BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Петък, 02.12.2022
 
       
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” на Националния институт за недвижимо културно наследство

обратно

(11.01 - 11.02 2019)

Министерството на културата

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда,  чл. 18, ал. 1 от Закона за културното наследство, чл. 7, ал. 4 и ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА  НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

    1.1. Образование – висше;

    1.2. Образователно - квалификационна степен „Магистър”;          

    1.3. Област на висше образование: „Технически науки”;

    1.4. Професионално направление: „Архитектура, строителство и геодезия”;

    1.5. Специалност: „Архитектура”, „Урбанизъм”;

1.6. Професионален опит – минимум 5 години в областта на културното наследство;

1.7. Управленски опит – минимум 5 години;

1.8. Предимства: научна степен или академична длъжност, владеене на чужд език,  компютърни умения;

1.9. Управленска компетентност, която да включва способност  за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

1.10. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство;

1.11. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на опазването на недвижимото културно наследство;

1.12. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;

    1.13. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

    1.14. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

    2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Националния институт за недвижимо културно наследство и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в    Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

         3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

    3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /трудова книжка, служебна книжка или осигурителна книжка/ - оригинал и копие;

    3.5. Свидетелство за съдимост;

    3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

3.7. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Националния институт за недвижимо културно наследство за срок от 5 /пет/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:

а) анализ и оценка на състоянието и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство, основни проблеми на функционирането му;
б) насоки за утвърждаване мястото на Националния институт за недвижимо културно наследство в националната система за опазване на културното наследство и връзка с другите културни институти и организации в областта на културно наследство;
в) стратегия за развитието на Националния институт за недвижимо културно наследство като държавен културен институт с национално значение към министъра на културата, извършващ дейност в областта на опазване на недвижимото културно наследство, който:
аа) води публичен регистър на недвижимите културни ценности;
бб) поддържа национален документален архивен фонд и информационен център;
вв) провежда дейност, включително и научноизследователска, по издирване и изучаване и предлага деклариране и предоставяне на статут на обекти на недвижимото културно наследство;
гг) извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и на наличната информация за тях, както и създава и поддържа специализирана карта на недвижимите културни ценности;
г) възможности за усъвършенстване на обслужването на физически и юридически лица;
д) финансово-икономическа стратегия за развитие на Националния институт за недвижимо културно наследство, възможности за осигуряване на допълнителни средства;
е) виждане за участие в програми, проекти, международно сътрудничество;
ж) мерки за развитието на човешките ресурси, за поддържане и обновяване на материалната база с оглед създаване на оптимални условия за работа на Националния институт за недвижимо културно наследство;
з) етапи за реализация на концепцията.
 

        5.  При подаването на документите на кандидатите се  предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната  длъжност.

 

6.  Срок за заемане на длъжността – пет години. 

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(01 - 31.12.2022)
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до защита на концепцията за длъжността „директор“ на дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ в Министерството на културата »

(01.2022 - 31.12.2023)
Заповед за прекратяване на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура – Горна баня, обявен със Заповед № РД16-89/15.09.2022 г. на министъра на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(21.11 - 08.12.2022)
„Преображение – процес“ на Милена Велчева гостува в Галерия „Средец“ на Министерство на културата »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 167111062 Изработка : MediaPointDS