BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Четвъртък, 14.12.2017
 
       


Карта на сайта
За министерството
   Министър
     Биография
     Парламентарен контрол
     Интервюта
     Декларации
     ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
     Процедура за получаване на патронаж
   Политически кабинет
   Административна структура
     Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)
   Доклади и отчети
     Документи
     Информация за плащанията в СЕБРА по дни
     Бюджет
     Справки за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества към кредитни и финансови институции
   История
     Галерия министри на културата
     Министър на културата (август 2005 - юли 2009 г.)
          Биография
          Парламентарен контрол
          Речи, изказвания, позиции
          Интервюта
     Министър на културата (юли 2009 - март 2013 г.)
          Биография
          Парламентарен контрол
                 Парламентарен контрол
          Речи, изказвания, позиции
          Интервюта
     Министър на културата (13 март 2013 - 29 май 2013)
          Биография
          Парламентарен контрол
          Речи, изказвания, позиции
          Интервюта
     Министър на културата (29 май 2013 - 6 август 2014 г.)
          Биография
     Министър на културата (6 август 2014 - 7 ноември 2014 г.)
          Биография
     Министър на културата (7 ноември 2014 г. - 27 януари 2017 г.)
          Биография
          Парламентарен контрол
          Интервюта
          Декларации
          ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
          Процедура за получаване на патронаж
          Политически кабинет
     Министър на културата (27 януари 2017 г.- 4 май 2017 г.)
   СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2015-2018 ГОДИНА
   СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 2017-2019 г.
Авторско право
   Новини
   За нас
   Административни услуги, извършвани от дирекция ”Авторско право и сродните му права” и график на длъжностните лица, които ги извършват
     Регистрации и удостоверявания по Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
     Регистрации по Закона за авторското право и сродните му права
   Съвет за защита на интелектуалната собственост
     Доклади на СЗИС
     Вътрешни правила, план и членове на Съвета
   Документи за регистрация по закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право
     Заявления
     Регистри
          Списък - регистрирани юридически лица
          Регистри - 2 част
     Указания
   Регистрация на артистични групи
     Указания
     Документи
     Публичен регистър
     Съобщения
   Авторскоправни индустрии
   Организации за колективно управление на авторски и сродни права
     Бланки
     Заповеди
     Обществено обсъждане
     Списък на медиаторите
     Указания
   Регистър на организациите за колективно управление на права по чл. 40 от ЗАПСП.
   Осиротели произведения
   Контакти
   Договори
   Съобщения
Културни институти в чужбина
   Берлин
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Братислава
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Будапеща
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Варшава
     Програма
     За нас
     Контакти
   Виена
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Лондон
     За нас
     Новини
     Програма
     Контакти
   Москва
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Париж
     Новини
     Програма
     За нас
     Контакти
   Рим
     Новини
     Програма
     За нас
   Скопие
     Новини
     Програма
     Контакти
   Прага
     Програма
     За нас
     Контакти
     Новини
   Концепция за Българските културни институти в чужбина
Връзки
   Държавни институции
   Държавни агенции и комисии
   Професионални и творчески съюзи
   Академии и училища по изкуствата и по културата
   Регионални музеи
   Национални музеи
   Етнографски музеи
   Галерии
   Театри в София
   Театри за деца и възрастни
   Регионални театри
   Издания за култура и изкуство
   Музикално изкуство
   Библиотеки
   Читалища
   Културен гайд /пътеводител, справочник, водач/
   Фестивали
   Лични страници
   Дружества за колективно управление на авторски права
   Портал за институционална идентичност
Дирекции по изкуство и култура
   Сценични изкуства и художествено образование
     Направление „Художествено образование”
          Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
          Закрила на деца с изявени дарби
                 Предложения за включване на конкурси в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби – 2018 г. – таблица за организатори
          Заверка на документи в Министерство на културата
          Проекти на документи за обществено обсъждане
                 Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 212
                 Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 211 „Изящни изкуства”
