BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Сряда, 22.09.2021
 
       


Карта на сайта
За министерството
   Министър
     Биография
     ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
   Политически кабинет
     контакти
   Административна структура
     Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)
   Доклади и отчети
     Документи
     Информация за плащанията в СЕБРА по дни
     Бюджет
          Годишен финансов отчет на МК за 2018 г., заверен от Сметна палата
          Одитен доклад на Сметната палата и информация от консолидирания годишен финансов отчет на МК за 2019 г.
     Справки за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества към кредитни и финансови институции
          Информация относно прилагане на Правила за избор на изпълнител
   История
     Галерия министри на културата
     Министър на културата (август 2005 - юли 2009 г.)
          Биография
          Парламентарен контрол
          Речи, изказвания, позиции
          Интервюта
     Министър на културата (юли 2009 - март 2013 г.)
          Биография
          Парламентарен контрол
                 Парламентарен контрол
          Речи, изказвания, позиции
          Интервюта
     Министър на културата (13 март 2013 - 29 май 2013)
          Биография
          Парламентарен контрол
          Речи, изказвания, позиции
          Интервюта
     Министър на културата (29 май 2013 - 6 август 2014 г.)
          Биография
     Министър на културата (6 август 2014 - 7 ноември 2014 г.)
          Биография
     Министър на културата (7 ноември 2014 г. - 27 януари 2017 г.)
          Биография
          Парламентарен контрол
          Интервюта
          Декларации
          ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
          Процедура за получаване на патронаж
          Политически кабинет
     Министър на културата (27 януари 2017 г.- 4 май 2017 г.)
     Министър на културата (4 май 2017-11 май 2021)
          Парламентарен контрол
          Интервюта
          Заповеди
          Политически кабинет
   Стратегически цели на МК
     2015
     2018
     2019
     2020
   Стратегия за управление на риска в Министерство на културата 2020-2022 г.
   Защита на личните данни
Авторско право
   Новини
   За нас
   Административни услуги, извършвани от дирекция ”Авторско право и сродните му права” и график на длъжностните лица, които ги извършват
     Колективно управление на права – административни услуги
     Наименования на артистични групи – административни услуги
   Съвет за защита на интелектуалната собственост
     Доклади на СЗИС
     Вътрешни правила, план и членове на Съвета
     Съобщения
   Регистрация на артистични групи
     Указания
     Документи
     Публичен регистър
     Съобщения
   Авторскоправни индустрии
   Колективно управление на права
     Бланки
     Заповеди
     Обществено обсъждане
     Списък на медиаторите
     Указания
     Регистър на лицата, извършващи дейност по колективно управление на права
          Архивен Регистър на лицата, извършващи дейност по колективно управление на права (актуален до 29.03.2018 г.)
          Регистър на лицата, извършващи дейност по колективно управление на права. Раздел I. Организации за колективно управление на права
          Регистър на лицата, извършващи дейност по колективно управление на права. Раздел II. Независими дружества за управление на права
     Доклади
   Осиротели произведения
   Контакти
   Договори
   Съобщения
   Разни
   Невръчени актове и наказателни постановления
     Невръчении актове
     Невръчении наказателни постановления
   Становища на заинтересованите лица по въвеждането на Директива 2019/789 и Директива (ЕС) 2019/790
   Брошури
Културни институти в чужбина
   Берлин
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Братислава
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Будапеща
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Варшава
     Програма
     За нас
     Контакти
     Новини
   Виена
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Лондон
     За нас
     Новини
     Програма
     Контакти
   Москва
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Париж
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Рим
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Скопие
     Новини
     Програма
     Контакти
   Прага
     Програма
     За нас
     Контакти
     Новини
   Концепция за Българските културни институти в чужбина
Връзки
   Държавни институции
   Държавни агенции и комисии
   Професионални и творчески съюзи
   Училища по изкуствата и по културата
     Списък на училищата
     Направление „Художествено образование”
   Музеи и галерии
   Театри
   Музикално и танцово изкуство
   Библиотеки
   Читалища
   Дружества за колективно управление на авторски права
   Портал за институционална идентичност
Дирекции по изкуство и култура
   Сценични изкуства и художествено образование
     Направление „Художествено образование”
          Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
          Закрила на деца с изявени дарби
