BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Събота, 20.07.2024
 
       
15 януари 2019 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство”

обратно

(08.2018 - 15.01 2019)Знакът за европейско наследство (ЗЕН) е инициатива на Европейския съюз, утвърдена с Решение 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Целите на ЗЕН са:

- да се засили чувството за  принадлежност на европейските граждани, и по - специално на младите хора,  към Европейския съюз на основата на споделени ценности и елементи от европейската история и културно наследство;

- да се насърчи зачитането на  националното и регионалното многообразие;

- да се укрепят взаимното  разбирателство и междукултурният диалог.

С този знак се предоставят нови  възможности да се научи повече за нашето общо и същевременно многообразно културно наследство, за общата ни история, както и за  ценностите и ролята на ЕС. 

 

Знакът за европейско наследство се различава от други инициативи в сферата на културното наследство (например Списъкът на световното наследство на ЮНЕСКО, Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство или културните маршрути на Съвета на Европа и т.н.) и има следните особености:

–                         ЗЕН се присъжда на обекти, които имат голяма символична европейска стойност и които изтъкват общата история на Европа и изграждането на Европейския съюз (ЕС), както и европейските ценности и правата на човека, на които се основава процесът на европейска интеграция;

–                         с него ще се отличават не толкова качествата на обекта (архитектурни, собствено културни, исторически и т.н.), а по-скоро неговата символична стойност, свързана с европейската история;

–                         присъждането му не е свързано с подкрепа за опазването на обектите, а по-скоро ще насърчава извършването на различни дейности на тяхната територия, включително и с образователно измерение, свързани най-вече с младите хора;

–                         ще насърчава създаването и поддържането на контакти между отличените обекти, което от своя страна ще улесни процеса на обмен на добри практики и ще даде нов тласък за развитието им.

Знакът за европейско наследство има само символична стойност и не е свързан с предоставянето на финансова подкрепа нито от страна на Министерството на културата на Република България, нито от Европейския съюз. Получилите ЗЕН обекти обаче могат да кандидатстват за подпомагане по линия на други програми на Европейския съюз.

 

Какви са ползите за обектите, получили ЗЕН?

■ ще имат право да поставят табела с изображение на логото на ЗЕН;

■ ще се възползват от възможността за по-широкото си популяризиране и интегриране в комуникационната стратегия на ЕС, както и използване на комуникационните средства, предоставяни от ЕС;

■ ще се възползват от възможности за създаване на контакти и обмен на най-добри практики.

 

Насоките за кандидатстване на български език и на английски език можете да изтеглите от тук-бг: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/files/ehl-guidelines-for-candidate-sites_bg.pdf и тук-en:  https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:6aebf837-29ae-4fea-9679-e5b749056ed0/guidelines-for-candidate-sites-en.pdf.

 

            За присъждането на ЗЕН могат да участват три категории обекти, като за всеки от тях има различен формуляр за кандидатстване:


-         „национални тематични обекти”– кандидатурите на националните тематични обекти се разглеждат по същата процедура като кандидатурите на единичните обекти. Те се подбират предварително от съответната изпращаща ги държава членка в рамките на квотата от два обекта за дадена година на подбор. Всеки участващ отделен обект попълва формуляр за кандидатстване (формулярите за единични обекти). Координаторът на обекта трябва също така да попълни ad - hoc заглавния формуляр и да представи всички формуляри едновременно на националния координатор; https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/wms-5654_0/EHL-THEMA-2019Application-form_BG.DOCX

-         „транснационални обекти” – кандидатурите на транснационалните обекти се разглеждат по същата процедура като кандидатурите на единичните обекти. Техният предварителен подбор се извършва от държавата членка на техния координатор на обекта в рамките на квотата от два обекта, които въпросната държава членка може да номинира за годината на подбор (следва да се отбележи, че останалите участващи обекти няма да се броят в квотите на своите държави членки). Всеки участващ обект попълва отделен формуляр за кандидатстване (формулярите за единични обекти). Координаторът на обекта трябва също така да попълни ad-hoc заглавния формуляр за транснационалните обекти и да представи всички формуляри едновременно на своя национален координатор.https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/ehl-trans-2019application-form_/EHL-TRANS-2019application-form_BG.docx

 

Всички формуляри за кандидатстване на български и на английски език можете да изтеглите от тук.

 

Срок за изпращане на кандидатурите

Желаещите организации да участват с предложение за получаване на ЗЕН предават своите проекти до 15 януари 2019 г.

 

Подбор

            Подборът на обектите се извършва в два етапа.

 

Първи етап (предварителен подбор) – 16 януари - 15 февруари 2019 г.

Министерството на културата е отговорно за организирането на предварителния подбор на национално равнище. Той ще се осъществява от експертно жури от независими експерти, което определя до два обекта за участие във втория етап.

Двете одобрени български кандидатури ще бъдат оповестени на интернет страницата на Министерство на културата на 15 февруари 2019 г.

Министерството на културата се ангажира с изпращането на кандидатурите на двата най-високо оценени обекта от предварителния национален подбор в Европейската комисия до 1 март 2019 г.

 

Втори етап (окончателен подбор) – 1 март 2019 – януари 2020 г.

Окончателният подбор се извършва от Европейска група от независими експерти под ръководството на Европейската комисия, които обсъждат само получените кандидатури, одобрени на национално ниво.

 

Обявяване на резултатите

Европейската комисия определя официално обектите, на които се присъжда ЗЕН, като взема предвид препоръките на групата, в началото на януари 2020 г.

 

Формулярите за кандидатстване се попълват на български език. Едновременно с това, с оглед да се улесни процесът на подбор на втория етап, е важно да се подготви и версия на английски език на формулярите за кандидатстване. В тази връзка препоръчваме всички кандидатстващи да изпратят формуляр за кандидатстване, попълнен както на български език, така и на английски език.

 

Европейската група от независими експерти препоръчва попълнените формуляри за кандидатстващите обекти да не превишават 30 страници (Times New Roman 12), заедно със снимките и картите.

 

Кандидатите трябва да попълнят формулярите за участие (на български и английски език) на хартиен и електронен носител и да ги изпратят в Министерството на културата в срок до края на деня на 15 януари 2019 г. (важи пощенското клеймо) на адрес:

София 1040

бул. „Александър Стамболийски” 17

Министерство на културата

 

Молим пликовете да бъдат надписани по следния начин:

EHL2019 и се добави името на кандидатстващата организация с пълна информация за кореспонденция.

 

Всички кандидати изпратили своите кандидатури ще получат потвърждение по електронен път, че документите им са успешно получени и регистрирани за участие.

 

Кандидатури, получени в Министерството на културата след изтичане на посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани.

 

 

            За допълнителна информация можете да се обръщате към националния координатор д-р Петър Миладинов на електронни адреси: ehl@mc.government.bg или p.miladinov@mc.government.bg

 

Допълнителна информация можете да откриете на страницата на инициативата „Знак за европейско наследство”:
Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.07 - 17.08.2024)
СЪОБЩЕНИЕ »

(16.07 - 17.08.2024)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ“, ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.06 - 30.07.2024)
„Abstracta. В памет на Дора Валие”. Изложба - живопис на художника Атилио Таверна (удължена до 30 юли) »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 183930587 Изработка : MediaPointDS