BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 26.10.2021
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"


Регионални дейности
За нас
Читалища
Библиотеки и литературно наследство
Закон за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ) - архивна страница
Нематериално културно наследство / ICH
Събори на народното творчество
Културна интеграция
Проекти и указания
Държавна награда "Св. Паисий Хилендарски"
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по нематериално културно наследство
Национален съвет по читалищно дело
Членство в международни правителствени организации
Международни конкурси, фестивали и изложби
Представителни изложби от национално значение
Международни договори


За нас
Отдел "Регионални дейности" /Извадка от Устройствения правилник на Министерството на културата/

15. води и поддържа:

а) информационен регистър на обществените библиотеки и Единна база данни за тяхната дейност;

б) публичен регистър по Закона за народните читалища;

в) регистър на елементите на нематериалното културно наследство;

16. събира, анализира, обобщава и предоставя информация, свързана с библиотечната дейност, книгоиздаването и книгоразпространението, като оказва и методическа помощ;

17. предлага тематиката и организира подготовката на сесии на експертните комисии за държавно финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването и библиотечното дело, както и организира и подкрепя прояви и организира процедури за отпускане на целева подкрепа за популяризиране на българската книга и на четенето чрез различни прояви, кръгли маси, дискусии, международни книжни изложения и др.;

18. предлага стандарти за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за библиотеки и читалища;

19. организира и координира дейността на Националния съвет по библиотечно дело, Националния съвет по читалищно дело и Националния съвет за нематериално културно наследство;

20. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г., в сила от 11.10.2019 г.)

21. координира дейността по изпълнението на национални и международни проекти за модернизиране дейността на библиотеките и включването им в глобалната информационна мрежа;

22. съвместно с дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси" организира и участва със свой представител в конкурсната процедура по обявяването и провеждането на конкурс за заемане на длъжността "директор на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", както и разработва длъжностната характеристика за тази длъжност;

23. анализира дейността на държавните културни институти в областта на библиотечното дело, прави предложения за оптимизиране на тяхната работа, извършва текущ мониторинг и годишна комплексна оценка на дейностите им;

24. наблюдава изпълнението на концепциите, с които директорите на държавните културни институти в областта на библиотечното дело са спечелили конкурси за заемане на длъжността, информира министъра и прави предложения въз основа на направените констатации;

25. координира изпълнението на политиката на министерството по отношение на читалищата, любителското творчество и културната интеграция на етническите общности.

 

Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(25.2021 - 30.06.2022)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“ Министертство на културата »

(20.2021 - 31.05.2022)
Покана за регионални партньори по програма “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот” »

виж всички »
Зала "Средец"
(08 - 28.10.2021)
Галерия „Средец” представя изложба живопис - „Вътрешни пространства” на Мария Райчева и Любен Генов »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 154463435 Изработка : MediaPointDS