          Заверка на документи в Министерство на културата
          Проекти на документи за обществено обсъждане
                 Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 212
                 Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 211 „Изящни изкуства”
                 Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“
                 Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 214 „Дизайн”
                 Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”
                 Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 322 „Библиотечно-информационни науки и архивистика“
                 Информация за нови типови учебни планове по професиите „Художник“ и „Дизайнер“
                 Проекти на учебни планове за училилищата по изкуствата, с нанесени бележки (14.08.2017)
                 Проекти на типови учебни планове за училищата по култура (27.07.2017)
                 Проекти - учебни програми код 214 Дизайн (4 септември 2017)
                 Проекти - учебни програми - аудио-визуални изкуства, код 213 (7 септември 2017)
                 Проекти на учебни програми - код 215 Приложни изкуства и занаяти (7 септември 2017)
                 Проекти на учебни програми за професионално направление код 212 Музикални и сценични изкуства 8 септември 2017
                 Проекти на учебни програми за професионално направление код 211 „Изящни изкуства” (14 септември 2017)
                 Учебни програми - НГДЕК
Учебни планове - НГДЕК
                 Проект на Ред и условия (7.08.2018)
                 Проекти - 21.09.2018
                 Проекти - 25.09.2018
                 Програми - балет (7.11.2018)
                 Проекти на учебни програми за музикант-инструменталист и музикант-вокалист - обществено обсъждане в срок от 15 април до 15 май 2019 г.
                 Проекти на учебни програми по танци (18.12.2019-20.01.2020)
                 Учебни програми 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ (25.06.2020)
                 Проекти на Учебни планове за професия дизайнер (07.07.2020)
                 Проекти на Учебни планове - художник - изящни изкуства (07.07.2020)
                 Проекти на Учебни планове - приложни изкуства и занаяти (07.07.2020)
                 Проекти на Учебни планове - музикант (09.07.2020)
                 Проекти на учебни планове - танцово изкуство (10 юли 2020)
                 Проекти на учебни планове - аудио-визуални изкуства (13.07.2020)
                 Проекти на учебни планове - актьор (13.07.2020)
                 Проекти на учебни програми - музикални и сценични изкуства, код 212 (17.08.2020)
                 Проекти - „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“- Код 213 (11.09.2020)
                 14092020
                 Код 212 (16.09.2020)
                 Проекти на учебни програми (18.09.2020 г.)
                 Проекти (18.09.2020)
                 Проекти - 21.09.2020
                 Проекти на учебни планове за специализирана подготовка и проект на учебна програма по оркестрово свирене за народни инструменти за 11 и 12 клас (29.09.2020 г.)
                 Проекти чужд език - немски - 29.09.2020
                 Проекти - учебни програми изобразително изкуство (29.09.2020)
                 Проекти - код 214010 „Дизайнер“ (29.09.2020)
                 Проекти - Код 212 (29.09.2020)
                 Учебни програми, код 214 (12.10.2020)
                 Учебни програми (14.10.2020)
                 Проекти на програми (15.10.2020)
                 Програми (16.10.2020)
                 Проекти на програми - 21.10.2020
                 Учебни програми, код 214 (3.11.2020)
                 Проекти - 4.11.2020
                 Проекти - 5.11.2020
                 Проекти - 6.11.2020
                 Проекти - 9.11.2020
                 Проекти - 11.11.2020
                 Проекти - 13.11.2020
                 Проекти - 16.11.2020
                 Проекти за учебни програми на Професионална гимназия по каменообработване за отраслова и специфична професионална подготовка (18.11.2020)
                 Проекти - НХГ "Цанко Лавренов" - 18.11.2020
                 Проекти - 25.11.2020
                 Проекти 30.11.2020
                 Проекти - 02.12.2020
                 Проекти (7.12.2020)
                 Проекти (9.12.2020)
                 Проекти (10.12.2020)
                 Проекти (11.12.2020)
                 Проекти (14.12.2020)
                 Проекти (15.12.2020)
                 Проекти (16.12.2020)
                 Проекти (17.12.2020)
                 Проекти (18.12.2020)
                 Проекти (21.12.2020)
                 Проекти (04.01.2021)
                 Проекти на програми (18.01.2021)
                 Проекти (26.01.2021)
                 Проекти (08.02.2021)
                 Проект (10.02.2021)
                 Проекти (25.02.2021)
                 Проект - 19.03.2021
                 Проекти (12.04.2021)
                 Проекти (14.05.2021)
                 Проекти (18 май 2021 г.)
