BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 30.03.2020
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"


За нас
Читалища
Библиотеки и литературно наследство
Нематериално културно наследство / ICH
Събори на народното творчество
Културна интеграция
Проекти и указания
Държавна награда "Св. Паисий Хилендарски"
Закон за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ)


За нас
Отдел "Регионални дейности" /Извадка от Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с ПМС № 422 от 18 декември 2014 г./

Отдел "Регионални дейности" е част от дирекция "Международни и регионални дейности"

Отделът:

1. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове; събира и предоставя информация за европейския и световния опит в областта на управлението на културата и за международни и регионални културни дейности;

2. подпомага министъра при определянето на стратегията, приоритетите и механизмите за провеждане на държавната културна политика в сферата на читалищното дело, библиотеките и българската книжнина;

3. води и поддържа:

а) публичен регистър на обществените библиотеки;

б) регистър на обществените библиотеки и Единна база данни за тяхната дейност;

в) регистъра по Закона за народните читалища;

4. събира, анализира, обобщава и предоставя информация, свързана с библиотечната дейност, книгоиздаването и книгоразпространението;

5. участва в разработването на нормативни актове, свързани с читалищата, библиотеките и нематериалното наследство;

6. оказва методическа и експертна помощ на библиотеките;

7. предлага тематиката и организира подготовката на сесии на експертните комисии за държавно финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването и библиотечното дело;

8. подпомага дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ при провеждането на конкурси за заемане на длъжности в дирекцията и на длъжността „директор“ на библиотеки, които са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра;

9. предлага стандарти за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за библиотеки и читалища;

10. прави предложения и подготвя становища относно дигитализация на културното наследство, съхранявано в библиотеките;

11. организира и координира дейността на Националния съвет по библиотечно дело;

12. обработва постъпилите декларации по чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и предоставя информацията от тях за публикуване на интернет страницата на Министерството;

13. организира и подкрепя прояви за популяризиране на българската книга и на четенето чрез кръгли маси, дискусии, международни книжни изложения и др.;

14. организира процедурата по отпускане на целева подкрепа и участва в подготовката на конкурсите за държавно подпомагане на проекти в областта на българската книжовна култура и библиотечното дело;

15. предлага специализираната част към договорите за финансиране на проекти в областта на книгоиздаването и библиотечното дело;

16. прави предложения за участието на Министерството в международни прояви в сферата на книгата, библиотеките и нематериалното наследство;

17. осъществява системно наблюдение, периодични проучвания и анализ на текущия литературен и книжовен живот, като събира и обработва необходимата информация;

18. координира дейността по изпълнение на национални и международни проекти за модернизиране дейността на библиотеките и включването им в глобалната информационна мрежа;

19. подпомага библиотеките при внедряване на нови информационни и комуникационни технологии в териториалните библиотечни мрежи;

20. разработва приоритети и програми, свързани с дейности на читалищата, с любителското творчество, с културната интеграция на етническите общности и с децентрализацията на регионалната културна политика;

21. координира изпълнението на политиката на Министерството по отношение на читалищата, любителското творчество и културната интеграция на етническите общности;

22. оказва методическа помощ при прилагането на нормативните актове: в организациите от системата на културата, свързани с регионалната политика, читалищата, любителското творчество; на специализираните звена в областните и общинските администрации по проблемите на регионалната културна политика;

23. осъществява процедура и поддържа системата „Живи човешки съкровища – България“ на регионално и национално ниво;

24. организира и координира провеждането на национални и регионални прояви в областта на нематериалното културно наследство – събори, прегледи и фестивали на любителското творчество;

25. координира и подпомага дейността на Националния съвет по читалищно дело и на Националния съвет за нематериално културно наследство.

Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(25.03 - 30.04.2020)
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ТЕРЕННА КОНСЕРВАЦИЯ ЗА 2020 г. »

(16 - 30.03.2020)
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ДВИЖИМОТО И НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 133429250 Изработка : MediaPointDS