BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Неделя, 23.04.2017
 
       


Карта на сайта
За министерството
   Министър
     Биография
     Парламентарен контрол
     Интервюта
     Декларации
     ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
     Процедура за получаване на патронаж
   Политически кабинет
   Административна структура
     Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)
   Доклади и отчети
     Документи
     Информация за плащанията в СЕБРА по дни
     Бюджет
     Справки за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества към кредитни и финансови институции
   История
     Галерия министри на културата
     Министър на културата (август 2005 - юли 2009 г.)
          Биография
          Парламентарен контрол
          Речи, изказвания, позиции
          Интервюта
     Министър на културата (юли 2009 - март 2013 г.)
          Биография
          Парламентарен контрол
                 Парламентарен контрол
          Речи, изказвания, позиции
          Интервюта
     Министър на културата (13 март 2013 - 29 май 2013)
          Биография
          Парламентарен контрол
          Речи, изказвания, позиции
          Интервюта
     Министър на културата (29 май 2013 - 6 август 2014 г.)
          Биография
     Министър на културата (6 август 2014 - 7 ноември 2014 г.)
          Биография
     Министър на културата (7 ноември 2014 г. - 27 януари 2017 г.)
          Биография
          Парламентарен контрол
          Интервюта
          Декларации
          ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
          Процедура за получаване на патронаж
          Политически кабинет
   СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2015-2018 ГОДИНА
   СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 2016-2018 г.
Авторско право
   За нас
   Административни услуги, извършвани от дирекция ”Авторско право и сродните му права” и график на длъжностните лица, които ги извършват
   Съвет за защита на интелектуалната собственост
     Доклади на СЗИС
     Вътрешни правила, план и членове на Съвета
   Документи за регистрация по закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право
     Заявления
     Регистри
          Списък - регистрирани юридически лица
          Регистри - 2 част
     Указания
   Регистрация на артистични групи
     Указания
     Документи
     Публичен регистър
     Съобщения
   Авторскоправни индустрии
   Организации за колективно управление на авторски и сродни права
     Бланки
     Заповеди
     Обществено обсъждане
     Списък на медиаторите
     Указания
   Регистър на организациите за колективно управление на права по чл. 40 от ЗАПСП.
   Осиротели произведения
   Контакти
   Договори
Културни институти в чужбина
   Берлин
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Братислава
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Будапеща
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Варшава
     Програма
     За нас
     Контакти
   Виена
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Лондон
     За нас
     Новини
     Програма
     Контакти
   Москва
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Париж
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Рим
     Новини
     Програма
     За нас
   Скопие
     Новини
     Програма
     Контакти
   Прага
     Програма
     За нас
     Контакти
     Новини
   Концепция за Българските културни институти в чужбина
Връзки
   Държавни институции
   Държавни агенции и комисии
   Професионални и творчески съюзи
   Академии и училища по изкуствата и по културата
   Регионални музеи
   Национални музеи
   Етнографски музеи
   Галерии
   Театри в София
   Театри за деца и възрастни
   Регионални театри
   Издания за култура и изкуство
   Музикално изкуство
   Библиотеки
   Читалища
   Културен гайд /пътеводител, справочник, водач/
   Фестивали
   Лични страници
   Дружества за колективно управление на авторски права
   Портал за институционална идентичност
Дирекции по изкуство и култура
   Сценични изкуства и художествено образование
     Направление „Художествено образование”
          Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
          Закрила на деца с изявени дарби
          Заверка на документи в Министерство на културата
          Проекти на документи за обществено обсъждане
     Направление „Музика и танц”
          Програми и проекти
          Нормативни документи
          Държавни културни институти в областта на музикалното и танцовото изкуство
                 Галерия
ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО ПЛОВДИВ
ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НАЗЪМ ХИКМЕТ” - РАЗГРАД
ДЪРЖАВНА ФИЛХАРМОНИЯ - ШУМЕН
СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ
ДЪРЖАВНА ОПЕРА – СТАРА ЗАГОРА
ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА
МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КОНСТАНТИН КИСИМОВ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
          Контакти
          Показатели за дейността на държавните културни институти в областта на музикалното и танцовото изкуство
     Нормативни документи и отчети
          Делегирани бюджети - Правила и Методика - 2013 г.
     Направление „Театър”
          Държавни драматични и драматично-куклени театри
          Програми и проекти
          Обществени експертни съвети
          Новини
          Контакти
     Контакти
     Информационен регистър на културните организации
     Културен календар 2017 – таблица области
     Културен календар 2017 – таблица творчески съюзи
     ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
   Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
     Отдел "Движимо наследство"
     Отдел "Недвижимо наследство"
          Актуално
     Контакти
   Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