                 Проекти (21.05.2021)
                 Проекти (28 май 2021)
                 Проекти (02.06.2021)
                 Проекти (8.06.2021)
                 Проект (16.06.2021)
                 Проекти (18.06.2021)
                 Проект (21.06.2021)
                 Проект (24.06.2021)
                 Проекти (23.07.2021)
                 Проекти (26.07.2021)
                 Проекти (06.08.2021)
                 Проекти (23.08.2021)
                 Проекти (26.08.2021)
                 Проекти (31.08.2021)
                 Проект (10.09.2021)
                 Проекти (13.09.2021)
          Учебни програми и планове за служебно ползване от училищата
                 Учебни програми за служебно ползване от училищата
                 Учебни планове за служебно ползване от училищата (2017-2018)
                 Учебни планове за служебно ползване от училищата (2008-2009)
                 Типови учебни планове по изкуства за служебно ползване от училищата (в сила от 2020)
                 Учебни програми по учебен предмет „Теория и методика на специалността“ за специалностите: „Цигулка и виола“, „Виолончело и контрабас“, „Пиано“, „Акордеон“, „Арфа“, „Духови и ударни инструменти“, „Народно пеене“ – за служебно ползване
     Направление „Музика и танц”
          Програми и проекти
          Нормативни документи
          Държавни културни институти в областта на музикалното и танцовото изкуство
                 Галерия
ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО ПЛОВДИВ
ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НАЗЪМ ХИКМЕТ” - РАЗГРАД
ДЪРЖАВНА ФИЛХАРМОНИЯ - ШУМЕН
СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ
ДЪРЖАВНА ОПЕРА – СТАРА ЗАГОРА
ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА
МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КОНСТАНТИН КИСИМОВ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
          Контакти
          Показатели за дейността на държавните културни институти в областта на музикалното и танцовото изкуство
     Нормативни документи и отчети
          Делегирани бюджети - Правила и Методика - 2013 г.
          Програми и проекти (правила, формуляри)
          Уведомление по чл. 66 от АПК - Министерство на културата уведомява заинтересованите лица, че открива производство за издаване на общ административен акт – Заповед за утвърждаване на Методика (формули) за разпределение на средствата по чл. 23а, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата (23.12.2019)
          Уведомление по чл. 66 от АПК (12.03.2021)
     Направление „Театър”
          Държавни драматични и драматично-куклени театри
          Програми и проекти
          Обществени експертни съвети
          Новини
          Контакти
     Контакти
     Информационен регистър на културните организации
     Културен календар 2022 – таблица области
     Културен календар 2022 – таблица творчески съюзи
     ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
     Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"
          услуга 1605: Регистриране на културни организации и институти, вписване в информационния регистър на културните организации - Информационен регистър на културните организации:
          услуга 1379: Регистриране на меценати по Закона за меценатството и услуга 1378: Регистриране на организации, подпомагащи културата по Закона за меценатството
          услуга 1842: Заверка на документи, издадени от МК и/или ведомствата, на които е правоприемник, от второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата, подлежащи на легализация и използване в чужбина
          Правила - меценатство
     Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19
   Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
     Движимо наследство
          Износ
     Недвижими културни ценности
          Актуално
     Контакти
     Административни услуги, извършвани от Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
   Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
     Контакти
     Музеи, галерии и визуални изкуства
          Нормативни документи
                 Проекти за Наредби за обществено обсъждане
          Музеи и галерии в България
                 Частни музеи
          Актуално
                 УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 66 от АПК (01.04.-01.05.2020)
          Резултати от сесии
          Образци
          Венецианско биенале
                 Отворена покана - Биенале 2019
                 Обща информация
     Регистри
     "Недвижимо културно наследство"
          Опазване на недвижимите културни ценности
                 Резервати - културни ценности
                 Актуален списък на недвижимите културни ценности с категория "национално значение" (НИНКН) към 2017 г.
                 Списък на недвижимите културни ценности с категория "национално значение" (НИНКН) към 2006 г.
