BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Събота, 02.07.2022
 
       
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен инспектор в регионален инспекторат за опазване на културното наследство” - Център за регионално планиране – Велико Търново

обратно

(05 - 17.05 2022)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
 
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за заемане на длъжността
“Главен инспектор в регионален инспекторат за опазване на културното наследство”
Център за регионално планиране Велико Търново
в Териториални звена - Регионални инспекторати, Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“
 
 
1. Кратко описание на длъжността: Осъществява контролни функции по прилагане на Закона за културното наследство по отношение на дейността на администрацията и на физическите и юридическите лица, във връзка с опазването на движимите и недвижимите културни ценности.
1.1. Размер на основната заплата за длъжността: При назначаване основната месечна
заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация в границитеот 720 до 1800 лв. (за първа степен).
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Образование – висше;
2.2. Образователно-квалификационна степен – „магистър”;
2.3. Област на висше образование: „Технически науки“, „Хуманитарни науки”;
2.4. Професионално направление: „Архитектура, строителство и геодезия“; „История и археология“;
2.5. Специалност: „Архитектура“; „Археология“; „История“;
2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 години или придобит ранг ІІІ младши.
3. Допълнителни изисквания – компютърна грамотност.
4.Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.
5. Необходими документи за участие в конкурса: 
5.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/;
5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5.4. Документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или служебна книжка, и/или обр.УП-3 - копие;
5.5. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.
6. Място и срок за подаване на документите: Документи за участие в конкурса се подават в Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч., лично от кандидата или чрез пълномощник с попълнено пълномощно, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса илипо електронен път на имейл: konkursi@mc.government.bg, в срок – 10 дни от публикуване на обявлението - до 16.05.2022 г. включително;
В случай на подаване на документите по електронен път заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.             
8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет страницата на министерството.
9. Местоработата е в съответния град.
 
 
 
 
 
 


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(01 - 19.07.2022)
Министерството на културата обявява конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2022 г. »

(01.07 - 02.08.2022)
Mинистерство на културата oбявява конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2022 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
(24.06 - 12.07.2022)
Двадесет бургаски творци гостуват с изложбата „Бряг, море, остров” в галерия „Средец” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 163147977 Изработка : MediaPointDS