                 Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“
                 Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 214 „Дизайн”
                 Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”
                 Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 322 „Библиотечно-информационни науки и архивистика“
                 Информация за нови типови учебни планове по професиите „Художник“ и „Дизайнер“
                 Проекти на учебни планове за училилищата по изкуствата, с нанесени бележки (14.08.2017)
                 Проекти на типови учебни планове за училищата по култура (27.07.2017)
                 Проекти - учебни програми код 214 Дизайн (4 септември 2017)
                 Проекти - учебни програми - аудио-визуални изкуства, код 213 (7 септември 2017)
                 Проекти на учебни програми - код 215 Приложни изкуства и занаяти (7 септември 2017)
                 Проекти на учебни програми за професионално направление код 212 Музикални и сценични изкуства 8 септември 2017
                 Проекти на учебни програми за професионално направление код 211 „Изящни изкуства” (14 септември 2017)
                 Учебни програми - НГДЕК
Учебни планове - НГДЕК
     Направление „Музика и танц”
          Програми и проекти
          Нормативни документи
          Държавни културни институти в областта на музикалното и танцовото изкуство
                 Галерия
ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО ПЛОВДИВ
ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НАЗЪМ ХИКМЕТ” - РАЗГРАД
ДЪРЖАВНА ФИЛХАРМОНИЯ - ШУМЕН
СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ
ДЪРЖАВНА ОПЕРА – СТАРА ЗАГОРА
ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА
МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КОНСТАНТИН КИСИМОВ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
          Контакти
          Показатели за дейността на държавните културни институти в областта на музикалното и танцовото изкуство
     Нормативни документи и отчети
          Делегирани бюджети - Правила и Методика - 2013 г.
     Направление „Театър”
          Държавни драматични и драматично-куклени театри
          Програми и проекти
          Обществени експертни съвети
          Новини
          Контакти
     Контакти
     Информационен регистър на културните организации
     Културен календар 2018 – таблица области
     Културен календар 2018 – таблица творчески съюзи
     ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
   Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
     Движимо наследство
          Износ
     Недвижими културни ценности
          Актуално
     Контакти
     Административни услуги, извършвани от Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
   Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
     „Музейна дейност и изобразителни изкуства”
          За нас
          Нормативни документи
                 Проекти за Наредби за обществено обсъждане
          Музеи и галерии в България
          Актуално
                 Наследството на Теодор Димитров
Дарението
          Контакти
          Статистически таблици
          Резултати от сесии
          Образци
     Регистри
     "Недвижимо културно наследство"
          Опазване на недвижимите културни ценности
                 Резервати - културни ценности
                 Актуален списък на недвижимите културни ценности с категория "национално значение" (НИНКН) към 2017 г.
                 Списък на недвижимите културни ценности с категория "национално значение" (НИНКН) към 2006 г.
          Обществено обсъждане
          Контакти
     Специализирани експертни съвети
          Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности - СЕСОНКЦ
                 Уведомления
                 Заповеди
     Правила
     Административни услуги, извършвани от дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
   Галерия "Средец"
     Изложби в галерията
     ПРАВИЛА за дейността на изложбена зала Галерия „Средец” на Министерство на културата
Нормативни актове
   Закони
   Постановления
   Наредби
   Правилници
   Тарифи
   Конвенции
   Проекти на нормативни актове
     Отговори на Консултационен документ за предложения за въвеждането на Директива 2007/65/ЕО в българското законодателство
          Обобщение
   Регистър на организации, подпомагащи културата
   Меценатство
   Декларации по чл. 12 и чл. 14 от ЗПРКИ
     Решения на министъра на културата по ЗПРКИ
   Указания
   Правила
   Заповеди
   Регламенти и директиви
   Проекти за обществено обсъждане
   Други
Конкурси/обяви
   Обяви
   Обществени поръчки
   Конкурси в България
   Конкурси за деца
   Международни конкурси
   Профил на купувача
Национален фонд "Култура"
   За нас
   Конкурси
     Резултати
     Формуляри за кандидатстване
   Контакти
Административно обслужване
   Предложения и сигнали