                 Актуален списък на недвижимите културни ценности с категория "национално значение" (предоставен от НИНКН) към 2019 г.
          Обществено обсъждане
                 Oбществено обсъждане на Проект на статут за национално участие на Република България във Венецианското биенале за архитектура (10.01.2020)
          Венецианско биенале за архитектура
     Специализирани експертни съвети
          Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности - СЕСОНКЦ
                 Уведомления
                 Заповеди
          Специализиран експертен съвет за изобразителни изкуства
     Процедури за финансова подкрепа
          Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства
          Одобрени проекти по процедури за финансова подкрепа
          Правила за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация и формуляри (2021)
                 Резултати от проведената сесия за финансиране на проекти за теренни археологически проучвания и теренна консервация за 2021 г.
          Одобрени проекти по процедури за финансова подкрепа в областта на недвижимото културно наследство - 2020
          Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства
     Административни услуги, извършвани от дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
   Галерия "Средец"
     Изложби в галерията
     ПРАВИЛА за дейността на изложбена зала Галерия „Средец” на Министерство на културата
Нормативни актове
   Закони
   Постановления
   Наредби
   Правилници
   Тарифи
   Конвенции
   Проекти на нормативни актове. Архив (2009-2019)
     Отговори на Консултационен документ за предложения за въвеждането на Директива 2007/65/ЕО в българското законодателство
          Обобщение
     Проекти на нормативни актове - 2018-2019 г.
          Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
          Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
          Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация (Обн., ДВ, бр. 32 от 2011 г., изм., бр. 33 от 2012 г.). (Със срок за обществено обсъждане 29.12.2017 -29.01.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)
          Проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и ЮНЕСКО относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2)
          Правила за дейността, структурата и организацията на работата на Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства по чл.14, ал.2 от ЗКН
          Правила за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности
          Проект на Наредба за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал.1 от Закона за културното наследство
          Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, организацията на работата и финансирането на Специализирания съвет за опазване на недвижимите културни ценности
          Проект на Наредба за реда за участие на лица, ненавършили 18 години във филмови продукции
          Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура”
          проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата
          Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
          Проект на наредба за изменение на НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г.
          Проект на Класификатор на основните музейни длъжности (3 август 2018)
          Проект на Статут за Венецианското биенале
          Проект на постановление за приемане на Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия
          Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (12.12.2018)
          Проект на Наредба за реда за водене на регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения (28.02.2019 г.)
          Проект на Наредба за публичния регистър на обществените библиотеки (28.02.2019)
          Проект на Стратегия за развитие на българската култура 2019-2029 г.
          Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 6.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация (7 март 2019)
          Проект на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 година (18 март 2019)
          Проект на ЗИД на Закона за културното наследство (5 април 2019)
          Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне
          Проект на Наредба за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности (25 април 2019)
          Консултационен документ за въвеждане на Директива 1808/2018/ЕС в Закона за радиото и телевизията (5 юни 2019)
          Проект на Правилник за устройството и дейността на Национален исторически музей – София и Мотиви
          Проект на постановление на Министерския съвет за за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.)
          Проект на Закон за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (20.11.2019)
          Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (3 декември 2019)
   Регистър на организации, подпомагащи културата
   Меценатство
     Услуги/режими
   Декларации по чл. 12 и чл. 14 от ЗПРКИ
     Решения на министъра на културата по ЗПРКИ
   Указания
   Правила
     Правила за целева финансова подкрепа на дейности в областта на музейното дело и изобразителни изкуства, сценични изкуства, регионални културни дейности, прояви в областта на любителското творчество, литературно, книжовно и нематериално културно наследство, утвърдени със заповед № РД09-253/11.04.2018 г.
   Заповеди
   Регламенти и директиви
   Проекти за обществено обсъждане
   Други
   Проекти на нормативни актове - 2020 г.
