BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 08.06.2023
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР” НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР”

обратно

(21.08 - 25.09 2017)


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАНа основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за филмовата индустрия


 


ОБЯВЯВА КОНКУРС


 


ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР” НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР”


 


1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:


1.1. Да са български граждани;


   1.2. Образование – висше;


   1.3. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;


   1.4. Област на висше образование „Изкуства” или „Социални, стопански и правни науки”, според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;


   1.5. Професионален опит – не по-малко от 5 години в областта на филмовата индустрия;


   1.6. Да притежават управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;


   1.7. Да притежават организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;


         1.8. Да познават и да прилагат българското законодателство в областта на културата и филмовата индустрия;


            1.9. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и на неговите подразделения;


 1.10. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;


 1.11. Да притежават компютърна грамотност;


 1.12. Владеенето на западен език е предимство.


2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на  Изпълнителна агенция „Национален филмов център” и  събеседване. 


      3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул.”Ал.  Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:


3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;


3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;


3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;


3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит на кандидата  /трудова книжка, служебна книжка, Образец УП-3/ – оригинал и копие;


3.5. Свидетелство за съдимост;


                          3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца;


                          3.7. Декларация, че лицето е български гражданин;


               3.8. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.


            4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на ИА  „Национален филмов център” за срок от пет години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:


      4.1. Анализ и оценка на състоянието и дейността на ИА „Национален филмов център”, основни проблеми на функционирането му;


      4.2. Стратегии, планове и програми за насърчаване на филмовата индустрия;


               4.3. Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на ИА „Национален филмов център”,  пътищата за постигането им;


      4.4. Мерки за реализиране на конкретни проекти за популяризиране        дейността на ИА „Национален филмов център”  пред български и международни  потребители;


      4.5. Етапи за реализация на концепцията.


      5. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.


6. Срок за заемане на длъжността – пет години.


               7. В случай на съгласие от всички участници в конкурса и членовете на комисията, конкурсът ще бъде излъчен онлайн.

Документи за участие в конкурса могат да се подават до 21 септември 2017 г. включително.

Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(07 - 20.06.2023)
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен инспектор в регионален инспекторат за опазване на културното наследство” , Център за регионално планиране – Велико Търново, в Териториални звена - Регионални инспекторати, Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ »

(05.06 - 31.12.2023)
Резултати от сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в областта на професионалното музикално изкуство - 2023 »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 23.06.2023)
„НАСТОЯЩИТЕ“ - ИЗЛОЖБА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАТЕДРА „МЕТАЛ“ КЪМ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 171880035 Изработка : MediaPointDS