   Достъп до обществена информация
   Административни услуги
     Административни услуги, извършвани от дирекция ”Авторско право и сродните му права” и график на длъжностните лица, които ги извършват
     Административни услуги, извършвани от Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
     Административни услуги, извършвани от дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
     Административни услуги, извършвани от дирекция "Международни и регионални дейности"
   Електронен подпис
   Харта на клиента
   Комплексни административни услуги
   Други съобщения
   Вътрешни правила за организацията на административно обслужване в Министерство на културата
Изложбена зала "Средец"
Културна политика
   Регионални дейности
     За нас
     Читалища
          За нас
          Регионално експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища"
     Библиотеки и литературно наследство
          Национална награда "Христо Г. Данов"
          Библиотеки
                 Библиотечна мрежа
          Документи по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения /ЗЗДПДП/
          Програми и проекти
          Образци за кандидатстване по програма "Помощ за книгата" 2013
     Нематериално културно наследство / ICH
          Представителeн списък с елементи на нематериалното културно наследство
          Representative list of the ICH of the Republic of Bulgaria
     Събори на народното творчество
     Културна интеграция
     Проекти и указания
     Контакти
     Държавна награда "Св. Паисий Хилендарски"
          Носители на държавната награда "Св. Паисий Хилендарски"
   Международно сътрудничество
     Членство в международни правителствени организации
          ЮНЕСКО
                 Втора извънредна сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство - София, 18 - 22 февруари 2008 г.
                 Български паметници, вписани в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО
                 Българско участие в списъка на световните шедьоври на устното и нематериалното културно наследство
                 Културните коридори в Югоизточна Европа
                 Живи човешки съкровища
          Съвет на Европа
                 Регионална програма за културно и природно наследство
Интегриран план за възстановителни проекти/проучване на архитектурното и археологическото наследство в югоизточна европа
Методология, съобразена с европейските стандарти за изготвяне на списък за приоритетна намеса и предварителна техническа оценка за недвижими паметници на културата в България
          Централноевропейска инициатива
          Съвет на министрите на културата от Югоизточна Европа
          Международна организация на франкофонията
     Международни договори
     Международни конкурси, фестивали и изложби
     Представителни изложби от национално значение
     Контакти
   Програми и проекти
     Европейска година на междукултурния диалог 2008
          Национален проект „КЪЩА”
          Национални посланици на Европейската година на междукултурния диалог 2008
          Новини
     Програма "Култура" на ЕС за периода 2007 - 2013
          Европейската комисия обявява покана за кандидатстване за изграждане на мрежи между съществуващи структури в подкрепа на мобилността в различни сектори на културата
     Програма "Европа за граждани" за периода 2007 - 2013
     Програма "Медиа"
     Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
     ЕС ТУИНИНГ ПРОЕКТ BG/07/IB/OT/01
     Програма „Европа за гражданите“ (2014-2020)
          За програмата
          Търсене на партньори – 2017
                 Бланка за търсене на партньори
          Новини
     Проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век”
     Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
     Оперативна програма "Добро управление"
     Европейска година на културното наследство - 2018
   Портал на Европейския съюз
   Административни услуги, извършвани от дирекция "Международни и регионални дейности"
Фонд "13 века България"
   За нас
   Конкурси и проекти
     Резултати
   Контакти
Фотогалерия
Архив новини
Програма БГ08 по ФМ на ЕИП
   НОВИНИ
За медиите
България в Лувъра
   Информация за изложбата "Епопея на тракийските царе - Археологически открития в България" в Музея Лувър
   Със Споразумението с Лувъра България влезе в световната история
   Снимки на експонатите в изложбата
   Авторски права
   Програма
   Връзки
Българско председателство на Съвета на ЕС
 
Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(07 - 31.12.2017)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА” »

(04.2017 - 05.01.2018)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Национален исторически музей »

виж всички »
Зала "Средец"
(19.2017 - 05.01.2018)
ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА КЕАЗИМ ИСИНОВ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 116167287 Изработка : MediaPointDS