творчески проекти в областта на визуалните изкуства (28.06.2022)

обратно

(28.06 - 29.07 2022)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, ал. 1, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на културата и чл. 4, ал. 5 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-545/10.08.2020 г., изменени със Заповед № РД09-820/24.09.2020 г.ОБЯВЯВА СЕСИЯ

за финансиране на творчески проекти в областта на визуалните изкуства

За целите на настоящата програма визуалните изкуства включват: живопис, скулптура, графика, рисунка, илюстрация, карикатура, керамика, текстил, стъкло, фотография, арт инсталации, видео и дигитално изкуство, дизайн, пърформанс, художествени занаяти и др. Проекти в областта на архитектурата, модата, киното и компютърните игри не са обект на финансиране по настоящата програма.

Финансовата подкрепа се предоставя след проведен конкурс по документи.

Подцели на програмата:

1.           създаване на благоприятни условия за творческо развитие на художници, куратори критици и арт мениджъри в областта на визуалните изкуства;

2.           стимулиране на местни и международни партньорства и обмен;

3.           развитие на динамична и витална художествена сцена, критическа среда и публичен диалог;

4.           създаване и представяне на съвременни форми на изкуство или прилагане на актуални модели и практики по отношение на традиционни изразни средства и културно наследство;

5.           развиване и привличане на нови публики; достъпност и демократичност при представянето на визуалните изкуства, включващи и слабо представени групи или такива със специфични потребности.

Приоритети на конкретната сесия:

1.           участие на млади автори, автори в среден етап на професионално развитие и/или непознати автори;

2.           разглеждане на актуални теми от полето на визуалните изкуства и участие в глобалните процеси;

3.           утвърждаване и развиване на капацитета на организацията чрез осигуряване на адекватни условия на труд и възнаграждения за екипа и преките участници в проекта;

4.           наличие на възможност за представяне в дигитална среда.

 

Обща сума за финансиране на проекти:  900 000 лв.

Минимална сума за финансиране на проект: 10 000 лв.

Максимална сума за финансиране на проект: 40 000 лв.

Финансовата подкрепа за всеки отделен проект не трябва да надвишава 75% от средствата на допустимите разходи по проекта.

Стойността на собствения принос е задължително минимум 25 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Срок за подаване на заявления: 1 месец от датата на публикуване на обявата – до 28 юли 2022 г., включително.

Всеки кандидат има право да кандидатства с едно проектно предложение.

Срок за НАЧАЛО за реализиране на дейностите по проекта: от 01.11.2022 г.

Срок за КРАЙ за реализиране на дейностите по проекта: до 01.05.2023 г.

Срок за представяне на съдържателен и финансов отчет на проекта: до 20.05.2023 г.

Допустими кандидати:

-             юридически лица вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата – като частни културни организации по смисъла на ЗЗРК, регистрирани по реда на Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел (в частна или обществена полза) или Закона за кооперациите и др., които осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства.

 

Недопустими кандидати:

1.           физически лица;

2.           бюджетни организации (по смисъла на Закона за публичните финанси,  § 1 от ДР);

3.           културни организации, които не са вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК;

4.           кандидати, които не са отчели предоставено от МК финансиране по договор, с изтекъл срок на действие.

Дейности за финансиране:

Организиране на изложби, създаване на произведения на изкуството, образователни програми и работилници, резиденции, лекции и други дискусионни форми (дискусии, конференции, форуми, семинари, публични дебати), проучвания, каталози, сборници, монографии и други издания в областта на визуалните изкуства.

 

Допустими разходи:

1. пряко свързани с изпълнението на проектните дейности (вкл. административни разходи: командировъчни разходи, съгласно Наредбата за командировките в страната: дневни – 10 лв. на ден ако командированият не нощува в населеното място където е командирован и 20 лв. на ден ако лицето нощува, нощувки - до 60 лв. за една нощувка и транспортни разходи), транспорт, свързан с проектните дейности, разходи за материали и услуги, наем на техника и/или пространство, възнаграждения на привлечени външни лица за реализацията на проекта, инсталационни разходи, разходи с характер на текущ ремонт, които се изпълняват единствено за целите на представяне на конкретната инсталация на произведение и/или изложба, които имат временен и обратим характер и нямат за цел да правят трайни подобрения, които остават след края на проекта в пространството, в което е бил представен, др.).;

2. административни разходи – до 20% от общата стойност на проекта (възнаграждения по граждански и трудови договори на персонал в организацията, осигуровки, наем на офис);

За допустимите разходи се прилагат документи, съгласно Закона за счетоводството.

Недопустими разходи са тези, които не са пряко свързани с дейностите по проекта, включително:

1.           разходи за строително-монтажни работи (СМР);

2.           предварително направени разходи;

3.           разходи за придобиване на дълготрайни материални активи;

4.           разходи, които вече са финансирани по други програми, което се удостоверява с декларация по Приложение № 3.

5.           кандидати, които не са отчели предоставено от МК финансиране по договор, с изтекъл срок на действие;

6.           представителни разходи като коктейли и други, които не са пряко свързани с дейности, водещи до реализацията на проекта;

7.           разходи за режийни.

Проекти в областта на архитектурата, модата, киното и компютърните игри не са обект на финансиране по настоящата програма.

Критерии за оценка, съгласно Приложение № 6 от Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства.

Проектите се подават в срок до 1 месец от датата на публикуване на обявата – до 28 юли 2022 г., включително:

1.           в деловодството на Министерство на културата от заявителя лично или от негов упълномощен представител, чрез изпращането им с лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

или

2. на посочените в обявата адреси на ел. поща се изпраща в електронен вид сканирано заверено копие, като общият обем на прикачените файловете не трябва да надвишава 10 МВ, до 12.00 часа на 28 юли 2022 г. 

 

Линк към правилата и необходимите за кандидатстване документи:


Допълнителна информация се предоставя само по процедурата за кандидатстване на следните телефони:  Дирекция ,,Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, тел:  02/94-00-826,  тел: 02/94-00-885,        

 e-mail: d.dikova@mc.government.bg, d.azmanova@mc.government.bg

Заявителят следва да се свърже с експертите на посочените телефони, за получаване на регистрационен номер на проекта, когато проектът е подаден по ел. поща.


Крайният срок за кандидатстване е 28 юли 2022 г.


 

 В случай, че имате проблем с изтеглянето на формулярите с някои от версиите на Google Chrome, моля, използвайте друг браузър – Mozilla, Edge или пр.

 

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(09 - 20.08.2022)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на дирекция „Управление на собствеността“ »

(03.08 - 31.12.2022)
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ МУЗЕИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ В СТРАНАТА »

виж всички »
Зала "Средец"
(08.08 - 04.09.2022)
Галерия "Средец" ще бъде отворена отново за посетители през м. септември »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 164158405 Изработка : MediaPointDS