     ПРОЕКТ НА СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА “ХРИСТО Г. ДАНОВ” ЗА ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА КНИЖОВНА КУЛТУРА
     ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ... (30.04.2020)
     ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ПОМОЩ ЗА КНИГАТА“ (30.04.2020)
     ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА (30.04.2020)
     Проект на Приоритет 13 – „Култура, наследство, туризъм“ на Национална програма за развитие „България 2030“ (24.06.2020)
     Консултационен документ по Директива (ЕС) 2019/789 (26 юни 2020)
     Консултация със заинтересованите страни по въвеждане на Директива (ЕС) 2019/790 на ЕП и на Съвета в националното законодателство (26 юни 2020)
     Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"
     Проект на Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства
     Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (26.08.2020)
     ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ (18.09.2020 Г.)
     Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (23.09.2020)
     Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки (15.10.2020)
     Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (19.10.2020)
     Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния публичен регистър на недвижимите културни ценности (обн., ДВ. бр.57 от 2019г., попр. ДВ. бр.65 от 2019г.) - 18.11.2020
     Проект на Правила за условията и реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата (24.11.2020)
   Проекти на нормативни актове - 2021 г.
     Правилник за структурата и организацията на работа на Специализирания експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство в копия или реплики (07.01.2021)
     Проект на Постановление на Министерския съвет за преобразуване на Общинския културен институт „Топлоцентрала“ в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ (05.02.2021)
     Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 година (26.02.2021)
     Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата (25.03.2021)
     ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО (05.04.2021)
     Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (15.04.2021)
     Проект на Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсна сесия за финансово подпомагане на творчески проекти в областта на опазването на нематериалното културно наследство (23.04.2021)
     Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия (28.04.2021)
     Правилник за устройството и дейността на Национален исторически музей - София (08.06.2021)
     Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от закона за филмовата индустрия (18.06.2021)
     Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-00-0005 от 08.06.2021 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности (21.06.2021)
     Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура” (23.07.2021)
     Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (27.07.2021)
     Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 11.04.2007 г. за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата (06.08.2021)
     Проект на Наредба за реда за създаването на музеи по чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство (13.08.2021)
     Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (15.09.2021)
     Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-5 ОТ 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура” (21.09.2021)
Конкурси/обяви
   Обяви
   Обществени поръчки
   Конкурси в България
   Конкурси за деца
   Международни конкурси
   Профил на купувача
Национален фонд "Култура"
   За нас
   Конкурси
     Резултати
     Формуляри за кандидатстване
   Контакти
Административно обслужване
   Предложения и сигнали
   Достъп до обществена информация
   Административни услуги
     Административни услуги, извършвани от дирекция ”Авторско право и сродните му права” и график на длъжностните лица, които ги извършват
     Административни услуги, извършвани от Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
     Административни услуги, извършвани от дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
     Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
     Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование". Информационен регистър на културните организации. Регистър на меценатите. Регистър на организациите, подпомагащи културата.
     Административни услуги, извършвани от дирекция "Бюджет и финансово-счетоводни дейности"
          Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
          Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
          Издаване на удостоверение за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на Национален осигурителен институт (НОИ)
     Портал за достъп до електронни административни услуги
   Електронен подпис
   Харта на клиента
   Други съобщения
   Вътрешни правила за организацията на административно обслужване в Министерство на културата
Изложбена зала "Средец"
Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности
   Международно сътрудничество и регионални дейности
     Регионални дейности
          За нас
          Читалища
                 За нас
                 Регионално експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища"
          Библиотеки и литературно наследство
                 Национална награда "Христо Г. Данов"
                 Библиотеки
Библиотечна мрежа
                 Програми и проекти
                 Образци за кандидатстване по програма "Помощ за книгата" 2018
                 Образци за кандидатстване по програма "Помощ за книгата", Втора сесия, 2018
                 Правила за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата и формуляри за кандидатстване (11 август 2020))
                 Образци за кандидатстване по програма "Помощ за книгата" 2019
                 „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ за 2019 г.
                 „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ - 2020 г. (първа сесия)
                 Национална награда "Христо Г. Данов" - 2020
                 „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ - 2020 г. (втора сесия)
                 "Помощ за книгата" 2020
                 ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЛИТЕРАТУРАТА
                 Програма "Помощ за книгата" - 2021 г.
