BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Вторник, 23.07.2024
 
       






























































































КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ПРОФ. ВЕНКО КОЛЕВ“ - ТРОЯН

обратно

(23.08 - 24.09 2021)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,



ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ПРОФ. ВЕНКО КОЛЕВ“ - ТРОЯН





1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Образование – висше;

1.2. Образователно-квалификационна степен: „Магистър”;

1.3. Област на висше образование: „Изкуства” или „Педагогически науки”;

1.4. Професионално направление: „Теория на изкуствата”, „Изобразително изкуство” или „Педагогика на обучението по .....”;

1.5. Специалност: от направления „Теория на изкуствата”, „Изобразително  изкуство” или „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”;

1.6. Професионален опит – не по-малко от 5 години учителски стаж;

1.7. Да отговарят на изискванията на чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1.7.1.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

1.7.2. Да не са лишени от право да упражняват професията;

1.7.3. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;

1.8. Да познават действащото законодателство, основните законови и подзаконови нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование и образованието по изкуства и култура;

1.9. Да умеят да планират, организират и контролират дейности, свързани с изпълнение на преките задължения;

1.10. Да умеят да работят в екип;

1.11. Да умеят да анализират, синтезират и вземат решения;

1.12. Да притежават комуникативна способност и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации;

1.13. Да познават Етичния кодекс на работещите с деца;

1.14. Да притежават компютърни умения;

1.15. Да владеят чужд език.

2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Национално училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ - Троян и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в  Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа следните документи:

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

3.2. Документ за самоличност – за сверка;

3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – копие;

3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /трудова книжка,  осигурителна книжка, образец УП 3/ - копие;

3.5. Документ, удостоверяващ, че лицето не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, съгласно наредбата по т. 1.7.3;

3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

3.7. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Национално училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ - Троян за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:

а) стратегия за развитие на училището с подробен план за първата година;     

б) специфика на училището за организиране на учебно-възпитателната и творческата дейност по съответните специалности, професии и профили съобразно демографските и културните особености на района, в който работи училището;  

в) анализ и оценка на проблемите и възможностите за тяхното решаване, перспективи за развитие;

г) финансово управление на училището и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;

д) поддържане и подобряване на материалната база.

5. Срок за заемане на длъжността – четири години.

6. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(22.07 - 31.10.2024)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА „ДИРЕКТОР“ НА НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВ. ЛУКА“ - СОФИЯ »

(16.07 - 17.08.2024)
СЪОБЩЕНИЕ »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.06 - 30.07.2024)
„Abstracta. В памет на Дора Валие”. Изложба - живопис на художника Атилио Таверна (удължена до 30 юли) »



виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 183992683 Изработка : MediaPointDS