     „Музейна дейност и изобразителни изкуства”
          За нас
          Нормативни документи
                 Проекти за Наредби за обществено обсъждане
          Музеи и галерии в България
          Актуално
                 Наследството на Теодор Димитров
Дарението
          Контакти
          Статистически таблици
          Резултати от сесии
     Регистри
     "Недвижимо културно наследство"
          Опазване на недвижимите културни ценности
                 Недвижими културни ценности с категория "Национално значение"
                 Резервати - културни ценности
          Обществено обсъждане
          Контакти
     Специализирани експертни съвети
     Правила
   Галерия "Средец"
     Изложби в галерията
     ПРАВИЛА за дейността на изложбена зала Галерия „Средец” на Министерство на културата
Нормативни актове
   Закони
   Постановления
   Наредби
   Правилници
   Тарифи
   Конвенции
   Проекти на нормативни актове
     Отговори на Консултационен документ за предложения за въвеждането на Директива 2007/65/ЕО в българското законодателство
          Обобщение
   Регистър на организации, подпомагащи културата
   Други
   Декларации по чл. 12 и чл. 14 от ЗПРКИ
     Решения на министъра на културата по ЗПРКИ
   Указания
   Правила
   Заповеди
   Регламенти и директиви
   Проекти за обществено обсъждане
Конкурси/обяви
   Обяви
   Обществени поръчки
   Конкурси в България
   Конкурси за деца
   Международни конкурси
   Профил на купувача
Национален фонд "Култура"
   За нас
   Конкурси
     Резултати
     Формуляри за кандидатстване
   Контакти
Административно обслужване
   Предложения и сигнали
   Достъп до обществена информация
   Административни услуги
   Електронен подпис
   Харта на клиента
   Комплексни административни услуги
   Други съобщения
Изложбена зала "Средец"
Културна политика
   Регионални дейности
     За нас
     Читалища
          За нас
          Регионално експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища"
     Библиотеки и литературно наследство
          Национална награда "Христо Г. Данов"
          Библиотеки
                 Библиотечна мрежа
          Документи по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения /ЗЗДПДП/
          Програми и проекти
          Образци за кандидатстване по програма "Помощ за книгата" 2013
     Нематериално културно наследство / ICH
          Представителeн списък с елементи на нематериалното културно наследство
          Representative list of the ICH of the Republic of Bulgaria
     Събори на народното творчество
     Културна интеграция
     Проекти и указания
     Контакти
     Държавна награда "Св. Паисий Хилендарски"
          Носители на държавната награда "Св. Паисий Хилендарски"
   Международно сътрудничество
     Членство в международни правителствени организации
          ЮНЕСКО
                 Втора извънредна сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство - София, 18 - 22 февруари 2008 г.
                 Български паметници, вписани в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО
                 Българско участие в списъка на световните шедьоври на устното и нематериалното културно наследство
                 Културните коридори в Югоизточна Европа
                 Живи човешки съкровища
          Съвет на Европа
                 Регионална програма за културно и природно наследство
Интегриран план за възстановителни проекти/проучване на архитектурното и археологическото наследство в югоизточна европа
Методология, съобразена с европейските стандарти за изготвяне на списък за приоритетна намеса и предварителна техническа оценка за недвижими паметници на културата в България
          Централноевропейска инициатива
          Съвет на министрите на културата от Югоизточна Европа
          Международна организация на франкофонията
     Международни договори
     Международни конкурси, фестивали и изложби
     Представителни изложби от национално значение
     Контакти
   Програми и проекти
     Европейска година на междукултурния диалог 2008
          Национален проект „КЪЩА”
          Национални посланици на Европейската година на междукултурния диалог 2008
          Новини
     Програма "Култура" на ЕС за периода 2007 - 2013
          Европейската комисия обявява покана за кандидатстване за изграждане на мрежи между съществуващи структури в подкрепа на мобилността в различни сектори на културата
     Програма "Европа за граждани" за периода 2007 - 2013
     Програма "Медиа"
     Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
     ЕС ТУИНИНГ ПРОЕКТ BG/07/IB/OT/01
     Програма „Европа за гражданите“ (2014-2020)
          За програмата
          Търсене на партньори – 2017
                 Бланка за търсене на партньори
   Портал на Европейския съюз
Фонд "13 века България"
   За нас
   Конкурси и проекти
     Резултати
   Контакти
Фотогалерия
Архив новини
Програма БГ08 по ФМ на ЕИП
   НОВИНИ
За медиите
България в Лувъра
   Информация за изложбата "Епопея на тракийските царе - Археологически открития в България" в Музея Лувър
   Със Споразумението с Лувъра България влезе в световната история
   Снимки на експонатите в изложбата
   Авторски права
   Програма
   Връзки
 
Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(20.04 - 30.06.2017)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР” В ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ в МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(18.04 - 30.06.2017)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” - БЛАГОЕВГРАД »

виж всички »
Зала "Средец"
(19.04 - 03.05.2017)
„СРЕБЪРНИ ЕСЕТА” НА АНЖЕЛО КРАСИНИ ЩЕ КРАСЯТ ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ” ОТ 19 АПРИЛ ДО 2 МАЙ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 113605390 Изработка : MediaPointDS