BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 12.12.2017
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Галерия "Средец"


Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2018 – таблица области
Културен календар 2018 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ


Заверка на документи в Министерство на културата
ПРАВИЛА ЗА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И/ИЛИ ОТ ВЕДОМСТВАТА НА КОИТО Е ПРАВОПРИЕМНИК, ОТ ВРБК КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ В ЧУЖБИНА

                                     

1.          В Министерството на културата се приемат документи за заверка всеки работен ден от 9 до 17:30 ч. на фронт-офиса, партер, служебен вход, бул. “Александър Стамболийски” № 17.

2.          Заверката на документи в Министерството на културата е етап от легализацията на документи, чието предназначение е да се ползва в чужди държави. Гражданите могат да внесат за заверка оригинали на документите и/или нотариално заверени копия на документи, издадени от Министерство на културата и/или ведомствата на които е правоприемник, от второстепенни разпоредители  с  бюджет към министъра на културата, подлежащи на легализация и използване в чужбина. За заверката на нотариално заверени копия е необходимо те да са качествени, да се виждат ясно подписите и печатите, както и да се представят оригиналите.

3.          Гражданите попълват заявление по образец,  съгласно Приложение № 1, в което посочват трите си имена, адрес и телефон за връзка, трите имена на лицето, на чието име са издадени документите, вид на документите,  изходящ номер,  ведомство, издало документа,  вид на исканата заверка -  в оригинал или като копие. При необходимост може да се изготви протокол за устно заявление.

4.          Документите се приемат от деловодител, който проверява наличността на документите и поставя входящ номер на заявлението. Копие от входящия номер се предава на заявителя. Заявлението заедно с документите се предават от деловодството директно на упълномощените лица от дирекция „Сценични изкуства и художествено образование” за извършване на  заверката.

5.          Заверка се осъществява след проверка на съдържанието на всеки документ и експертна оценка на положените върху документа подписи и печати. Върху всеки  автентичен и коректно  издаден /без грешки и пропуски/ документ се полага правоъгълен печат с надпис „МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА удостоверява истинността на положения подпис и печат върху настоящия документ София……20.. Подпис…………….”, подпис на упълномощен служител, след което се полага печат на Министерството на културата с индекс 1,3 или 6.

6.          Срокът  за  заверка на документи, които отговарят на изискванията, е до 5 работни дни от завеждането им в Министерството на културата. Заверените документи се предават на деловодител за връщане на заявителите срещу входящия номер.

7.          Некоректно издаден документ се предава на деловодител за връщане на подалия го в Министерството на културата гражданин, придружен от конкретно предписание за отстраняване на грешките. Документ, който не подлежи да бъде заверен  в Министерството на културата, се предава на деловодител за връщане на подалия го гражданин. Документите, които сe връщат, без да са заверени, са  придружени от предписания и/или мотиви, нанесени по образец съгласно Приложение № 3.

8.          Неавтентичните документи по служебен път се предоставят на органите на Прокуратурата и Министерството на вътрешните работи.
Министерството на културата (МК) и Националният център за информация и документация (НАЦИД) подписаха споразумение за извършване на комплексна услуга „Заверка и издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни документи, издадени от държавните училища по изкуствата и държавните училища по културата, считано от 01 януари 2017 г.

        Отпада необходимостта гражданинът да подава две отделни заявления – първо в МК, а след това в НАЦИД. Споразумението ще осигури намаляване на разходите, необходимото време и ангажираността на потребителите, свързани с получаване на двете услуги поотделно.

        Целта е да се повиши качеството и ефективността при административното обслужване, както и да се улесни и усъвършенства достъпът до административни услуги.

        От 01 януари 2017 г. физическите лица и организации ще могат да подават и получават документи във фронтофиса на НАЦИД на адрес:  бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 всеки работен ден от 8:00 до 18:30 часа.

        В Министерството на културата ще продължат да се приемат за заверка оригинали на документите и/или нотариално заверени копия на документи, издадени от Министерство на културата и/или ведомствата на които е правоприемник, от второстепенни разпоредители  с  бюджет към министъра на културата, подлежащи на легализация и използване в чужбина, в случаите, когато те не са образователни документи.
 

Принтирай Изпрати на e-mail


ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА „ЗАВЕРКА И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ИЗКУСТВАТА И ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА ПО КУЛТУРАТА”

Контролна карта за административна услуга

Контролна карта за комплексна административна услуга

Образец за връщане на незаверени документи

Приложение 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на административна услуга „Заверка на документи, издавани от МК и/или ведомствата на които е правоприемник, от второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата, подлежащи на легализация и използване в чужбина “, извършвана от Министерството на културата

Приложение 2 - ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на административна услуга „Заверка на документи, издадени от МК и/или ведомствата, на които е правоприемник, от второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата, подлежащи на легализация и използване в чужбина“, извършвана от Министерството на културата

ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на комплексна административна услуга „Заверка и издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни документи, издадени от държавните училища по изкуствата и държавните училища по културата“, извършвана от Националния център за информация и документация и от Министерството на културата, Приложение 1, Образец 3

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на комплексна административна услуга „Заверка и издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни документи, издавани от държавните училища по изкуствата и държавните училища по културата“, извършвана от Националния център за информация и документация и от Министерството на културата

Заверка и издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от държавните училища по изкуствата и държавните училища по културата (комплексна административна услуга, извършвана от Националния център за информация и документация (НАЦИД) и от Министерството на културата (МК)

Приложение II към т. 3 ПРАВИЛА ЗА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И/ИЛИ ОТ ВЕДОМСТВАТА НА КОИТО Е ПРАВОПРИЕМНИК, ОТ ВРБК КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ В ЧУЖБИНА

ОПИС за движението на документите между НАЦИД и МК при предоставяне на КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА „Заверка и издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни документи, издавани от държавните училища по изкуствата и държавните училища по културата“, извършвана от Националния център за информация и документация и Министерството на културата

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(07 - 31.12.2017)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА” »

(04.2017 - 05.01.2018)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Национален исторически музей »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.11 - 14.12.2017)
ИЗЛОЖБА „ARTTRANSFORMERS” – ЖИВОПИС /ОБЕКТИ/ ИНСТАЛАЦИИ 2016/2017 СЕ ОТКРИВА НА 30 НОЕМВРИ ОТ 17:30 Ч. В ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 116146638 Изработка : MediaPointDS