Резултати
                 Правила за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата (2021)
                 Конкурсна сесия по Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“ 2021
                 Национална награда "Христо Г. Данов" - 2021
          Закон за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ) - архивна страница
          Нематериално културно наследство / ICH
                 Представителeн списък с елементи на нематериалното културно наследство
                 Representative list of the ICH of the Republic of Bulgaria
                 Национална система „Живи човешки съкровища – България“
          Събори на народното творчество
                 НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО „КОПРИВЩИЦА”
          Културна интеграция
          Проекти и указания
          Държавна награда "Св. Паисий Хилендарски"
                 Носители на държавната награда "Св. Паисий Хилендарски"
          Национален съвет по библиотечно дело
          Национален съвет по нематериално културно наследство
          Национален съвет по читалищно дело
     Членство в международни правителствени организации
          ЮНЕСКО
                 Втора извънредна сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство - София, 18 - 22 февруари 2008 г.
                 Български паметници, вписани в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО
                 Българско участие в списъка на световните шедьоври на устното и нематериалното културно наследство
                 Културните коридори в Югоизточна Европа
                 Живи човешки съкровища
          Съвет на Европа
                 Регионална програма за културно и природно наследство
Интегриран план за възстановителни проекти/проучване на архитектурното и археологическото наследство в югоизточна европа
Методология, съобразена с европейските стандарти за изготвяне на списък за приоритетна намеса и предварителна техническа оценка за недвижими паметници на културата в България
          Централноевропейска инициатива
          Съвет на министрите на културата от Югоизточна Европа
          Международна организация на франкофонията
     Международни конкурси, фестивали и изложби
     Представителни изложби от национално значение
     Международни договори
   Европейски програми и проекти
     Европейска година на междукултурния диалог 2008
          Национален проект „КЪЩА”
          Национални посланици на Европейската година на междукултурния диалог 2008
          Новини
     Програма "Култура" на ЕС за периода 2007 - 2013
          Европейската комисия обявява покана за кандидатстване за изграждане на мрежи между съществуващи структури в подкрепа на мобилността в различни сектори на културата
     Програма "Медиа"
     Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
     ЕС ТУИНИНГ ПРОЕКТ BG/07/IB/OT/01
     Програма „Европа за гражданите“ (2014-2020)
          За програмата
          Търсене на партньори
                 Бланка за търсене на партньори
          Новини
          Време за вдъхновяващи истории - 2018
     Проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век”
     Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
     Оперативна програма "Добро управление"
     Европейска година на културното наследство - 2018
          Календар на събитията
     Европейски дни на наследството - 2018
     Европейски дни на наследството 2020
     Европейски дни на наследството 2021
   Портал на Европейския съюз
   Контакти
   Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
НДФ „13 века България“
   За нас
   Конкурси и проекти
     Резултати
   Контакти
Фотогалерия
Архив новини
Програма БГ08
   НОВИНИ
За медиите
Процедура за получаване на патронаж
   Проект на Правила за условията и реда за получаване на патронажа на Министерството на културата при организиране и провеждане на публични събития (23.09.2020)
България в Лувъра
   Информация за изложбата "Епопея на тракийските царе - Археологически открития в България" в Музея Лувър
   Със Споразумението с Лувъра България влезе в световната история
   Снимки на експонатите в изложбата
   Авторски права
   Програма
   Връзки
Българско председателство на Съвета на ЕС
Антикорупция
   Документи и образци
   Сигнали и защита на податели на сигнали
   Декларации
     Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
     Декларация за имущество и интереси
Декларации Медии и Разпространители
   Подаване на декларации
   Публичен регистър
   Съобщения за съдействие на основание чл. 18, ал. 1 от ЗЗДПДПОРДМУ
COVID-19
   Препоръки и указания за защита на служителите и публиката във връзка с Ковид-19
   Актуализирани указания за прилагане на противоепидемични мерки в културните институти във връзка със заповед № РД 01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и съгласувани с писмо № 04-09-59/04.12.2020 г. от министъра на здравеопазването
   Актуално
Регистър на културните организации
Административни услуги, предоставяни от Министерството на културата
 
Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(21.09 - 22.10.2021)
Министерството на културата обявява конкурс за избор на управител на „Филмова студия „Време” ЕООД »

(20.09 - 31.12.2021)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ В ИСПЕКТОРАТ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

виж всички »
Зала "Средец"
(02 - 29.09.2021)
“Print Nest студио” гостува на галерия „Средец” с изложбата “Fight” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 153147315 Изработка : MediaPointDS